• KD Budget 2023: Med sikte på 2043

  Kristdemokraternas budget – med sikte på 2043 släpptes igår. Det är en historisk händelse, eftersom det är vår absolut första egna budget någonsin.
  Vi tror på en borgerlig framtid i Hässleholm där ekonomin är i balans, med nuvarande lånehysteri från minoriteten kommer kommunen dessvärre belåna framtidens unga. Så vill vi inte ha det, delar av våra tankar och idéer är nämligen:
  • Förstärkta resurser på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för att förbereda kommunen inför att konjunkturen vänder.
  • Hastigt gå vidare med utbyggnaden av Garnisonen i enlighet med Trädgårdsstadens principer.
  • Prioritera sanering av klotter och fyllning av potthål i hela kommunen.
  • Införa P-skiva i stadens centrumnära områden för att på så sätt stärka centrumhandeln.
  • Inrätta kvalitetshöjande funktioner inom omsorgen genom att anställa kvalitets/utbildningssjuksköterskor.
  • Återstarta Hässleholms tekniska skolas unika Internationella inriktning på samhälls- och naturprogrammet.
  • Inrätta ett landsbygdsutskott under kommunstyrelsen eller utöka en befintlig nämndsverksamhetsområde för att ytterligare lyfta upp landsbygdens möjligheter och utmaningar upp på
  dagordningen.
  • Minska låneskulden för att på ett hållbart och balanserat sätt inte belåna framtidens unga, därför pausar vi arbetet med att bygga ut Björklunda.
  • Utreda möjligheterna att införa så att alla över 85 år ska ges rätten att vid upplevt behov få en garanterad plats på särskilt boende.
  • Utreda möjligheterna att succesivt införa principen om nollbasbudget i Hässleholm kommun, för att på sikt få bättre kontroll över ekonomistyrningen i kommunen. Detta sker med start på de största nämnderna i samband med budget 2025.
  • Tillför medel för att kultur- och fritidsförvaltningen ska ges möjlighet att plocka fram en kultur och fritidsplan.
  • I samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen samt Tekniska förvaltningen utreda badhusorganisationens behov, drift och investeringssituation för att därefter kunna fatta beslut om dess framtid.
  • Satsning på framtida ungdomsverksamhet och lokaliseringen för bland annat ungdomar med bil och motorintresse.
  • Tidigareläggande av investering i fler fotbollsplaner.