• Elevhälsogaranti för elevernas skull

  Den psykiska ohälsan bland ungdomar har försämrats under de senaste åren, en utveckling som vi måste ta på allvar.

  Skolan är barns och ungas arbetsplats och där måste det finnas möjlighet att tidigt få hjälp med ohälsoproblem. Elevhälsan har en viktig roll och ska fungera som elevers första linje till hälsovård.

  I den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.

  Kristdemokraterna har även verkat för att alliansregeringen ska satsa 650 miljoner under perioden 2012-2015 till elevhälsan. Ett riktat statsbidrag erbjuds skolhuvudmän som gör insatser för att förstärka elevhälsan. Genom satsningen har bidrag till skolläkare, skolsköterskor, kurator och skolpsykolog betalats ut.

  På alltför många skolor erbjuds endast ett minimum av elevvårdande insatser, till exempel att skolsköterskan endast finns på plats under några få timmar per vecka. På en del skolor är det brist på tillgång till kuratorer och psykologer. Mot bakgrund av den ökande ohälsan hos barn och ungdomar är detta oacceptabelt.

  Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti som ger elever rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning att möta behovet.

  Eva-Marie Lidén KD Hässleholm