• Kristdemokraterna i Solnas budgetförslag 2023

  Ladda ned hela budgeten som .PDF-fil här: KD budgetförslag 2023 pdf

  Inledning 

  En osäker framtid

  Kommunsverige står inför stora utmaningar: lågkonjunktur, högre räntor, tvåsiffrig inflation, krig i Europa, pandemi, och stigande el- och matpriser. Denna utveckling drabbar även Solna stad. I svåra tider behöver politiken ta ansvar för kommunen, dess resurser och invånare. Tack vare en mångårig, ansvarstagande, och borgerlig politik samt god ekonomisk hushållning står Solna väl rustat att ta sig an dessa utmaningar.

  Vänsterstyret prioriterar fel

  Det nya vänsterstyrets budget riskerar denna stabilitet genom att sätta ytterligare press på Solnaborna med en skattehöjning på 25 öre. I stället för att prioritera kärnverksamheten spenderar Solnakoalitionen pengarna på slösaktiga prestigeprojekt: skattefinansierade blöjor, solpaneler på kommunala fastigheter, arbetsskor för en del anställda inom äldreomsorgen, med mera. Listan kan göras lång. Kristdemokraterna ser med stor oro på vad denna symbolpolitik på sikt kan betyda för kommunen.

  Brutna vallöften inom äldreomsorgen

  I valrörelsen lovade Socialdemokraterna fler anställda inom äldreomsorgen, slopade minutscheman, tak på max 10% timanställda och heltid som norm. Med Solnakoalitionens första budget får mandatperioden en dålig start. I stället för att som utlovat satsa på ovanstående skär man i Omvårdnadsnämndens budget med 4 miljoner kronor under 2023 och med 6,5 miljoner kronor under 2024. Kristdemokraterna kan inte acceptera denna nedskärning, särskilt inte i en tid där vi ännu inte vet hur pandemin kommer att utveckla sig.

  KD: Ansvar, stabilitet och valfrihet

  Kristdemokraterna tar ansvar för Solna i svåra tider. Vi bibehåller den låga skattesatsen på 17,12 kronor för att inte anstränga Solnabornas plånböcker ännu mer. Varje skattekrona ska användas effektivt. KD prioriterar kärnverksamheten: höjd skolpeng, upprustade lokaler inom äldreomsorgen, valfrihet inom barnomsorgen, och ett tryggt Solna för alla. Dessutom ser vi till att Solna strävar efter att bli en klotterfri kommun, att trafikbullret minskar och att kommunens barn och ungdomar får ett bidrag till meningsfulla fritidsaktiviteter.

  Med Kristdemokraternas budget läggs grunden för ett Solna som kännetecknas av starka familjer, ekonomiskt ansvarstagande, valfrihet i välfärden samt trygghet för alla kommuninvånare.

  Samuel Klippfalk,
  Oppositionsråd och gruppledare Kristdemokraterna i Solna

  Barnomsorg: För valfrihet och kvalitet

  Valfrihet inom barnomsorgen

  Varje barn är unikt och det är föräldrarna – inte politikerna – som känner barnet bäst. Kristdemokraterna är garanten för valfrihet inom barnomsorgen, i form av kommunala och fristående förskolor, föräldrakooperativ, pedagogisk omsorg, öppna förskolor, och flerfamiljssystem. Därför är vi emot vänsterstyrets beslut att byta namn på ”Barn- och förskolenämnden” till endast ”Förskolenämnden”. Namnbytet antyder att förskolan ska vara normen. Då nedprioriteras de andra barnomsorgsformerna som fortfarande existerar i Solna.

  Bevara Solnas dagmammor

  KD vill som inget annat parti bevara och säkerställa återväxten av Solnas dagmammor, även kallat pedagogisk omsorg. För oss är det självklart att familjedaghemmen ska kunna drivas på likvärdiga villkor. Därför vill vi införa kommunala dagmammor med tillgång till en kommunal lokal i norra Solna, och en i södra, där alla stadens dagmammor kan träffas och samarbeta. För denna uppstart lägger vi 1 miljon kronor i vår budget.

