• Fråga till Stefan Larsson (M) om hur kommunen hanterar privata företag!

  Fråga till Stefan Larsson (M) i egenskap av ordf. för BUN:

  Vid senaste sammanträdet i Barn- och utbildningsnämnden kom ett ärende om Avtal för Citronfjärilen AB nattomsorg upp, utan att vara med på dagordningen. Nämnden godkände att ärendet skulle få behandlas. Det fanns dock inget underlag distribuerat förrän mot slutet av sammanträdet, varför ledamöterna inte hade någon rimlig chans att sätta sig in i avtalet och inte heller jämföra det med tidigare slutet avtal.

  Min fråga til...

 • Underlätta för äldre och engagerade!

  Föreningsliv och engagemang är en viktig grundsten i att få ett starkt och stabilt samhälle. Ett naturligt samlingsställe för äldre och engagerade är fastigheten Nybyggaren 1 på Tingshusgatan 4, i folkmun känt som Senioren där flera föreningar, däribland Astma- och allergiföreningen, PRO och SPF huserar.

  Efter ombyggnationen på Järnvägsgatan tappade de engagerade i byggnaden sin parkeringsplats och avlastningsplats utanför Nybyggaren 1 som hade en viktig funktion för besökare och delta...

 • Glöm aldrig behovet av en vacker och tilltalande stad.

  I Göteborgs stad har politiken återtagit kontrollen över arkitekturen och utformningen av staden. De folkvalda har lagt en riktning för stadsbyggnaden som närmare hälften av alla svenskar vill ha, det vill säga en klassisk stil. Översiktsplanen, som har försenats i Hässleholms kommun, har i Göteborgs fall nyanserats och skrivelserna är formulerade att den övergripande inriktningen ska vara ”en bebyggelsestruktur med utgångspunkt i den traditionella kvartersstadens och trädgårdsstadens struktu...

 • Reservation: Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad, Hörnan 11

  Inom ekonomi pratas det ofta om att regler och modeller styr, avvikelser kan få stora konsekvenser för arbetet som helhet och hela funktionen faller samman om man godtyckligt ger och tar på känsla. Samma princip bör även appliceras inom stadsbyggnaden. Plan- och bygglagen är reglerad på ett sådant sätt att godtyckliga beslut inte ska kunna skada en stad eller ort som helhet. Utrymme för tolkning och flexibilitet finns och ska nyttjas varsamt, för oss Kristdemokrater är detta ärendet inte fall...

 • Rädda liv på arbetstid – donera blod!

  Region Skåne är alltid i behov av mer blod. Ofta faller tiderna att donera blod under arbetstid – detta påverkar enskildas möjligheter att aktivt donera blod.  I tider av kris måste reserverna fyllas och det är ett kollektivt ansvar. Olika incitament införs regelbundet för att öka blodkapacitet från regionens sida men det måste också finnas en insats från kommuner och civilsamhället. Utöver informationsansvar har vi även som arbetsgivare att underlätta för den som vill donera blod att o...

 • Trygghetscertifiera våra bostadsområden!

  Otryggheten har ökat i Hässleholm och Nordöstra Skåne. Sprängningar, skjutningar och allmänt våld har blivit mer påtagligt. Mycket av problemen grundar sig i utanförskap och fattigdom, för att lösa detta måste rätt insatser göras tidigt. Problemet är att under tiden det förebyggande arbetet, står ofta omkringboende fortsatt i utsatthet för oprovocerat våld mellan olika grupperingar. Det är inte rätt att laglydiga medborgare ska hamna i stridens hetta när kriminella gäng tar över gator och bos...

 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om det nya styrets planer för att stärka företagsklimatet i kommunen.

  Hässleholms kommun har konsekvent hamnat på bottenplats när det kommer till företagares bedömning av servicen och företagsklimatet. En färsk undersökning från Svenskt Näringsliv placerade Hässleholm sist i Skåne i den övergripande bedömningen av företagsklimatet i kommunen. Trots att Hässleholm i övrigt är en tillgänglig och fantastisk kommun så är detta oerhört alarmerande. Det är brådskande att vända den nedåtgående trenden och hitta nya strategier för att locka hit företag. Kommunens framt...

 • Motion om att erbjuda motorintresserade ungdomar en plats att träffas och umgås på.

  Hässleholms kommun är en landsbygdskommun. Behovet av A-traktorer, moped och bil är ofta stort. Detta ger i sin tur ett ökat intresse av motorer, framförallt bland ungdomar. Enligt Trafikverket finns det dryga 180 registrerade A-traktorer i kommunen. Idag finns det inget sätt för dessa ungdomar att organisera sig och träffas utan att det påverkar de som inte är intresserade. Vi har 180 anledningar till att ta detta på allvar.

  Att även motorintresserade får en egen plats att vara på har...

 • Årsmötereferat: Kristdemokraterna i Hässleholm höll sitt årsmöte 2023-02-14

  Inbjuden gästtalare var Per Einarsson (KD) regionråd och ordförande i Region Skånes psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd, med ansvar för bland annat frågor kring psykisk hälsa. Han informerade om Region Skånes organisation och verksamhet för den nya mandatperioden med särskild tonvikt på sitt ansvarsområde.

  Röke Buss Vd Lars Erlingsson och hans företag uppvaktades med Kristdemokraternas Vitsippepris 2022 i form av diplom, glasstaty och blomma.

  Utmärkelsen hade följande...

 • NYA UPPDRAG I HÄSSLEHOLM!

  Under måndagens kommunfullmäktige valdes flera Kristdemokrater till nya uppdrag som såväl ledamöter och ersättare, till ordföranden. Christer Caesar, vår gruppledare fick förtroendet att fortsätta som ordförande i Hässleholm Miljö och valnämnden. Vice gruppledare Simon Berneblad går från ledamot i Tekniska Nämnden till vice ordförande. Utöver detta så har följande fått förtroendeuppdrag: Erika Heil Utbult: Ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt ersättare i valberedningen. Stefan Svensso...