• Valmanifest 2022: Redo för framtidens Hässleholm!

  REDO FÖR FRAMTIDENS HÄSSLEHOLM!

  Valmanifest för Kristdemokraterna i Hässleholm 2022–2026

  Antaget av partiavdelningsstyrelsen 26/4 – 2022

  108 år som stad, nu är vi redo att lägga grunden för framtiden!

  Hässleholm har i närmare 108 år varit en framgångsrik stad för Skåne. En järnvägsmetropol vars syfte har varit avgörande för Skånes transportinfrastruktur. 2000-talets digitalisering och utveckling har påverkat många bruksorter i Skåne, inklusive Hässleholm. Nu är det dags att lägga grunden för framtiden. Kristdemokraterna är REDO för framtidens Hässleholm.

  Under den senaste mandatperioden har Kristdemokraterna styrt tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. Vi har gjort skillnad för Hässleholmarnas tillgång till välfärden. Rekordmånga nya bostäder har byggts, beslutet om ett nytt badhus är klubbat och ett nytt toppmodernt vårdboende är invigt. Även ett beslut om renovering av Markan och inrättande av nya lokaler för Familjens Hus har skett under vår tid i styret. Men mandatperioden har inte varit felfri. Att styra i minoritet har påverkat politikens möjlighet att ge en konsekvent framtidsplan. KD hoppas att väljarna ger oss det stöd som krävs för att forma en stabil majoritet.

  Det har blivit tydligt de senaste åren att Kristdemokraterna har högt förtroende i viktiga välfärdsfrågor, såsom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Därför är det viktigt att visa för Hässleholmarna att Kristdemokraterna även fortsättningsvis har förslag och idéer för att utveckla vår gemensamma välfärd. Att ha en Kristdemokrat med vid förhandlingsbordet är en garanti för att både kommunens äldre och unga prioriteras.

  Kristdemokraterna i Hässleholm vill betona att samtliga förslag har ett Agenda 2030-perspektiv. Det innebär för att forma ett gott liv, hela livet, behöver inte bara omsorgs- och välfärdsfrågor vara bra och trygga. Samhällsbyggnadsfrågor liksom det civila samhällets bidrag, kultur och fritid samt skola är en viktig del för att stärka varje enskild medborgares liv.

  Större del av valprogrammet ska genomföras under mandatperioden 2022 – 2026 via bland annat Kristdemokraterna i Hässleholms kommande styrelser och i kommunfullmäktige genom de nominerade toppkandidaterna.

  Christer Caesar

  Första namn för Kristdemokraterna vid valet till kommunfullmäktige i Hässleholm

  Simon Berneblad

  Andra namn för Kristdemokraterna vid valet till kommunfullmäktige i Hässleholm

  Erika Heil Utbult

  Tredje namn för Kristdemokraterna vid valet till kommunfullmäktige i Hässleholm

  Stefan Svensson

  Fjärde namn för Kristdemokraterna vid valet till kommunfullmäktige i Hässleholm

  Redo för en god vård och omsorg

  Våra medborgare ska kunna åldras med värdighet. Äldreomsorgen ska präglas av trygghet och delaktighet.  Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig.

  Regionalt och nationellt måste sjukvården i sin helhet fungera. All omvårdnad och sjukvård är en mellanmänsklig process med mål att hjälpa patienterna och anhöriga att hantera svåra situationer. Därför vill Kristdemokraterna nationellt förändra sjukvården i grunden, så vi kommer tillbaka till grunduppdraget att ge god omvårdnad i alla situationer. Det krävs stora reformer och inte längre lappa och laga i ett trasigt system. Regionerna bör läggas ner och staten ta över ansvaret över sjukvården.

