• Kristdemokraterna i Solnas budgetförslag 2024

  Läs hela budgeten som .PDF-fil här: 💾 KD budgetförslag 2024.pdf

  Inledning

  Kristdemokraterna sätter människan före systemet

  Vår budget präglas av kristdemokratisk politik med fokus på familjerna, barnens fritid, äldreomsorgen samt trygghet för alla i Solna.

  Solna har blivit fattigare och farligare

  Kristdemokraterna lägger denna budget samtidigt som krig pågår i Europa och säkerhetssituationen i vårt eget land är försämrad, enligt bland annat SÄPO. En tung ekonomisk börda vilar på Solnaborna, med stigande räntor, en historiskt hög inflation och högre el- och matpriser. Därtill kommer höjda avfallstaxor och en höjning av boendeparkeringen med 35%. Det börjar bli dyrt att vara Solnabo.

  Tack vare en mångårig ansvarstagande politik samt god ekonomisk hushållning stod Solna stad väl rustat jämfört med övriga kommunsverige att ta sig an framtidens utmaningar. Denna stabilitet riskerar nu att raseras av vänsterstyrets felprioriteringar och slöseriprojekt.

  Under det senaste året har Solnaborna bevittnat skjutningar i flera av våra stadsdelar, också med dödlig utgång. Solna stad måste göra allt vi kan för att i samarbete med polisen återskapa trygghet och säkerhet för alla våra kommuninvånare och besökare. Att vänsterstyret i en sådan situation beslutade att lägga ned trygghetsrådet var otroligt dålig timing. Kristdemokraterna lägger nu ett trygghetspaket på sammanlagt 26 miljoner kronor – dubbelt så mycket som vänsterstyret – innehållandes skarpa förslag för att återställa tryggheten för alla kommuninvånare.

  Kvalitetssäkra Solnas äldreomsorg

  Kristdemokraterna lägger en ordentlig budgetsatsning för Solnas äldre. Kristdemokraterna lägger en tio miljoner kronor större ram än styret i syfte att finansiera ett språklyft för personalen, upprustning och förstärkning av krisberedskapen på äldreboenden och vidareutveckling av trygghetsboenden. Vi skapar livskvalitet för Solnas äldre.

  Vänsterstyret prioriterar fel

  KD ser med oro på bristande budgetdisciplin inom den tekniska förvaltningen. År 2023 prognosticeras ett underskott inom såväl driften som investeringarna på 30 miljoner kronor vardera. Detta får inte bli ett återkommande mönster. Tyvärr finns det tecken som antyder att det kan bli så. Exempelvis prognosticeras renovering och ombyggnad av Vasalundshallen nu öka från 100 miljoner kronor i juni 2022 till över 200 miljoner kronor i den senaste prognosen. Kristdemokraterna yrkar i dagens budget att projektet omarbetas med ett tak på 150 miljoner kronor för hela projektet.

  I svåra ekonomiska tider behöver politiken göra kloka prioriteringar som tar ansvar för kommuninvånarna och stadens verksamheter. Att i dagens situation pressa hushållen ytterligare genom att höja parkeringsavgifterna med i snitt 25% och boendeparkeringen med hela 35% är inte rätt prioritering. Kristdemokraterna säger nej till denna bilfientliga politik.

  KD anser även att det är rimligt att barn till föräldralediga erbjuds färre timmar på förskola per vecka än barn till arbetande. Genom att implementera den så kallade Sollentuna-modellen skapar vi mindre barngrupper i förskolan, samtidigt som vi sparar 10 miljoner kronor.

  Samuel Klippfalk,

  Oppositionsråd och gruppledare Kristdemokraterna i Solna

  Trygghet: För ett tryggt Solna

  Ökad närvaro: fler ronderande väktare och ordningsvakter

  Det är allvar nu. Under det senaste året har Solna bevittnat ett flertal skjutningar i flera av våra stadsdelar, i vissa fall med dödlig utgång, men alltid med svåra trauman för de som bor i området. Solna stad måste göra allt vi kan för att i samarbete med polisen återskapa trygghet och säkerhet för våra kommuninvånare och besökare. Kristdemokraterna avsätter 26 miljoner i ett historiskt stort trygghetspaket för att vända utvecklingen.

