• Dags för naturgas – för miljöns och företagens skull

  Följande uttalande antogs av kommunfullmäktigegruppen vid årsmötet med Kristdemokraterna Värnamo, 2004-02-02:

  Dags för naturgas – för miljöns och företagens skull

  I debatten framställs ibland naturgas som ett hot mot biobränsle. Det är viktigt att konstatera att det inte finns något motsatsförhållande mellan naturgas och biobränsle. Båda energislagen behövs och kompletterar varandra i det totala energiutbudet, och kan med fördel användas tillsammans i kraft- och fjärrvärmeverk. Vid de flesta industriella processer kan biobränsle inte ersätta olja eller kol. Idag används naturgasen huvudsakligen som ersättning för olja i industrier och bostäder, och istället för kol i kraftvärmeproduktion. I samband med transporter ersätter naturgasen bensin och diesel.

  För att möjliggöra övergången till ett uthålligt energisystem där förnybara bränslen är huvudkomponenten i energitillförseln krävs en överbryggningspolitik där man kan fasa ut den stora mängd kol och olja som fortfarande används inom bostads-, industri- och transportsektorn. Därför bör vi betrakta naturgasen som en brygga till ett framtida, hållbart energisystem och som ett tekniksteg som underlättar ökad användning av biogas och framtida användning av vätgas och bränsleceller.

  Den infrastruktur som krävs för naturgasöverföring går även att använda till att transportera biogas med, vilket innebär att en utbyggnad nu ger oss tid att etablera en mångfald anläggningar för lokal biogasproduktion. Nu när Värnamo blir ett internationellt
  centrum för biogasforskning skulle det underlätta för flera av forskningsprojekten att ha tillgång till naturgas. Dessutom finns det ett antal företag som efterfrågar, och skulle vara betjänta av att ha tillgång till, naturgas i sina processer.

  Värnamo ska vara en möjligheternas kommun, en kommun där det är möjligt att använda en mångfald uthålliga energislag. Vidare ska vi värna om våra lokala företag och deras möjligheter att konkurrera på lika villkor med företag i andra kommuner. Det är i detta perspektiv vi betraktar naturgasutbyggnad i vår kommun och som en följd av det kommer vi att motionera om att Värnamo kommunfullmäktige ska ompröva tidigare ställningstaganden angående infrastruktur för naturgas i Värnamo kommun.

  Kristdemokraterna i Värnamo kommunfullmäktige


  Publicerad:
  2004-02-04: Finnveden nu
  2004-02-05: Värnamo Nyheter