• Reservation: Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad, Hörnan 11

    Inom ekonomi pratas det ofta om att regler och modeller styr, avvikelser kan få stora konsekvenser för arbetet som helhet och hela funktionen faller samman om man godtyckligt ger och tar på känsla. Samma princip bör även appliceras inom stadsbyggnaden. Plan- och bygglagen är reglerad på ett sådant sätt att godtyckliga beslut inte ska kunna skada en stad eller ort som helhet. Utrymme för tolkning och flexibilitet finns och ska nyttjas varsamt, för oss Kristdemokrater är detta ärendet inte fallet. 

    Landsbygdsutveckling är viktig och banker har en central funktion i att en ort ska fortsätta vara levande. I sak är det glädjande att Sparbanken valt att bygga ut i Bjärnum men det innebär inte att lagar och regler ska förbises. Att aktivt välja att bygga ut sin verksamhet vittnar om att aktören är villig att satsa för flera år in i framtiden, en positiv utveckling under tuffa tider. Vi kristdemokrater anser dock att det bör gå rätt till från början. Om avvikelser av denna karaktär fortsätter att godtas riskerar regelverket att urholkas och förminskas till en grad som kan anses irrelevant. Även om det tolkningsvis kan anses vara en liten avvikelse så blir det en fingervisning för hur liknande situationer bör hanteras i framtiden.

    Kristdemokraterna har därför valt att yrka bifall till förvaltningens förslag om avslag på bygglov för Hörnan 11. Eftersom det helt enkelt inte vore förenligt med Plan- och bygglagen att bevilja bygglov på den efterfrågade ytan då det är belagt på prickmark. I sak är vi tacksamma för att Sparbanken vill satsa i Bjärnum men är emellertid övertygade om att deras expansionsvilja inte kan konkurrera med vad som är rätt. Vi uppmanar de därför att antingen omprova design och utformning av den föreslagna byggnationen, eller beställa en ny detaljplan där prickmarken ses över.

    Isabelle Mandegård (KD)
    Kristdemokraterna i Hässleholm.