  Alla goda krafter behövs för att störa ut kriminella element i vår stad. Tyvärr har polisen inte fullt ut de resurser som behövs för att genom närvaro förebygga brottslighet. Med Kristdemokraternas trygghetssatsning ökar vi rejält närvaron av permanenta kommunala ronderande ordningsvakter och väktare. Genom att samma ordningsvakter ska genomföra samma utsatta ronder, etableras en lokalkännedom och kontakt med boende och näringsliv. Denna modell har fungerat väl i Järfälla. Kombinationen av ordningsvakter och väktare har även visat sig vara ett framgångsrikt trygghetsskapande komplement till polisen i Stockholms stad.

  Vi vill även inrätta en trygghetscentral där polis, ordningsvakter, fältassistenter, nattvandrare och privata väktare arbetar tillsammans för att öka säkerheten i staden.

  Fler trygghetskameror

  Solna har idag ett flertal öppna drogscener. Ungdomar utsätts för rån, eller utsätts för rekryteringsförsök av gäng. Man ska kunna gå hem från fotbollsträningen eller köpcentret utan att vara rädd för att möta kriminella. För att förhindra och även klara upp fler brott satsar vi två miljoner kronor på att installera trygghetskameror på brottsutsatta platser.

  Vräk gängkriminella

  Vi vill utreda möjligheten att vräka vuxna gängkriminella som bor i Solna, vare sig om de bor i Signalistens eller andra fastighetsägares bestånd. Är man gängkriminell utgör man en direkt säkerhetsrisk för grannar.

  Inte ett öre till gängen. Skärp kontrollerna!

  KD vill skärpa kontrollen i stadens verksamheter och säkerställa att inget välfärdsfusk sker med våra gemensamma skattepengar. Samtidigt behövs ökad bakgrundskontroll för att säkerställa att inga gängkriminella infiltrerar våra kommunala verksamheter.

  (S) tar inte trygghetsfrågorna på allvar

  Att vänsterstyret beslutade lägga ned trygghetsrådet var otroligt dålig timing. Inte minst med tanke på den nya lagen om kommuners brottsförebyggande ansvar som trädde i kraft i somras. Den anger att kommuner ska ha ett särskilt forum (strategiskt råd) för att hantera brottsförebyggande frågor. Vi är öppna för att detta forum kan utformas på olika sätt. Men styret måste bevisa att de tar trygghetsfrågorna på allvar genom att systematiskt börja arbeta med brottsförebyggande åtgärder i Solna.

  KD vill att Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2024 inrätta ett strategiskt råd och undersöka vilka aktörer som ska ingå i ett sådant. Exempel på aktörer är näringsidkare, fastighetsägare, Solna villaägarföreningen, räddningstjänst, socialtjänst, polis.

  Bygg bort otrygghet

  Vi vill att all nybyggnation ska genomgå en trygghetscertifiering enligt BoTryggt2030 som arbetats fram av stiftelsen Tryggare Sverige. Genom att ha med trygghetsfrågor redan i det tidiga planeringsstadiet kan man undvika att bygga in nya otrygga miljöer.

  För en klotterfri stad

  Gång på gång röstade vänsterstyret ned KD:s förslag för snabbare klottersanering. Varför är de så förtjusta i klotter? Forskning visar att samhället bör reagera snabbt vid klotter och skadegörelse för att förhindra att oönskat beteende eskalerar. Därför vill vi verka för att klotter ska saneras inom två arbetsdagar i stället för dagens tre, för vilket vi avsätter en miljon kronor.

  Fler förebyggande trygghetsskapande åtgärder

  Se våra andra förebyggande åtgärder för ökad trygghet under kapitlen skola, socialt ansvar och kultur och fritid.

  Barnomsorg: Barn är olika

  Valfrihet inom barnomsorgen

  Varje barn är unikt och det är föräldrarna – inte politikerna – som känner barnet bäst. Kristdemokraterna är garanten för valfrihet inom barnomsorgen i form av kommunala och fristående förskolor, föräldrakooperativ, pedagogisk omsorg, öppna förskolor och flerfamiljssystem.

  Bevara Solnas dagmammor

  KD vill som inget annat parti bevara och säkerställa återväxten av Solnas dagmammor, även kallat pedagogisk omsorg. För oss är det självklart att familjedaghemmen ska kunna drivas på goda villkor i Solna stad. Vi vill införa kommunala dagmammor med tillgång till en kommunal lokal i norra och södra Solna där stadens dagmammor kan träffas och samarbeta. Dessa lokaler kan vara i anslutning till stadens öppna förskolor. För denna uppstart lägger vi två miljoner kronor i vår budget.