  Kristdemokraterna anser att:

  • All personal inom omsorgen som jobbar vårdnära måste kunna kommunicera på god svenska.
  • Hässleholms kommun ska fortsatt erbjuda träffpunkter för äldre i samverkan med civilsamhället, med en variation av aktiviteter.
  • Äldresamtal ska erbjudas alla som fyllt 80 år.
  • Förbättra arbetsvillkoren så att oönskad deltid tas bort och delade turer minskas.
  • Den palliativa vården ska i samverkan med regionen utvecklas för att garantera alla en värdig vård i livets slutskede.
  • Kommunens vård och omsorg ska vara personcentrerad. Där insatserna ska vara samordnade och utgå från den enskildes behov, situation, förmågor och preferenser.
  • Bygga fler platser i anpassade boenden för äldre såsom seniorboenden och trygghetsboenden.
  • Hög kvalitet, stor valfrihet och näringsriktig kost ska garanteras inom äldreomsorgen.
  • Kommunen ska ha ett välutvecklat anhörigstöd. Det ska finnas tydlig information kring vilket stöd anhöriga har rätt till.
  • Verka för en garanterad plats på boende för de äldre över 85 år.
  • Hemtjänsten ska ges möjlighet att förstärkas med specialistteam med läkare och sjuksköterska.
  • Antalet vårdare en brukare ska möta i sitt hem ska minska.
  • Den medicinska kompetensen ska stärkas inom äldreomsorgen genom fler sjuksköterskor och ökad läkarmedverkan.

  Redo för en trygg familj och ett tryggt samhälle

  Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv. Trygghet i familjen, närområdet och i samhället är alla förutsättningar för ett väl fungerande samhälle. Likväl så måste den upplevda tryggheten stärkas genom bland annat trygghetskameror, klottersanering och genom brottsförebyggande- och det trygghetsskapande arbetet. Samhället måste ge tydliga signaler på vad som är rätt och fel, såväl som att reagera snabbt på begångna brott.

  Kommunens uppgift är att säkra en trygg och bra uppväxt för barn och unga med fritidsverksamhet och skola, som ger möjlighet till arbete, självförsörjning och eget liv. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är därför en förutsättning för ett väl fungerande samhälle.  I familjen kan barnet få en villkorslös – men inte kravlös – kärlek. Ingen familj är dock den andra lik. Vår utgångspunkt är därför att familjen och andra nära gemenskaper själva så långt som möjligt ska ha makten att utforma den egna vardagen.

  Kristdemokraterna anser att:

  • Hässleholms kommun ska ha fokus mot hemlöshet och sträva mot en ”Tak över huvudet-garanti”.
  • Hässleholms kommun ska ha ett aktivt arbete i samverkan med bostadsföretagen för att kunna förebygga hemlöshet i samband med vräkning, särskilt där barn finns med i bilden.
  • Försörjningsstöd ska kombineras med aktivitetskrav.
  • Öka kraften i det brottsförebyggande arbetet genom att samverka med föreningsliv, försäkringsbolag och näringslivet.
  • Öka valfrihet och möjligheten att välja vilken form av barnomsorg som passar föräldrar eller vårdnadshavare.
  • Förskolan ska ha små barngrupper, så att det blir en lugn miljö.
  • Nolltolerans mot nedskräpning och klotter i hela kommunen.
  • Införa trygghetskameror i hela kommunen.
  • Hässleholms kommun ska satsa på trygghetsskapande åtgärder tillsammans med polisen.
  • Hässleholms kommun ska ge stöd till föreningslivet i kommunen för de som arbetar med barn och ungdom, där styrning och ledning sker genom demokratiska former.

  Redo att bygga en attraktiv kommun

  Ett samhällsbyggande utifrån ett kristdemokratiskt perspektiv kännetecknas av att planera efter familjens legitima önskemål och tillgodose deras behov på ett hållbart sätt. Nybyggnation i såväl kommunens centrum och i samhällena runt om ska samspela med sin omgivning där såväl upplåtelse av småhus, bostadsrätter, arbetsplatser och kommersiella aktiviteter ska ha en naturlig plats. Detta för att bygga ett tryggt och inkluderande samhälle för familjer, näringsliv och civilsamhälle utefter alla dess utmaningar och önskemål.