  Mindre barngrupper

  KD anser att det är rimligt att barn till föräldralediga och studenter erbjuds färre timmar förskola per vecka än till arbetande. Att bygga trygga relationer och främja anknytningen till de primära omsorgspersonerna, vilket är fundamentet för barns grundtrygghet och självkänsla, kräver att barn och föräldrar spenderar tid tillsammans. Därför anser vi att det inte är fördelaktigt ur ett barnperspektiv att barn ska tillbringa hela sin dag på förskolan, om föräldern är studerande eller hemma med ett syskon. Att tillbringa delar av dagen med föräldern eller föräldern och syskon stärker familjen och relationen mellan barn och vuxen, men också den mellan syskon. Dessa relationer kommer i förlängningen att vara en skyddsfaktor för barns trygghet och psykiska hälsa under uppväxten.

  Reformen frigör 9 miljoner kronor som går till att uppnå mindre barngrupper. Genom förändringen minskar även barngrupperna direkt då det blir ett färre antal barn i verksamheterna. Modellen har prövats i grannkommunen Sollentuna där föräldralediga berättigas till 15 förskoletimmar i veckan, året runt för barn 1-5 (6) år, eller 25 timmar i veckan under skoldagar. Denna modell vill vi också införa i Solna.

  Nej till skattefinansierade blöjor

  Vänsterstyrets satsning på skattefinansierade blöjor för barn i förskolan är inget annat än symbolpolitik. Nära tio procent av satsningen på förskolan försvinner i ett hav av blöjor. Vi använder i stället dessa 3 miljoner kronor som ett ytterligare tillskott för mindre barngrupper.

  Tillskott till förskolan

  För att ytterligare kvalitetssäkra förskolorna skjuter vi till 16 miljoner kronor, och räknar därmed upp förskolepengen med 3 procent.

  Skola: Kunskap, studiero och trygghet

  Säkra Solnas resursskolor

  I Kristdemokraternas skola hålls ingen elev tillbaka och ingen lämnas efter. Att staden erbjuder egna särskilda undervisningsgrupper för elever med behov av särskilt stöd är bra, men resursskolorna har en unik kompetens och erfarenhet. Genom att anpassa strukturbidragets nivå till Stockholms stads nivå ger vi resursskolorna villkoren att vara kvar. För detta avsätter vi 1 miljon kronor.

  Pilotprojekt: Daglig motion i skolan

  Barn och unga rör sig alldeles för lite. Daglig rörelse är viktigt inte bara för hälsan, utan också för motorik, inlärning och prestationer i skolan. Den psykiska ohälsan bland unga har fördubblats i Sverige under de senaste 30 åren och med det ökar också risken för bl.a. suicid och missbruk. Ungas psykiska ohälsa är ett av vår tids stora samhällsproblem.

  Kristdemokraterna anser att det är viktigt att inte bara ha Idrott och hälsa på schemat, utan också någon form av daglig rörelseaktivitet under skoltid. Detta kan utformas på olika sätt, som till exempel pedagogisk promenad, olika typer av rörelse i klassrummet eller någon annan form av schemalagd motion. Daglig motion i skolan föreslås som ett pilotprojekt i en eller ett par av Solnas kommunala skolor under året.

  Skolavslutning i kyrkan: en självklarhet

  Kristdemokraterna anser att skolan har ett ansvar i att föra vidare Sveriges kulturarv till nya generationer och till nya svenskar. Därför tycker vi att möjligheten att fira skolavslutningen i kyrkan ska vara självklar.

  En rejäl uppräkning av skolpengen

  För att ge skolorna i Solna ännu bättre förutsättningar lägger Kristdemokraterna ett tillskott på 16 miljoner kronor, som oavkortat ska gå till en uppräkning av skolpengen.

  Äldreomsorg: Värdighet, valfrihet och kvalitet

  (S) lovar runt men håller tunt

  I valet lovade Socialdemokraterna fler anställda inom äldreomsorgen, slopade minutscheman, tak på max 10% timanställda och heltid som norm. Med Solnakoalitionens första budget får mandatperioden en dålig start. I stället för att genomföra det man lovade i valrörelsen för två månader sedan skär man i Omvårdnadsnämndens budget med 4 miljoner kronor under 2023 och med 6,5 miljoner kronor under 2024. Kristdemokraterna kan inte acceptera denna nedskärning, särskilt inte i en tid där vi ännu inte vet hur pandemin kommer att utveckla sig. Till skillnad från Socialdemokraterna satsar vi på Omvårdnadsnämnden.