  Färre timmar till föräldralediga i förskolan – satsa resurser där de behövs

  Kristdemokraterna anser att det är rimligt att barn till föräldralediga erbjuds färre timmar på förskola per vecka än barn till arbetande. Att bygga trygga relationer och främja anknytningen till de primära omsorgspersonerna är fundamentet för barns grundtrygghet och självkänsla. Det kräver att barn och föräldrar spenderar tid tillsammans. Därför anser vi att det ur ett barnperspektiv inte är entydigt fördelaktigt att barn tillbringar hela sin dag på förskolan när föräldern är föräldraledig och hemma med syskon. Familjen bygger också nya band när de får umgås syskon emellan och med föräldern. Dessa relationer kommer i förlängningen att vara en skyddsfaktor för barns trygghet och psykiska hälsa.

  Reformen frigör 10 miljoner kronor som går till att uppnå mindre barngrupper i förskolan. Förändringen minskar barngrupperna direkt då det blir ett färre antal barn i verksamheterna. Detta eftersom barnen tillbringar mindre tid i förskolan. Modellen tillämpas i grannkommunen Sollentuna där föräldralediga berättigas till 15 förskoletimmar i veckan året runt för barn 1-5 år, eller 25 timmar i veckan under skoldagar. Denna modell vill vi också införa i Solna.

  Tillskott till förskolan

  För att ytterligare kvalitetssäkra förskolorna skjuter vi till 25 miljoner kronor, och räknar därmed upp förskolepengen med 5 procent.

  Skola: Kunskap, studiero och trygghet

  Fler skolkuratorer och lättare att komma i kontakt med elevhälsan

  Ökad psykisk ohälsa hos barn och unga är ett av vår tids största samhällsproblem. Detta samtidigt som köerna till BUP idag är årslånga. Det är många år i barnens och föräldrarnas liv som passerar i väntan på utredning, hjälp och diagnos. Vi vill att det ska finnas en skolkurator på varje skola som man kan få kontakt med inom två arbetsdagar vid icke akuta besök. Det kommer att avlasta regionens tyngda BUP samtidigt som vi stärker den psykiska hälsan hos barnen. För detta avsätter vi åtta miljoner kronor. KD vill även anpassa och förenkla kontakten med elevhälsan genom en digital elevhälsoapp. Detta finns i flera kommuner i länet och genom att digital kontakt etablerats i appen får barnet direkt bekräftelse på att man kommer att få tid för ett fysiskt möte. Genom en ny kontaktväg till elevhälsoteamen sänks tröskeln till att söka hjälp. Man ska inte behöva möta en stängd dörr när man väl tagit mod till sig att uppsöka elevhälsan. I appen finns även viktiga telefonnummer till bl.a. ungdomsjour och samtalsforum samt tips kring psykisk och fysisk hälsa. För detta satsar vi två miljoner kronor.

  Allmän föräldrautbildning i skolans regi

  Kristdemokraterna vill att en allmän föräldrautbildning ska införas, för föräldrar med barn från 0-18 år. Den ska genomföras i samarbete med personal från socialförvaltningen och andra relevanta förvaltningar, och erbjudas i skolans regi – så att så många som möjligt kan delta och att det inte upplevs utpekande. För våra andra satsningar på utökad föräldrautbildning, se kapitlet socialt ansvar.

  Pilotprojekt: Daglig motion i skolan

  Barn och unga rör sig alldeles för lite. Daglig rörelse är viktigt inte bara för hälsan, utan också för motorik, inlärning och prestationer i skolan. Kristdemokraterna anser angeläget att också ha någon form av daglig pulshöjande rörelseaktivitet under skoltid utöver Idrott och hälsa som redan finns på schemat. Lösningen kan utformas på olika sätt, till exempel som pedagogisk promenad, olika typer av rörelse i klassrummet eller annan form av schemalagd motion. Daglig motion i skolan föreslås som ett pilotprojekt i en eller ett par av Solnas kommunala skolor under året.

  Skolavslutning i kyrkan: en självklarhet

  Kristdemokraterna anser att skolan har ett ansvar i att föra vidare Sveriges kulturarv och traditioner till nya generationer och till nya svenskar. Därför tycker vi att möjligheten att fira skolavslutningen i kyrkan ska vara självklar.

