• Valmanifest 2014: För ett tryggare och mänskligare Hässleholm.

  Vi Kristdemokrater står upp för ett tryggare och mänskligare Hässleholm.

  En långsiktig ekonomisk politik är avgörande för att vår välfärd ska fungera med en tillväxt som är hållbar över tid.

  Vi vill sätta fokus på folkhälsan och att människor ska känna sig trygga ute på gator och torg.

  Möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter skall understödjas genom tillgång till fritidsanläggningar och mötesplatser.

  Det behövs uppmuntran och stöd till ideella sektorn och dess ledare.

  Vi vill lyssna av och bygga vår politik på kommunmedborgarnas värderingar i en demokrati där allas röster blir hörda.

  Som politiker tar vi ett socialt ansvar där mångfald ger alla människor lika värde.

  I vår kommun ska alla må bra och därför har vi ett uppdrag hjälpa dem som har det svårt. Vårt skyddsnät får inte bli stormaskigt.

  Familjens röst och barnens bästa är vår hörnsten i samhällsbygget.

  Robin Gustavsson      Christer Caesar

  Eva-Marie Lidén         Gunnel Gustavsson

   

   

  Det här vill Kristdemokraterna i Hässleholm:

  Långsiktig politik med ansvarsfull ekonomi, effektiv resursanvändning,

  social och hållbar utveckling med ansvar för medborgarnas bästa på kort och lång sikt

  * Varje elev i skolan ska mötas efter sina förutsättningar

  * Samarbete mellan skola, social och omsorg

  * Personer med funktionsnedsättning ska ha goda möjligheter till idrott, kultur- och fritidsaktiviteter

  * Fokus på näringslivsutveckling

  * Infrastruktur/kollektivtrafik för både stad och landsbygd

  * Resurser till äldreomsorgen för trygghet, värdighet och delaktighet

   

   

  En bra kommun att växa upp i

  Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet. Föräldrar och barn behöver tid med varandra.

  Genom att satsa på de minsta bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla.

  Familjer bör själva kunna välja barnomsorg och skola som passar dem bäst. För de minsta är tryggheten i den lilla gruppen viktig och därför bör ett maxtal införas. Skolan ska ge kunskap för arbetslivet, men också bildning för hela livet. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

  Lärare och annan skolpersonal ska ges bra utvecklings- och anställningsvillkor, de är viktiga för att barnen skall nå goda resultat.

  En bra skolmiljö är viktig. Barnen ska känna sig trygga i skolan och därför kräver vi nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling.

  Hässleholm ska ha fortsatt fokus på barnperspektivet utifrån barnkonventionens olika artiklar. Barnens bästa ska alltid ges förtur.

  Vi vill möjliggöra fritidssysselsättningar till föreningar för såväl kultur, idrott- som annan ideell föreningsverksamhet.

  För att kommunen ska utvecklas och vara attraktiv behövs fler jobb och högre tillväxt. Vi vill skapa ett näringslivsklimat som uppmuntrar till nya idéer och underlättar för entreprenörskap och företag. Det hjälper även våra unga in på arbetsmarknaden.

  Vi vill satsa på barn och unga.

   

   

  Hela kommunen och varje tätort och landsbygd ska leva och utvecklas

  Därför vill vi särskilt fokusera på:

  * Infrastruktur och kommunikation för att stärka landsbygden

  * Upprätta bostadsförsörjningsplan med en långsiktig planering för olika behov av boende

  * Markplanering för industri och näringsliv

  * Tillgänglighet för funktionsnedsatta

  * Omvärldsanalys och planering för allt fler äldres omsorgsbehov

  * Hög klimat och miljömedvetenhet i alla frågor

  * Bred politisk samverkan i större viktiga investeringar

  * Förankra beslut och stärka förtroendet för politikerna i Hässleholm