  Språklyft för personalen

  Kristdemokraterna anser att all personal inom omsorgen som arbetar vårdnära måste kunna kommunicera på god svenska. Språkfärdigheter och kulturell förståelse skapar tillit mellan personal och äldre. Därför lägger KD 4 miljoner kronor för att genomföra ett språklyft i äldreomsorgen. Vi prioriterar ett språklyft före att som vänsterstyret köpa in arbetsskor till heltidsanställda. Även om arbetsskorna inte är en stor post i nämndens budget, så kommer det att innebära en stor administrativ börda för medarbetare på Omvårdnadsförvaltningen.

  Heltid för de som önskar

  Äldreomsorgens medarbetare ska så långt det är möjligt ska erbjudas heltid. Heltid är dock inget självändamål, och verksamhetens samt de äldres behov ska alltid prioriteras. Kristdemokraterna tycker att medarbetarna ska ha friheten att välja den tjänstgöringsgrad som passar dem.

  Ett nytt äldreboende och upprustning av befintliga

  Många av Solnas äldreboenden finns i äldre fastigheter. Vi vill påbörja planeringen för ett nytt äldreboende. Solnas äldreboenden ska vara moderna, anpassade och fräscha. Flera boenden är i behov av teknisk uppgradering genom upprustning av lokaler, installation av solskydd och demensanpassning av inre miljöer samt möbler. I takt med varmare somrar behöver det också säkerställas att det finns bra lösningar för att kyla boendena. Det kan handla om bergkyla, fjärrkyla eller andra tekniska lösningar. För att genomföra dessa upprustningar lägger vi 8 miljoner kronor i vår investeringsbudget.

  Solnas äldreboenden är viktiga för stadens krisberedskap

  Solnas äldreboenden är också viktiga i stadens beredskap vid större kriser i samhället. De flesta av boendena har reservkraft, men vissa saknar det. För att trygga elförsörjningen i händelse av ett strömavbrott ska det finnas reservkraft på alla Solnas äldreboenden. Detta gör att boendena också kan vara stöd för övriga samhället i händelse av en större långvarig kris. För att genomföra dessa tekniska uppgraderingar lägger vi 8 miljoner kronor i vår investeringsbudget.

  Vidareutveckla trygghetsboendena

  Trygghetsboenden erbjuder aktiva äldre närhet till gemenskap, service och sociala aktiviteter. Vi vill vidareutveckla Signalistens trygghetsboenden, och anställa personal som ska finnas på plats. Det har varit efterlängtat och efterfrågat av hyresgästerna.

  Kommunalisera hemsjukvården

  Alla landets regioner förutom vår egen har kommunaliserat hemsjukvården. Det borde vi också göra, för en närmare omvårdnad för den enskilda med färre besök från olika aktörer.

  Socialt ansvar: Alla kan behöva hjälp på traven ibland

  Föräldrautbildning till alla föräldrar

  Föräldrautbildning erbjuds idag familjer med barn i åldern 3-11 år som behöver stöd för att förbättra kommunikationen inom familjen och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Att vara förälder är en av livets största uppgifter och ett gott föräldraskap kräver kompetenta och informerade föräldrar till barn i alla åldrar och faser. Dagens tonårsföräldrar behöver stöd och kunskap, och det kan ibland vara svårt för föräldrar att förstå vad ungdomar går igenom, som lever med helt andra tekniska förutsättningar och därmed också andra utmaningar än när föräldrarna själva var unga.

  Vi kristdemokrater vill därför att en allmän och generell föräldrautbildning införs också med inriktning på åldersgruppen 11-18 år. Den ska erbjudas föräldrar på tider när det passar föräldrarna, också under sommartid, så att så många som möjligt får en chans att delta. Utbildningen ska genomföras i samarbete med personal från socialförvaltningen och andra relevanta förvaltningar, och erbjudas i skolans regi – så att så många som möjligt kan delta och att det inte upplevs utpekande.

  Sänkt tröskel till familjerådgivning

  Kristdemokraterna drev igenom att det första besöket på familjerådgivningen ska erbjudas utan kostnad. För att stötta familjer ytterligare vill vi även att det andra besöket ska vara kostnadsfritt. Socialförvaltningen får i uppdrag att inarbeta två kostnadsfria besök hos familjerådgivningen inom budgetramen. Genom att sänka tröskeln till att söka hjälp kan fler familjer lösa sina konflikter och hålla ihop.