  En rejäl uppräkning av skolpengen

  För att ge skolorna i Solna ännu bättre förutsättningar lägger Kristdemokraterna ett tillskott på 25 miljoner kronor, vilket är en uppräkning av skolpengen på 5 procent.

  Förebygg antisemitism i kommande generation

  Kristdemokraterna vill att samtliga elever i årskurs 6 besöker Judiska museet i Stockholm. I en tid där antisemitismen tilltar behöver vi med kunskap förebygga fördomar och hat i nästa generation.

  Skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) – arbete i samverkan

  För vårt förslag om samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid, se kapitlet kultur och fritid.

  Äldreomsorg: Människan i centrum

  Styrets nedskärningar har haft väntad effekt

  Vänsterstyrets vallöfte om en seniorträff per stadsdel lyser ännu med sin frånvaro. Istället kontaktades staden och politiken av oroliga seniorer om att bevara seniorträffen på Bollen samt aktiviteterna på Skoga. Med en större budget hade inte seniorträffar behövt stängas vid oförutsägbara händelser såsom sjukdomsfall. Men det säger sig självt: Hur ska man göra mer med mindre pengar? Kristdemokraterna kan inte acceptera denna nedskärning och fortsätter att satsa på Omvårdnadsnämnden: Vi lägger 10 miljoner kronor mer på äldreomsorgen än vänsterstyret.

  Språklyft för personalen

  Kristdemokraterna anser att all personal inom omsorgen som arbetar vårdnära måste kunna kommunicera på god svenska. Språkfärdigheter och kulturell förståelse om svenska högtider, traditioner och oskrivna normer skapar trygghet och tillit mellan personal och äldre. Därför lägger KD fyra miljoner kronor för att genomföra ett språklyft (inklusive kunskap om svensk kultur) i äldreomsorgen.

  Heltid för de som önskar

  Äldreomsorgens medarbetare ska så långt det är möjligt erbjudas heltid. Heltid är dock inget självändamål, och verksamhetens samt de äldres behov ska alltid prioriteras. Kristdemokraterna tycker att medarbetarna ska ha friheten att välja den tjänstgöringsgrad som passar dem.

  Ett nytt äldreboende och upprustning av befintliga

  Många av Solnas äldreboenden finns i äldre fastigheter. Vi vill påbörja planeringen för ett nytt äldreboende. Solnas äldreboenden ska vara moderna, anpassade och fräscha. Flera befintliga boenden är i behov av teknisk uppgradering genom upprustning av lokaler, installation av solskydd och demensanpassning av inre miljöer. I vissa fall behöver nya möbler införskaffas. I takt med allt varmare somrar behöver det också säkerställas att det finns bra lösningar för att kyla boendena. Det kan handla om bergkyla, fjärrkyla eller andra tekniska lösningar.

  Solnas äldreboenden är viktiga för stadens krisberedskap

  Solnas äldreboenden är också viktiga i stadens beredskap vid större kriser i samhället. De flesta av boendena har reservkraft, men vissa saknar det. För att trygga elförsörjningen i händelse av ett strömavbrott ska det finnas reservkraft på alla Solnas äldreboenden. På det sättet kan boendena också vara stöd för övriga samhället i händelse av en större långvarig kris. För att genomföra dessa tekniska uppgraderingar samt ovan upprustningar lägger vi 30 miljoner kronor totalt i vår investeringsbudget.

  Bovärd på Trygghetsboendena

  Trygghetsboenden erbjuder aktiva äldre närhet till gemenskap, service och sociala aktiviteter. Vi vill vidareutveckla Signalistens trygghetsboenden, och anställa personal som ska finnas på plats. Detta ska införas redan under 2024 på det befintliga trygghetsboendet intill Skoga äldreboende, Det har varit efterlängtat och efterfrågat av hyresgästerna.

  För över ansvaret för hemsjukvården till kommunen

  Alla landets regioner förutom vår egen har fört över ansvaret för hemsjukvården till sina kommuner. Det borde vi också göra, för en närmare omvårdnad för den enskilda med färre besök från olika aktörer.

  Stöd till anhöriga

  Vi vill stödja anhöriga som vårdar sina närstående, genom 20 timmars fri avlösning i månaden. Ingen anhörigvårdare ska avstå från avlösning för att de inte har ekonomi till det.

