• Oglamorös budget för välfärd

  Kristdemokraternas lag efter nästan fyra timmar budgetdebatt: Gunnar Crona, Lena Freij, Arnold Carlzon, Xhilda Bushati, Christer Fjordevik, Monica Johnsson och Håkan Johansson. (Foto: Patrik Budda Ljungkvist)

  – Alliansens förslag till budget inte är så glamoröst, sade Gunnar Crona (KD) i dagens budgetdebatt. I stället präglas det av satsningar på välfärd och god ekonomisk hushållning med medborgare och personal i centrum.

  I debatten som handlar om nästan 2 miljarder kronor var Kristdemokraterna aktiva.

  Vid sammanträdet med Värnamo Kommunfullmäktige i dag fastställdes bland annat budget för år 2019 och verksamhetsplan för år 2019 till 2021. Som vanligt var Kristdemokraterna aktiva i debatten och lovordade Alliansens förslag till budget som sedermera antogs.

  – Ordet vi är viktigt, sade Kristdemokraternas vice gruppledare Gunnar Crona i sitt inledningsanförande. Smaka på det. Man kan utveckla det och säga att vi finns till för varandra. Att vi  tar vara på varandras åsikter, både politiker och kommuninnevånare oberoende vem man är och vilket sammanhang man kommer ifrån.

  – Vårt förslag till budget inte är så glamouröst, fortsatte han. I stället präglas det av satsningar på välfärd och god ekonomisk hushållning med medborgare och personal i centrum:

  • Digitalisering.
  • Trygghet för äldre och sjuka.
  • Fiber till alla kommuninnevånare.
  • Satsning på Gummifabriken och Campus.
  • Cykelstrategi.

  Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Håkan Johansson (KD) tog tillfället att lyfta fram nämndens roll i att det går så bra för Värnamo kommun.

  – Dagens goda utveckling i Värnamo kommun bygger på en ganska tråkig alliansbudget, sammanfattade han. För mig får en budget gärna vara osexig och tråkig så länge som den prioriterar det viktigaste – välfärden och kommunens mål: Hållbar, Attraktiv och Trygg Tillväxt. En mänsklig tillväxt.

  Omsorgsnämndens ordförande Arnold Carlzon (KD) beskrev utmaningarna som väntar framöver.

  – Jag vågar också påstå att vi har en väl fungerande verksamhet, och vi har bra koll på ekonomin, vilket inte är minst viktigt för de framtidssatsningar som måste göras, sade han. Framförallt gäller det att rekrytera och kompetensutveckla personal, samt ytterligare digitaliseringsutveckling. Dessa områden tillgodoses på ett bra sätt i Alliansens budgetförslag.

  Budgeten för 2019 omfattar nästan två miljarder kronor. Utgifterna för 2019 kommer att bli drygt 1,9 miljarder kronor. Vidare räknar kommunfullmäktige med att Värnamo kommun investerar för 272 miljoner kronor, det allra mesta av det i fastigheter, gata, väg och park.

  Inledningsanförande

  Herr ordförande

  Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 innevånare år 2035.

  I Alliansens förslag till övergripande mål och budget sammanfattas i ett par ord vad värdegrunden i en bra kommun bör vara ”Vi finns till för andra”.

  Ordet vi är viktigt. Smaka på det. Man kan utveckla det och säga att vi finns till för varandra. Att vi  tar vara på varandras åsikter både politiker och kommuninnevånare oberoende vem man är och vilket sammanhang man kommer ifrån…

  Ordet vi är en förutsättning för demokrati och ett gott samhälle.  Ett samhälle där vi tar vara på civila krafter som föreningar och kyrkor. I vår värld är det tyvärr så att demokratin på många ställen hamnat i strykklass. Ordet vi är inte längre viktigt. Det är bara en åsikt som gäller, man inför presscensur och nedstängning av sociala medier.

  Vår målstyrning och budget skall på alla nivåer präglas av att:

  • Vi arbetar för ett Hållbarhet samhälle.
  • Vi utvecklar Attraktivitet.
  • Vi främjar Tillväxt.
  • Vi tillsammans skapar en Trygg kommun.

  Vårt förslag till budget inte är så glamoröst utan präglas av satsningar på välfärd och god ekonomisk hushållning med medborgare och personal i centrum:

  • Satsning på digitalisering.
  • Trygghet för äldre och sjuka genom satsning på trygg och säker hemgång samt rehabilitering
  • Fiber till alla kommuninnevånare.
  • Satsning på Gummifabriken och Campus för utveckling av kulturen, främja tillväxt och säkerställa kompetensförsörjning.
  • Cykelstrategi tas fram.

  Jag yrkar härmed bifall till alliansens förslag i ärende 16,17,18 och 19.

  Gunnar Crona
  Vice gruppledare, Kristdemokraterna Värnamo


  [Samtliga budgethandlingar- och förslag]