• En budget för solidaritet

  För första gången antog Värnamo kommunfullmäktige nästa års budget redan i juni. Som inledning till budgetdebatten presenterade Kristdemokraternas kommunalråd Christer Fjordevik Kristdemokraternas vision med budgeten.

  Herr ordförande!

  Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen! Här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar!

  Visionen för Värnamo kommun förtjänar att upprepas inte bara en gång utan ofta. En budget är mer än bara ekonomi. Budgeten ska spegla visionen, vad vi vill, våra mål och hur vi möter den framtid som vi ännu inte vet så mycket om. Det jag vill säga är, att budgeten står för så mycket mer än bara ekonomi. Den är ett uttryck för vår gemensamma ambition att utveckla Värnamo som en attraktiv kommun med god kvalité i skola och omsorg och andra kommunala tjänster. Den är ett uttryck för hur vi vill möta de framtida utmaningar vi står inför.

  I år tar vi budgeten för första gången i Värnamo kommuns historia redan i juni. Ambitionen är en förändring av budgetarbetet i syfte att få in det mer långsiktiga perspektivet som har formulerats i alliansen för Värnamos ledningsdeklaration. Där talas om en uthållighet, ekonomisk såväl som social och ekologisk. Med det långsiktiga perspektivet menas att vi har en tradition att förvalta, att bygga vidare på, vi har dagens kommuninvånare – dom som lever och bor i Värnamo kommun idag, deras behov att tillgodose – och vi har framtida kommuninvånare, kommande generationer att ta hänsyn till. Det handlar med andra ord om en generationssolidaritet, att på ett ansvarsfullt sätt bygga för framtiden med hänsyn till den nu levande generationen och till vad den tidigare generationen har byggt upp. Och grunden för en sådan generationssolidaritet är en sund och god ekonomi. Årets budgetarbete har därför kännetecknats mer än tidigare av en djupgående omvärldsanalys. Det är ett sätt att arbeta på som blir allt viktigare med tanke på den egoistiska och individualiserade kultur vi lever i. Det kortsiktiga perspektivet dominerar. Ett annat skäl till nödvändigheten av en omvärldsanalys att vi lever inte på en isolerad ö, utan är beroende av vad som händer runt omkring oss, inte bara i Sverige, inte ens bara i Europa utan de facto i hela världen. Det är följden av globaliseringen. Omvärldsanalysen ger vi handen att vi har att möta svåra och stora utmaningar inom ekonomin såväl som sociala och ekologiska. Att ha med det perspektivet redan idag är att tänka långsiktigt. En sund och god ekonomi kännetecknas av att framtida generationer inte satts i skuldfällan av innevarande generation. Förvaltarskapsprincipen brukar vi kristdemokrater tala om som en grundläggande hållning att möta framtiden.

  Den ekonomiska utmaningen är att få en effektiv, rationell och långsiktigt hållbar ekonomi med de pengar som står till förfogande och samtidigt lösa det uppdrag vi har, att ge omsorg, erbjuda våra barn en bra skola och så vidare. Vi kan knappast höja skatten mer. Kanske det till och med är så att omvärlden i framtiden tvingar oss att sänka skatten. Genom rationaliseringar, effektiviseringar kan vi skapa utrymme för det. Vi kristdemokrater ser skatten som ett instrument för att solidariskt betala den generella välfärden, att se till att säkra alla människors lika och unika värde och värdighet. Samtidigt har vi som förtroendevalda ett ansvar att förvalta skattepengarna rätt, att se till att skattebetalarna får ut så mycket som det över huvud taget är möjligt av varje inbetalad skattekrona.

  Den sociala utmaningen ser vi främst att möta den demografiska förändring vi står inför. Det är ett av skälen till att vi kristdemokrater har lagt en motion om Äldrehälsocentral. Vi tror nämligen att det förebyggande arbetet för äldres hälsa blir allt nödvändigare. Vi förstärker Omsorgsnämnden budget med en generell ramökning för att bland annat kunna möta den förändrade åldersstrukturen, 4 milj 2007, 7 milj 2008 och 8 milj 2009.

  Vi ser också frågan om integration eller inkludering som en allt viktigare fråga. På många håll i landet är den utveckling som vi idag kan se en tickande bomb. I vår kommun får de flesta nysvenskar arbete men vi har ändå valt att lägga extra pengar på integration. De integrations- och inkluderingsprojekt som pågår är viktiga. Inte minst Integration och Företagande är ett exempel på ett bra sätt att arbeta på för att tillvarata våra nysvenskars både kompetens och förmåga.

  Också Medborgarnämnden ger vi en generell ramökning med 2, 3 respektive 4 milj kr under perioden. Medborgarnämnden har en klar inriktning mot att minska beroendet av försörjningsstöd. Det bakomliggande skälet är förstås att det handlar om värdighet för människor. Ju mindre bidragsberoende våra medborgare blir desto mer kan självkänslan, självförtroendet och tron på sin egen förmåga öka.

  På investeringssidan gör vi stora satsningar. Apladalsskolan kommer igång 2007. Förskoleutbyggnaden fortsätter. Vi gör en stor satsning på Badanläggningen till alla våra kommunmedborgares bästa. Vi bygger färdigt Särskolans om- och tillbyggnad på Figy och startar en efterlängtad om- och tillbyggnad av Kulturens hus på Figy.

  Investeringsnivån ligger egentligen lite för högt men det är en följd av att vi ökar befolkningsmässigt.

  En av de största satsningarna i investeringsbudgeten, med tanke på vilken effekt den har, är Bredastens utbyggnad. Det är en satsning som betyder att trycket ökar på boende också österut, framför allt mot Bor. Av det skälet vill vi ha igång en utredning om bostadsområden i Bor.

  En liten avsättning kan det tyckas, men långt ifrån oviktig, är den vi gör i ks budget för köp av en samordningstjänst för miljöarbetet. Vi kristdemokrater driver frågan om att stärka miljöledningsarbetet i kommunen och att det är ks som ska ha den uppgiften. Ute på förvaltningarna och i nämnderna bedrivs ett omfattande och bra miljöarbete på många håll. En samordning och ledning kan bli till hjälp att utveckla det arbetet än mer.

  Christer Fjordevik