• Visioner för ett kristdemokratiskt Värnamo

  Vid Kristdemokraternas nomineringsstämma den 2006-03-13 i Forsheda tog lokalavdelningens ordförande Christer Fjordevik tillfället i akt att presentera en vision för ett kristdemokratiskt Värnamo.

  Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen! Här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar! Under starkt kristdemokratiskt inflytande har visionen för Värnamo kommun formulerats. Verksamhetsidén som följer är: Vi ska utifrån vår vision, genom delaktighet och ansvarstagande, skapa goda förutsättningar att lösa människors behov av trygghet, bildning, service och livskvalitet.

  En kommunal vision är ju till för att måla ett samhälle vi vill uppnå, som vi känner att vi vill leva och verka i, ett samhälle som tilltalar och lockar. Visionen ska bejakas av i princip alla medborgare i Värnamo kommun. Redan i slutet på 1920-talet målade Per-Albin Hansson upp Folkhemmet som en vision för Sverige. Den fick sitt stora genomslag med rekordåren efter Andra världskriget och de reformer som följde. Fortfarande gäller den för många människor som bilden av det goda samhället. Folkhemmet är ett strålande exempel på hur en vision har gått hem. Den gjorde det därför att den målades upp med engagemang och kraft och även om inte alla förstod vad den i detalj innebar så stod den för något gott och positivt. Socialdemokraterna gjorde visionen till sin och vann med den en majoritet av svenska folkets förtroende, trots att den hade sitt ursprung från en konservativ statsvetare som hette Kjellén, på 1910-talet. Att den fick ett sådant genomslag visar hur viktigt det är med en samhällsvision. Den behöver inte vara färdig i detalj eller snarare ska inte vara det. Men kan du måla upp visionen så att den som lyssnar ser en positiv bild framför sig och därmed bejakar ditt anslag så har du vunnit en väljare.

  Visionen om Folkhemmet står för bilden av lika möjligheter för alla, folk som folk, alla ska vara med – eller för att tala med kristdemokratiska förtecken ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Det var så det var tänkt. Visionen har genomsyrat Sverige så till den grad att den blivit synonym med välfärdssamhället. Socialdemokraterna har medvetet valt strategin att kalla företeelser i samhället med förledet folk – i syfte att få oss att associera till folkhemmet. I Folkhemmet finns Folkets Hus, Folkets Park, som trots att de är och ska vara ideella föreningar ändå genom sitt förled, förleder oss att tro att det är samhällsinstitutioner det handlar om. Vi har Folktandvård, försäkringsbolaget Folksam och Folkvagnar som framför allt under rekordåren på 50-talet var oerhört populära. De sistnämnda visserligen importerade från Tyskland. Ett samhällsbygge utan en vision är som en orientering utan karta. Visionen behöver nödvändigtvis inte vara så tydlig, men den ska ge positiva associationer och symbolvärden som inger trygghet, framtidshopp och tilltro till samhällets olika styrande funktioner främst politikerna.

  Folkhemmet som vision – hur bra den än var – har börjat krackelera. Jag nämnde att Folkhemsvisionen hade en konservativ bakgrund, värdekonservativ, där hemmet och därmed familjen som gemenskap betonades. Det som hänt i Sverige de senaste fyra fem årtiondena är att familjen som samhällets byggsten och som institution upplösts allt mer. Det hänger förstås samman med den tilltagande sekulariseringen av Sverige där lagstiftning allt mer fjärmar sig från de kristna idéerna och den kristna grunden. Det pågår en ideologisk kamp i dagens Sverige. Det framgår inte minst när vad den socialdemokratiske folkhälsoministern Morgan Johansson, svarade på en fråga om inte kristna också kan få vara med i samhällsdebatten: Jovisst, bara de inte argumenterar utifrån Bibeln. – Kristdemokratin som politisk ideologi har ju sin inspiration från Bibeln och Jesu exempel, det dubbla kärleksbudet och den gyllene regeln – men med Morgan Johanssons resonemang är vi inte välkomna att delta i samhällsdebatten. Så långt bort från Folkhemsvisionen har man kommit. Dagens socialdemokratiska ideologi tycks ha sin inspirationskälla från en annan gud, stavat makt. Som kommunpolitiker är det så tydligt numera hur den socialdemokratiska regeringen lägger upp sin taktik. Nu inför valet är man frikostig, skickar ut det ena fläskbenet efter det andra, ger löften om reformer antingen de behövs eller inte till höger och vänster och på så sätt köper sig väljare. Det finns bara en tanke – inte att förbättra för medborgarna – nej, men att behålla makten till varje pris. Men vi ska tro att det handlar om att förbättra för medborgarna. Som kommunpolitiker vet vi att åren fram till nästa valår kommer att bli ett antal hundår om socialdemokraterna sitter kvar med sina stödpartier. Statsbidrag kommer att dras in, skatteintäkterna kommer att minska på grund av att det inte blivit fler i arbete utan tvärtom, fler bidragsberoende. En politik som är tvärtemot den vi vill föra! Inte minst för unga människor är det förödande att gå och känna sig ”ickebehövd”. Vi vet att ungdomsarbetslösheten i Sverige har ökat sedan 2000 med 30%.

