• Försiktig men offensiv budget

  Den kristdemokratiska kommunfullmäktigegruppen var också reducerad. Camilla Rinaldo Miller, Håkan Johansson och Arnold Carlzon. (Foto: Agnes Johansson)

  – Trots ett osäkert och oförutsägbart år kan vi i Alliansen presentera en försiktig men offensiv budget fylld med framtidstro och offensiva satsningar, sade Håkan Johansson (KD) i dagens budgetdebatt.

  Budgetdebatten var livlig, intressant och spännande och till slut vann Alliansens förslag.


  Årets budgetdebatt i Värnamo Kommunfullmäktige var ovanlig på många sätt. Inte minst att antalet ledamöter var reducerat, liksom tidigare under året, på grund av coronapandemin. I dag ägde det rum i den rymligaste lokalen som gick att uppbringa, Arken i Värnamo, och ärendelistan innehöll endast budgetärenden och en taxa.

  Debatten var livlig och intressant. Framförallt blev det spännande, för in i det längsta var utgången oviss, men till slut så vann Alliansens förslag till en försiktig men offensiv budget Kommunfullmäktiges bifall. Bra för Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen.

  Kristdemokrater i debatten

  – Trots att vi är inne i det kanske mest osäkra och oförutsägbara året i mannaminne kan vi i Alliansen presentera en budget fylld med framtidstro och flera offensiva satsningar, sade Kristdemokraternas gruppledare Håkan Johansson i sitt inledningsanförande.

  – När jag ser på våra vallöften från Kristdemokraterna konstaterar jag nöjt att vi har fått in en hel del i budgeten, till exempel:

  • Upptäcka barn i behov av stöd tidigt.
  • Grönt samhällsbyggande.
  • Varmt företagsklimat.
  • Ge civilsamhället möjlighet att fungera.

  – Vi kristdemokrater menar att detta att Värnamo under lång tid har haft en stabil alliansmajoritet med en gemensam målbild, i kombination med ett livskraftigt näringsliv, är den viktigaste förutsättningen för Värnamos framgångsrika utveckling hittills. Låt oss fortsätta på den vägen – för en kommun med mänsklig tillväxt, avslutade Håkan Johansson.

  Medborgarnämndens ordförande Arnold Carlzon (KD) beskrev möjligheterna som Alliansens budgetförslag innebär för Medborgarnämnden:

  – Vi kristdemokrater är särskilt glada för att det görs flera kraftfulla satsningar på kommunens ungdomar! En av dessa satsningar är tillskottet till Medborgarnämndens budget, på 6,1 miljoner för vårt stödboende! Nämnden är tillsammans med personal övertygade om att detta är rätt väg att gå, för att nå bästa resultat.

  – Vi ser även fram emot uppdraget om bred samverkan mellan flera av kommunens nämnder, med uppdraget att arbeta fram en modell där barn och ungdomar i riskgrupper med förebyggande insatser får en bättre situation.

  Inledningsanförande: En försiktig men offensiv budget

  Fru ordförande

  Jag yrkar bifall till Alliansens samtliga yrkanden avseende budget för år 2021 med utblickar.

  Tack Hans-Göran Johansson (C), Kommunstyrelsens ordförande, för en tydlig och heltäckande presentation av Alliansens budget. Jag är glad och inte så lite stolt över att stå här och företräda detta budgetförslag för Kristdemokraternas räkning. Trots att vi är inne i det kanske mest osäkra och oförutsägbara året i mannaminne kan vi i Alliansen presentera en budget fylld med framtidstro och flera viktiga satsningar. Vi har räknat oerhört försiktigt på intäktssidan, framför allt befolkningstillväxten – alltså skatteintäkterna, statliga bidrag och utfallet av det kommunala utjämningssystemet. Ändå kan vi presentera offensiva satsningar på att utveckla den mänskliga tillväxtkommunen Värnamo – alltså en kommun med tillväxt på mänskliga villkor:

  • Vi kommer snart att nå ett bostadspolitiskt mål, nämligen att kunna tillhandahålla tomter i tre olika områden samtidigt i Värnamo stad, i och med att planerna för Helmershus, Södra Ljusseveka och Mossle söder om sjukhuset äntligen kommer att förverkligas.
  • Flera skolor, förskolor och ny infrastruktur i form av gator och gång- och cykelvägar kommer att byggas och det behövs för att vi ska klara av den fortsatta tillväxten.
  • Klimatsatsningar som att samla in mera sorterat avfall i avfallssamarbetet SÅM, en fossilfri fordonsflotta, fler solcellsanläggningar och överföringsledningar mellan kransorterna och reningsverket Pålslund, som är ett av Sveriges modernaste och effektivaste.

  Kristdemokratiska inslag i budgeten

  När jag ser på våra vallöften från Kristdemokraterna konstaterar jag nöjt att vi har fått in en hel del i budgeten, till exempel:

  • Att upptäcka barn i behov av stöd tidigt – förskola, skola och socialtjänst ska samarbeta. Det finns ett tydligt uppdrag om det i Alliansens budget. Vi Kristdemokrater tänker att även en elevhälsogaranti skulle kunna ingå här. Vi ser det också positivt att Kulturskolan och satsningen Hälsosam uppväxt i Värnamo får en bättre finansiering. Det är viktiga förebyggande insatser. Barn och ungas uppväxtvillkor måste prioriteras.
  • Grönt samhällsbyggande är nyckelord för oss och det präglar både Alliansens budgetförslag och kommunens planinstrument. Även utökningen av miljötillsynen är viktig för att nå detta mål.
  • Värnamo ska präglas av ett varmt företagsklimat – ett klimat där företag kan växa och känner sig välkomna. Det skapas av exempelvis: rättvisa och förutsägbara villkor, snabb handläggning av tillstånd och tillsyn, rimliga taxor och en välkomnande inställning till idéer och förslag från näringslivet. Nej ska inte vara det första ordet som man möts av i Värnamo kommun. Det ska vara enkelt och roligt att driva företag i Värnamo och med Alliansens förslag till budget finns det förutsättningar för detta.
  • I kristdemokratiskt tänkande är civilsamhället grunden för ett transparent och inkluderande samhälle och vi är mycket glada över att klimat- och energibidraget till föreningsdrivna lokaler nu permanentas. Kommunens uppgift är att stödja det som gemenskaperna klarar att hantera själva.

  Avslutning

  Avslutningsvis är jag glad och tacksam över det goda samarbetsklimatet i Alliansen. Vi är överens om att denna budget är vad som behövs för att förverkliga kommunens vision om att vara den mänskliga tillväxtkommunen med ambitionen att vara 40000 invånare år 2035. Vi kristdemokrater menar att detta att Värnamo under lång tid har haft en stabil alliansmajoritet med en gemensam målbild, i kombination med ett livskraftigt näringsliv, är den viktigaste förutsättningen för Värnamos framgångsrika utveckling hittills. Låt oss fortsätta på den vägen – för en kommun med mänsklig tillväxt.

  Jag yrkar än en gång starkast möjliga bifall till Alliansens samtliga yrkanden avseende en försiktig men offensiv budget för år 2021 med utblickar.

  Tack för ordet.

  Håkan Johansson
  Gruppledare, Kristdemokraterna Värnamo