Valmanifest 2018

Valmanifest 2018

KRISTDEMOKRATERNA ARBOGA’S VALMANIFEST 2018

Arboga har full fart på utvecklingen sedan vi i nya majoriteten tog över majoritetsstyret efter S-haveriet i Arboga år 2016. Vi vill ta fortsatt ansvar för Arbogas utveckling. Det går bra för Arboga och vår kommun börjar användas som ett lysande exempel.

Kristdemokraternas går till val på att prioritera välfärden. Du ska kunna lita på Arboga!
Vårt fokus ligger på trygghet, vård- och omsorg, äldre, barn och familj.

Arboga behöver utvecklas! Det finns många försummelser som vi resolut måste ta tag i!
Kommunala fastigheter och anläggningar har inte underhållits utan tillåtits förfalla. Det gäller alla typer av fastigheter som förskolor, skolor, äldreboenden och bostäder. Vi har till och med tvingats riva förfallna kommunala fastigheter. Vi är framöver tvungna att göra mycket stora nyinvesteringar och omfattande upprustningar.
Vi vill göra Arboga till en attraktivare stad!
Invånarantalet växer har nu passerat 14 000 invånare.

Våra förslag för stads- och kommunutveckling:

 • Bygga nytt vård- och omsorgsboende. Upprustning av befintliga boenden.
 • Ny förskola i kvarteret Marknaden. Utveckling av lekplatser.
 • Ny grundskola vid Gäddgården. Upprustning av skolornas utemiljöer.
 • Utveckling av Arboga centrum genom förändrade trafikflöden.
 • Flytta Sturevallen och på sikt även Ishallen och Sturehallen till ett Sportcentrum vid Ekbacken. Utveckla ett levande attraktivt centrum med fler bostäder och handel.
 • Vi vill planera för att hela kommunen ska växa och utvecklas. Vi vill se utveckling av våra yttre kommundelar Medåker, Götlunda, Lunger och Tyringe genom att ta fram detaljplaner och ta fram nya tomter. Lediga tomter får ej vara en bristvara i ett växande Arboga.

 

Barnomsorg och skolor:

 • Valfrihet mellan flera olika alternativa utförare ska finnas.
 • Ett maxtak på 12 barn i förskolans småbarnsgrupper. Max 15 i övriga grupper.
 • Det ska finnas möjlighet till barnomsorgspeng samt öppen förskola.
 • All personal ska kontinuerligt erbjudas kompetensutveckling.
 • Elever som missat målen i något ämne ska erbjudas lovskola under samtliga lov.
 • Lärarnas arbetstid ska ha fokus på mer undervisningstid – det administrativa arbetet ska minska bl.a. med hjälp av assistenter.
 • Nolltolerans ska gälla mot såväl mobbing som annan kränkande behandling.
 • Ett nära samarbete ska finnas mellan skolan, det lokala näringslivet och civilsamhället.
 • Organiserad fysisk aktivitet ska förekomma varje dag i skolan.
 • Den som medvetet förstör skolmiljön ska medverka till att återställa skadan.
 • Alla elever ska ges möjlighet att återkommande träffa utbildad studie och yrkesvägledare för att kunna göra välgrundade studie- och yrkesval.

 

Äldreomsorg:

 • Varje person över 85 år som vill, ska garanteras plats i anpassat boende, exempelvis särskilt boende eller trygghetsboende när personen själv bedömer att behovet finns.
 • De olika verksamheterna ska så långt som möjligt anpassas för att möta varje persons behov vad gäller intressen, språk, livsåskådning och vårdbehov.
 • Varje person själv ska kunna välja utförare av hemtjänsten genom Lagen om valfrihetssystem, LOV.
 • Kommunen ska ha ett välutvecklat anhörigstöd.
 • Kommunens värdighetsgarantier ska vara tydliga, konkreta och följas upp.
 • Tillsammans med Regionen utveckla arbetsformer för god omvårdnad för multisjuka.
 • Palliativ och geriatrisk kompetens ska finnas på alla vårdboenden.
 • Genom välfärdsteknologi som snabbt bredband, trådlös Wifi etc. skapa nya
  möjligheter för vården och underlätta social kontakt.
 • Alla som fyllt 75 år ska erbjudas hembesök för att få information om kommunens verksamhet och ges möjlighet att framföra önskemål.
 • Begränsa antalet hemtjänstpersonal per hemtjänsttagare.
 • Tjänst som demenssjuksköterska, ska inrättas som specialkompetens.

 

Företagsklimat :

 • Vi vill genom lyhördhet och dialog lyfta och utveckla näringslivsklimatet.
 • Vid upphandling av varor och tjänster ska ta hänsyn tas så även mindre lokala företag kan få en möjlighet att delta i upphandlingar och lägga anbud.