• Insändare

  Efter snart ett års ”medborgardialoger” i media där man vridit och vänt på det mesta som gjorts och som inte blivit gjort i Hässleholms kommun är det viktigt att fortlöpande lyssna av så väl de som syns och hörs som de som för sin talan lågmält. Det ankommer på oss politiker att arbeta för stabilitet genom politiska breda samförståndslösningar, framförallt i större investeringar. Projekt och arbete som planeras måste vara förutsägbara.

  Vi har som politiker ansvar mot kommuninvånarna och mot våra tjänstemän och inte minst för ett starkt varumärke samt en utveckling för Hässleholms framtid.

  Jag ser fram mot en konstruktiv interpellationsdebatt i fullmäktige på måndag. Min förhoppning är att debatten kommer vara framåtsyftande. Vi har allt att vinna på att vara självkritiska. En del som varit, kunde med facit i hand, gjorts på annat sätt. För den skull måste vi vara målmedvetna hur vi skall forma morgondagen. Det som sällan kommer till medborgarnas kännedom är allt det arbete som läggs ner i form av närvärlds- och omvärldsanalyser, målstyrning, verksamhetsplaner, budgetarbete, analyser och uppföljningar. Informationen genom insändare kan vara allt för ensidig och missvisande.

  En viktig fråga är hur vi hanterar Hässleholm Nord (Dryport Skåne) framöver. Jag har varit med om de beslut som tagits och jag trodde att det skulle vara till fördel för Hässleholm. Vi i Kd har också varit för att avbryta upphandlingen på grund av de omständigheter som redovisats. Nu har vi framför oss en särskild seminariedag i mars månad där vi kommer att analysera och diskutera hur vi skall hantera frågan i fortsättningen. Därför väljer jag, i förhållande till vissa andra, att avvakta med att deklarera min inställning i frågan. Allt för ofta intar vi tidiga låsningar som försvårar kompromisser. I viktiga beslut vill jag säkerställa att allt kommer upp på bordet. Därefter en reflektion och diskussion med medborgare samt inom- och mellan partierna. Besluten kommer på sätt att vara välgrundade och trovärdiga för information i media.

  ”Hässleholm nästa- Hässleholms bästa”

  Robin Gustavsson

  Gruppledare