  Tillskott äldreomsorgen

  För att finansiera våra satsningar tillskjuter vi tio miljoner kronor för att kvalitetssäkra äldreomsorgen i Solna. Det leder till mindre ensamhet och högre kvalitet.

  Socialt ansvar: Alla kan behöva hjälp på traven ibland

  Familjecentral i Hagalund

  En familjecentral är en mötesplats för föräldrar med barn upp till cirka 5 års ålder. Verksamheten är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande. Här finns stöd i form av mödravårdsmottagning, barnavårdscentral, kuratorer, öppen förskola och socialtjänst. Kristdemokraterna vill öka servicen i Hagalund genom att inrätta en familjecentral som en långsiktigt förebyggande insats. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med Region Stockholm, utreda etableringen av en familjecentral i Hagalund.

  Föräldrautbildning för trygga familjer

  Kristdemokraterna vill höja ambitionen för stadens föräldrastöd markant. En allmän föräldrautbildning ska införas, för föräldrar med barn från 0-18 år.  Idag erbjuds Solnafamiljer med barn i åldern 3-11 år utbildningen Komet där föräldrar lär sig att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. För de med yngre barn erbjuder regionen inom BVC:s föräldrautbildning ABC-utbildning. Men efter att barnet fyllt tolv finns idag inget allmänt erbjudande kring föräldrastöd i Solna stad.

  Vi vill liksom Stockholm införa programmet Föräldraskap i Sverige 0-18 år, där utrikesfödda föräldrar träffas och får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med varandra. För utrikesfödda föräldrar är det viktigt att lära sig om föräldraskap och familjeliv i Sverige, samt vilka rättigheter, skyldigheter, normer och värderingar som råder här. Socialnämnden får i uppdrag att inarbeta dessa utbildningar inom ram och utbildningarna ges i samarbete med Skolnämnden. Socialnämnden får i uppdrag att utöka bygga ut föräldrautbildningen enligt ovan inom tilldelad ram.

  Sänkt tröskel till familjerådgivning

  Kristdemokraterna drev igenom att det första besöket på familjerådgivningen ska erbjudas utan kostnad. Det har visat sig öka antalet samtal med drygt 10% mellan 2021 och 2022. För att stötta familjer ytterligare vill vi även att det andra besöket ska vara kostnadsfritt. Socialförvaltningen får i uppdrag att inarbeta två kostnadsfria besök hos familjerådgivningen inom budgetramen. Genom att sänka tröskeln till att söka hjälp kan fler familjer lösa sina konflikter och hålla ihop. Socialnämnden får i uppdrag att inkorporera två kostnadsfria besök hos familjerådgivningen inom ram.

  Koordinator för föräldrar till funktionsnedsatta barn

  Att vara föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan vara stressande och påfrestande. Det kräver ofta ett utökat föräldraansvar, kraft och energi. För dessa familjer vill Kristdemokraterna införa möjligheten till ett extra stöd i form av en koordinator, som bidrar med stöd i kontakter med myndigheter, och därigenom avlastar så att vardagen kan fungera. För denna satsning avsätter vi en miljon kronor.

  Skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) – arbete i samverkan

  För vårt förslag om samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid, se kapitlet kultur och fritid.

  Stadsplanering: En trygg och trivsam stad där man känner sig hemma

  Ingen bilfientlig höjning av P-avgifter!

  Inom vänsterstyret har Miljöpartiet fått utlopp för sin bilfientliga politik, varför parkeringsavgifterna nu höjdes med i snitt 25%. Boendeparkeringen höjdes med hela 35%. KD anser att det är orimliga avgiftshöjningar. För bara fyra år sedan genomfördes en stor höjning och anpassning av parkeringsavgifterna. Vi står nu i tider där hushåll pressas av höjd regionskatt, inflation, höjda elräkningar och räntor. Många Solnabor behöver bilen för att få vardagen att gå ihop, såsom barnfamiljer och skiftarbetare.

  En ny bullermätning

  Trafikbuller har negativa effekter på hälsan, såsom ökad stress, ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och ökad risk för tidigare död. Kristdemokraternas vill att hela Solna ska vara en trivsam stad där man känner sig hemma. Vi satsar en miljon kronor på att genomföra en ny bullerkartläggning och får därmed aktuell data på vilka områden som är drabbade av trafikbuller. Den senaste kartläggningen som täcker hela kommunen är så daterad som 2008. Kartläggningen ska ligga till grund för nya bullerdämpande åtgärder där det behövs, i form av bl.a. bullerplank.

