• Skolan

  Hässleholms kommun ska ha en hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning vilket är ett av åtta övergripande mål som fullmäktige beslutat om. Det innebär att vi skall arbeta med ”god ekonomisk hushållning”. I begreppet ligger såväl god ekonomi som en bra kvalitet på verksamheter. Underlag för styrning är omvärldsförändringar men också hur vår egen kommun skall ta sig an framtida förändringar och utmaningar.

  I diskussionerna om skolan, som särskilt aktualiserats den senaste tiden,  vill man från olika partier genom insändare förklara hur man ser på ev. nedläggningar av skolor. Det kan vara bra. Vi i kristdemokraterna tycker det är viktigt att noga analysera förändringar på såväl kort som på längre sikt. De underlag och förslag som utreds ska meddelas allmänheten i god tid och ska informeras i lämpliga former ex. v. medborgardialoger. En allsidig belysning ger ett bättre underlag än ensidiga insändare som kan verka förvirrande. Men det är snart val och då är det lätt att förfalla i populism.

  Hur ställer sig då Kristdemokraterna till skolfrågorna. Vi vill ta del av utredningar och förslag som ska beskriva elevunderlag, pedagogik, skolresor, investeringar i byggnader, ev. avveckling av byggnader, samlade kostnader och inte minst ungdomar och föräldrars synpunkter. Först därefter kan man komma fram till vad som kan vara rimligt, ansvarsfullt och ”god hushållning”. Den utredning som nu presenteras får analyseras utifrån olika faktorer och inte enbart elevunderlag.  Med anledning av ovanstående vill vi inte redan nu säga ja eller nej till ev. skolnedläggningar eller andra förändringar. Om vi ger ett uppdrag till skolan om besparing, som vi i alliansen gjort, måste vi ta till oss och politiskt värdera förslagen. En genomlysning av alla kommunens verksamheter inkl. skolan är nödvändig. Hur når vi bäst målet som vi tagit ”Kommunens skolresultat ska förbättras”?

  Vi ligger redan över såväl Skåne- som rikssnittet i kommunalskatt.

  Slutligen framhåller vi ”Hässleholms kommun ska ha ett tydligt barnperspektiv i sin styrning” och vi skall se till barnens bästa även i skolfrågorna.

  För Kristdemokraterna Hässleholm

  Robin Gustavsson, Kf-ledamot

  Christer Caesar, Kf-ledamot

  Eva-Marie Lidén, Kf-ledamot