  Värnamo kommuns vision om den mänskliga tillväxtkommunen har vi formulerat tillsammans, politiker och chefstjänstemän i en process där vi hade hjälp av en konsult att komma vidare. I processen var vi kristdemokrater mycket aktiva. Vi såg här en möjlighet att få genomslag för kristdemokratisk politik och kristdemokratiskt tänkande. Visionen sätter fokus på två saker:

  • det mänskliga
  • tillväxt

  I detta sammanhang betyder det mänskliga ett samhälle som formas och byggs med tanke på människors behov av trygghet, bildning, service och livskvalitet, som det står i verksamhetsidén. Men anslaget är också att vi vill se den enskilda människan, bekräfta just henne och inte bara se människor som ett kollektiv, en grå massa, som har präglat Folkhemmet i socialdemokratisk tappning. Vi kristdemokrater vill att kommunens service, inom äldreomsorg, skola, förskola och vad det vara må, ska ha som mål att se till varje människa och ha som utgångspunkt varje människas lika och unika värde liksom att varje människa är olik. För oss kristdemokrater är människovärdesprincipen en grundbult som ska prägla alla politikområden såväl på kommunal, regional, nationell nivå som internationell/global nivå. Sedan tidigare har vi kristdemokrater drivit frågan om Familjecentral. I budgeten för 2006 finns det äntligen med pengar till det. En familjecentral är ett stöd till familjer som av olika skäl behöver stöd. Det kan vara ensamstående mammor eller pappor med barn och genom att en öppen förskola, individ- och familjeomsorg samt mödra- och barnavårdscentral samarbetar samordnas samhällets hjälp på ett effektivare sätt. Det är svårt för många föräldrar att räcka till och att hinna med sina barn. Vi vill skapa förutsättningar för att varje familj ska kunna välja den barnomsorg som passar just dom. Det är en kristdemokratisk idé.

  När det gäller äldresidan arbetar vi just nu på en idé om att utveckla en Äldrehälsocentral där ett samarbete mellan landsting och kommun ska ge äldre möjligheter till att få stöd och råd på olika sätt. Det handlar om att försonas med sitt åldrande och hitta ett sundare liv. Vi har också lagt en motion om tjänstegarantier. Där handlar det om att den som tar emot en kommunal tjänst ska veta vad som ingår. Det är bra för både brukaren och givaren. I första hand är det tänkt inom äldreomsorgen men så småningom över hela det kommunala fältet.

  Tillväxtkommun. För många människor är ordet tillväxt ett rött skynke. I synnerhet om man sympatiserar med ideologier som ligger till vänster om oss. Men allt liv handlar om tillväxt. För vad är motsatsen? Tillväxten sker i olika faser. Det kan handla om både en yttre och inre tillväxt. Så är det för både den enskilda människan och för en kommun. Först ska vi växa och bli stora. Sen kommer en period där vi gör nästan allt för att begränsa den yttre tillväxten för att därefter börja brytas ned i ålderdomen. Men också då ska det ske en tillväxt. Det handlar då om en tillväxt på ett annat plan, en inre tillväxt, en konsolidering. Men en kommun behöver till skillnad från den enskilda människan alltid en yttre tillväxt i betydelsen av skattekronor. Detta för att få resurser till allt det vi vill förverkliga i samhällsbygget. Därför är det viktigt för oss kristdemokrater att se till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra företag. Ett gott företagsklimat är nödvändigt i en kommun som ska överleva och få fram resurser till skola, vård och omsorg. I Värnamo kommun har vi ett mycket gott företagsklimat. I de mätningar Svenskt Näringsliv brukar göra hamnar vi på tio i topplistan år från år de senaste åren.

  Värnamo kommun har goda förutsättningar att utvecklas som kommun. Vi har ett fantastiskt strategiskt läge med E 4:an och riksväg 27 som går genom kommunen. Tillsammans med ett starkt och framgångsrikt näringsliv har vi unika möjligheter att utvecklas och få till fler arbetsplatser. Vi har ett nyskapat verksamhetsområde i Bredaryd som ger skyltläge liksom ett område på gång i korsningen E 4:an och 27:an vid Bredasten. Båda dessa områden kan bidra till att Värnamo kommun tar ett ordentligt kliv upp i folkmängd. Det ställer krav på byggnation. Det är för övrigt en av anledningarna till att Finnvedsbostäder säljer ifrån en del av sitt bestånd, just för att kunna vara aktiva och bygga nytt där det behövs.

  Kristdemokraterna i Värnamo ingår i den styrande majoriteten i kommunen, i Alliansen. Vi lägger stor vikt vid samarbetet. Det är säkert en av framgångsfaktorerna i Värnamo, nämligen att Alliansen kan samarbeta så bra. Vi kristdemokrater är i detta sammanhang en viktig samarbetspartner. Och vi kan påverka, ibland betydligt mer än vi tror! Vi har flera nyckelpositioner idag och förhoppningsvis ska vi få ännu fler efter valet. Vi går till val och lyfter fram det som ligger oss närmast – det mänskliga och en tillväxt på människans villkor. Det betyder också en betoning på hållbarhet, inte bara social och ekonomisk utan också ekologisk. Låt oss nu se fram emot en valrörelse där vi alla hjälps åt och bidra med det vi kan för ett framgångsrikt val för kristdemokraterna i Värnamo kommun!