  Norrenergi och elproduktion

  Ett kraftigt förändrat omvärldsläge med krig på Europas kontinent har kastat in Sverige i en osäker situation. Vi vill att en uppdaterad plan tas fram för hur Norrenergis utbyggnad ska ske på ett klokt sätt och att nya kalkyler görs där möjligheten till elproduktion genom kraftvärme särskilt beaktas.

  Vi bygger för decennier framåt

  De beslut vi fattar idag påverkar stadsbilden och boendemiljön för många decennier framåt. Kristdemokraterna motsatte sig styrets justering av riktlinjerna för bostadsförsörjning, som innebär att det framöver kommer att byggas färre stora lägenheter. KD står upp för en långsiktig och stabil politik som ger förutsättningar för en blandad demografi med singelhushåll, barnfamiljer, yngre och äldre. Så får vi in ett familjevänligt perspektiv i alla byggprojekt.

  Grönt är skönt – ladda med en sladd

  I takt med att Solna växer och utvecklas så är det viktigt att det i planeringen framöver säkerställs att en andel laddplatser tillskapas när nya kvarter byggs. Genom att ha en laddstolpsnorm säkerställs att antalet laddplatser nära folks hem växer i takt med att staden utvecklas.

  Sol, vind och vatten

  Solna har fantastiska vattenmiljöer. Men under den glimrande vattenytan gömmer sig mängder av gammalt avfall. Ett helt lastbilslass med glas, flera cyklar och en tvättmaskin fraktades bort när Huvudsta strandbad anlades. Kristdemokraterna vill att Solna stad proaktivt ska kartlägga botten och genomföra dykningar efter marint skräp längs Solnas kuster. En del av driftökningen på tekniska nämndens budget ska gå till detta arbete.

  Kultur och fritid: För ökad livskvalitet

  Skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) – arbete i samverkan inom en beprövad modell

  SSPF är en etablerad samverkansmodell som förordas av Socialstyrelsen där skola, socialtjänst, polis och fritid samarbetar för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet, rekryteras i gäng eller inleder drogmissbruk. Samverkansformen finns redan i kommuner som Nacka, Uppsala och Göteborg där den visat sig vara framgångsrik. Den vill vi införa även i Solna.

  Öppna stadens lokaler för ungdomar på helgkvällar i samarbete med föreningslivet

  Vi avsätter tre miljoner kronor för att i samverkan med föreningslivet erbjuda aktiviteter för ungdomar i stadens lokaler på fredags- och lördagskvällar. Stadens ishallar och gymnastiklokaler är ofta lediga på kvällstid under fredagar och lördagar. Barn och ungdomar i högstadie- och gymnasieålder får tillgång till att under ledning av ledare från föreningarna testa nya idrotter. Ungdomarna får delta på meningsfulla aktiviteter ledda av trygga vuxna under fredag- och lördagskväll, istället för att strosa omkring på gatan eller i gallerior. Vi prioriterar därmed verksamhet till Solnaungdomar, till skillnad från styret som väljer att lägga pengarna på administration genom fler tjänster i stadshuset.

  Arrangera en utställning om judiskt liv

  För att motverka den ökande antisemitismen vill vi arrangera en utställning där det judiska livet uppmärksammas. Det kan med fördel ske genom ett samarbete med Judiska museet i Stockholm. De har samlingar av föremål, bilder, dokument, brev och konst som på ett värdefullt sätt kan belysa hur antisemitism har sett ut genom historien, ända fram till idag.

  Fritidskort för alla Solnabarn

  Kristdemokraterna gick till val på att Solnas barn och ungdomar förtjänar ännu bättre möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter. Vårt förslag var att införa ett system med fritidscheck, som Solnabarn i åldrarna 6 – 18 skulle använda för att delta i en ansluten Solnaförenings aktivitet.

  Tyvärr ville den styrande majoriteten inte införa kortet under 2023. Förslaget blir nu ändå verklighet, tack vare kristdemokratisk regeringspolitik. Socialminister Jakob Forssmed (KD) lanserar fritidskortet under 2024.


  För att läsa budget-tabellerna, vänligen ladda ned .PDF-filen: 💾 KD budgetförslag 2024.pdf