  Koordinator för föräldrar till funktionsnedsatta barn

  Att vara föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan vara stressande och påfrestande. Det kräver ofta ett utökat föräldraansvar, kraft och energi. För dessa familjer vill Kristdemokraterna införa möjligheten till ett extra stöd i form av en koordinator, som bidrar med stöd i kontakter med myndigheter, och därigenom avlastar så att vardagen kan fungera. För denna satsning lägger vi 1 miljon kronor.

   Fältassistenter

  Fältassistenter arbetar uppsökande bland ungdomar på gator och torg samt på skol- och fritidsgårdar. De kan verka trygghetsskapande och relationsbyggande, och fånga upp ungdomar på glid.

  Kvinnojour

  Kvinnojourerna bedriver ett viktigt arbete för ett samhälle fritt från våld och förtryck. Vi anser att stödet till dem ska öka.

  Trygghet: En frihetsfråga

  (S) nedprioriterar trygghetsfrågorna

  Otryggheten ökar i Sverige, och Solna är inte förskonat från gängrelaterade brott, skjutningar och droghandel. Idag har Solna inget utsatt område – men vad som händer i framtiden kan ingen säga säkert. Den nya Solnakoalitionen väljer att i en orolig omvärld lägga ned trygghetsrådet. Att nedprioritera trygghetsfrågorna i en tid där otryggheten ökar anser vi vara helt fel.

  För en klotterfri stad

  Forskning visar att samhället bör reagera snabbt vid klotter och skadegörelse för att förhindra att oönskat beteende eskalerar. Därför vill vi verka för att klotter ska saneras inom 48 timmar i stället för dagens 72 timmar, för vilket vi avsätter 1 miljon kronor.

  Trygghetskameror

  I Sverige har vi sett en ökning av ungdomsrån, och även Solna är drabbat. Man ska kunna gå hem från fotbollsträningen eller köpcentret utan att vara rädd för överfall. För att förhindra fler brott och även klara upp fler brott satsar vi 1 miljon kronor på att installera trygghetskameror på brottsutsatta platser.

  Bättre belysning för ökad trygghet

  God belysning i stadsmiljön kan minska antalet brott och påverka den upplevda tryggheten positivt. Vi investerar 2 miljoner kronor i förbättrad belysning i stadsmiljön.

  Stadsplanering: En trivsam stad där man känner sig hemma

  En ny bullermätning

  Trafikbuller har negativa effekter på hälsan, såsom ökad stress, ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och ökad risk för tidigare död. Kristdemokraternas vill att hela Solna ska vara en trivsam stad där man känner sig hemma. Vi satsar 1 miljon kronor på att genomföra en ny bullerkartläggning och får därmed aktuell data på vilka områden som är drabbade av trafikbuller. Kartläggningen ska ligga till grund för nya bullerdämpande åtgärder där det behövs, i form av bl.a. bullerplank.

  Norrenergi och elproduktion

  Ett kraftigt förändrat omvärldsläge med krig på Europas kontinent har kastat in Sverige i en osäker situation. Vi vill att en uppdaterad plan tas fram för hur Norrenergis utbyggnad ska ske på ett klokt sätt och att nya kalkyler görs där möjligheten till elproduktion genom kraftvärme särskilt beaktas.

  Kultur och fritid: För ökad livskvalitet

  Fritidscheck för alla Solnabarn

  Kristdemokraterna tycker att Solnas barn och ungdomar förtjänar ännu bättre möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter. Därför vill vi införa ett system med fritidscheck, som Solnabarn i åldrarna 6 – 18 kan använda för att delta i en ansluten Solnaförenings aktivitet.

  Solnakoalitionen väljer att sänka avgiften till den kommunala kulturskolan. Den bedriver bra verksamhet, men långt ifrån alla barn är intresserade av dess utbud. Kristdemokraternas förslag på fritidscheck ska kunna användas för aktiviteter i kulturskolan, men ger också möjlighet för barn som vill välja andra fritidsaktiviteter att hitta just sin nisch. Det kan leda till en bättre inkludering och integration, och i Järfälla där checken redan införts framkommer att var tredje barn i utsatta områden där inte skulle ha gjort fritidsaktiviteterna om checken inte funnits. För att finansiera denna check lägger vi 2,5 miljoner kronor.


  För att läsa budget-tabellerna, vänligen ladda ned .PDF-filen: KD budgetförslag 2023 pdf