  Kristdemokraterna anser att:

  • Hässleholms kommun ska planera för fler småhus och bostadsrätter, både i kommunens centrum och i samhällena runt om.
  • Upprätta handlings- och strategiplaner för att tydligt skapa en vision för framtidens utveckling för Hässleholms kommun. Dessa strategier bör känneteckna en stadsbyggnad som tillgodoser såväl boende, företagande och industriell utveckling som stärker Hässleholms plats på arbetsmarknaden.
  • Hässleholms kommun ska anta en arkitekturpolicy där traditionella arkitektoniska och estetiska värden belyses men även hur vi planerar staden ur ett trygghetsperspektiv.
  • Motorintresserade ungdomar ska tilldelas en dedikerad plats att vara och verka på.
  • Förskolor, skolor, äldreboenden och LSS-bostäder ska finnas med tidigt i planarbetet.
  • Hässleholms kommun ska eftersträva en blandning av olika upplåtelseformer och storlekar på bostäder där även småhusbebyggelse ska ha en naturlig plats.
  • Öka möjligheten för arbetspendling mellan tätorterna och övriga Skåne.
  • Grönområden och parker bör bevaras. För att skapa trygghet och naturliga mötesplatser.
  • Underlätta for företag att etablera sig genom att förenkla administrationen i kommunen.
  • Stärka rättigheterna för den småskaliga vattenkraften.
  • Järnvägsinfrastrukturen i Hässleholm förstärks med fyrspår till Malmö samt dubbelspår till Kristianstad och Helsingborg.
  • Planeringsarbetet i kommunen ska präglas av omtanke och hänsyn, till exempel: familjers behov av bil, bostadsplanering, miljö, barnperspektiv, kollektivtrafik, skolor, lekplatser, trygghet, social hållbarhet etc.
  • Polisens lokala förankring ska stärkas.
  • Vid etablerandet av vindkraftparker ska de lokala förutsättningarna tas i beaktning.

  Redo att stärka skolan

  Kristdemokraternas vision är en skola där varje barn och elev får utvecklas efter sin fulla potential, till vidare studier, ett meningsfullt yrkesliv och delaktighet i samhällsgemenskapen. Under förutsättning att skolorna har denna utgångspunkt, följer läroplanen och lever upp till kvalitetskraven ska de ges stort mått av frihet att själva utforma undervisningen.

  Kristdemokraterna anser att:

  • Språkförskola ska erbjudas alla nyanlända barn.
  • Syskonförtur i val till förskola och skola bör gälla, inte minst för att underlätta familjers vardagsliv.
  • En elevhälsogaranti ska finnas som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje skoldag.
  • Barn med svårigheter att hänga med i studierna behöver tidigt uppmärksammas och få stöd.
  • Elever i gymnasieskolan ska ges möjlighet att därutöver läsa högskolekurser.
  • Alla elever ska ges möjlighet att återkommande träffa utbildad Studie- och Yrkesvägledare för att kunna göra välgrundade studie- och yrkesval.
  • Fortsatt värna det fria skolvalet.
  • Ge förutsättning för fysisk aktivitet varje dag.
  • Det administrativa arbetet bör minska för lärare, för att ge dem mer tid med eleverna och undervisningen.
  • Kommunen ska anpassa sin organisation så att samverkan sker utifrån barnets bästa för att hjälp och stöd ska komma till familjerna i tid.
  • Utred och koppla samman de gymnasiestudier som efterfrågas av det lokala näringslivet och arbetsmarknaden.
  • Skolan ska se till att den enskilde eleven utvecklas i sin takt, framstående elever ska kunna gå i speciella profilklasser.
  • Barnomsorg och förskola ska ge föräldrarna stöd i deras ansvar för barnens fostran och inte ta över ansvaret.
  • Mobbaren bör efter utredning och samtal som inte givit effekt, flyttas till annan skola.