• Lär känna förbundsordförande Lars O Molin

  KD Senior: vi spelar en viktig roll i att betona vikten av att alla åldersgrupper behövs

  En intervju med KD Seniors ordförande, Lars O. Molin. Om Lars personliga engagemang och få en inblick i arbetet som görs inom KD Senior och hur de strävar efter att främja seniorers intressen och välbefinnande.

  Hej Lars, för dem som inte känner dig, vill du berätta lite om vem du är och vad du gjort tidigare? Jag är förbundsordförande för kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior). Mitt politiska engagemang sträcker sig tillbaka till hösten 1991, och sedan dess har jag varit heltidsengagerad som politiker. Jag har haft möjligheten att arbeta på olika politiska nivåer och haft olika ansvarsrollen. En av de längsta perioderna i min politiska karriär var som kommunalråd och ordförande i kommunfullmäktige i Örebro. Jag har haft förmånen att vara talesperson för mänskliga rättigheter och demokrati på lokala och regional nivå och under 12 år hade jag ett stort engagemang inom Europarådets kommunalkongress.

  Hur länge du har varit ordförande för KD Senior och vad som inspirerade dig att ta dig an denna roll? Jag har varit ordförande för KD Senior sedan april 2019. Valberedningen hade flera gånger kontaktat mig och försökt övertala mig att ta på mig rollen som ordförande. Samtidigt såg jag att förbundet befann sig i en nedåtgående trend och behövde genomgå en reform. Det var då jag kände att jag ville ta på mig ansvaret till att lägga grunden för en förändring. Min drivkraft för uppdraget kom för att jag observerade de fördomar som fanns mot äldre människor i samhället. Jag kände att det var viktigt för oss seniorer att bli en starkare del av partiet och ha större inflytande. Genom att vara ordförande för KD Senior vill jag arbeta för att öka medvetenheten om äldres behov och sträva efter att förbättra deras ställning inom partiet och samhället som helhet. Seniorer är en heterogen grupp. På samma sätt som personer under andra delar av livet är olika och har skilda behov så gäller det också seniora personer. Det innebär att insatser av olika slag måste göras med individens rätt till självbestämmande i fokus. Det krävs en helhetssyn på människan där såväl fysiska, psykiska, sociala och andliga behov finns med.

  Sedan när har du varit medlem i KD och vad var det som fick dig att välja just KD? Min politiska karriär tog sin början i Folkpartiets ungdomsförbund, och det var först 1989, när jag var 44 år gammal, som jag blev medlem i det dåvarande KDS (Kristdemokratiska Samhällspartiet). Dessförinnan under en femårsperiod bodde jag i Tunisien där jag grundade en biståndsorganisation. När jag sedan återvände till Sverige ville jag fortsätta engagera mig i samhällsfrågor och valde då att gå med i Folkpartiets ungdomsförbund. Men under denna tid hade jag förmånen att träffa Sven Gunnar Persson, som då var statssekreterare på Samordningskansliet under Regeringen Carl Bildt mellan 1991 och 1994 och som var verksam som partisekreterare för Kristdemokraterna mellan 1994 och 2002 samt Lars-Axel Nordell, som var landstingsråd och senare riksdagsledamot från Örebro län. Det var genom att samtala med dem som jag övertalades till att bli medlem i KD. En annan påverkande faktor till att jag blev medlem i KD var att jag hade märkt att det europeiska inflytandet blev allt starkare och att Kristdemokraterna då genomgick en utvecklingsresa och blev ett mer modernt parti i detta avseende.

  Hur många medlemmar har KD senior och vem kan bli medlem? KD Senior är ett Kristdemokratiskt associerat förbund. Det är en position som innebär en möjlighet att vara en spjutspets för att utveckla den kristdemokratiska seniorpolitiken. KD Senior är inget pensionärsförbund. Det är ett förbund med medlemmar som tycker att seniorfrågorna är viktiga. Det finns alltså ingen åldersgräns för att bli medlem. Vi har ca 1150 medlemmar.

  Kan du beskriva KD seniors huvudsakliga mål och uppdrag? Det är med mottot ”En politik för seniora ögon” som KD Senior arbetar för att äldre personers erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara. Genom politiska reformer ska äldre människors intressen och rättigheter främjas. Förbundet agerar också för att seniorer ges möjlighet att vara fortsatt aktiva i samhället. Genom en god vård och trygg omsorg samt säkra pensioner ges förutsättningar för ett värdigt liv.

  Finns det några frågor som är särskilt viktiga för KD senior? Vård och omsorgsfrågor är viktiga. I KD Seniors program lyfts bland annat följande behov fram: ökad kunskap om åldrandet och åldrandet sjukdomar, fler läkare specialiserade på geriatrik, kvalitetshöjning av undersköterskors kompetens och ett nationellt kompetenscentrum för psykiatri för äldre.

  Vilka insatser tror du behövs för att främja äldres hälsa och välbefinnande? Dagens samhälle är mycket ungdomsfixerat och detta avspeglas även inom politiken. KD Senior har en viktig uppgift att visa på betydelsen av alla åldersgrupper behövs, för det är genom samarbete vi skapar ett gott och harmoniskt samhälle. Att delta i olika partisammanhang är viktigt för KD Seniors medlemmar, oavsett om det handlar om att vara en del av partistyrelsen på nationell nivå eller att arbeta på lokal nivå. Genom sitt engagemang och deltagande strävar vi efter att påverka politiska beslut och säkerställa att seniorers perspektiv och behov tas i beaktande.

  Hur samarbetar KD senior med de lokala seniorförbunden? KD Senior har en distriktsorganisation likt den som gäller för moderpartiet. Distrikten inom KD Senior har ansvaret för att hantera medlemskontakter och arrangera möten och evenemang för att belysa olika politiska frågor som är viktiga för äldre och seniorer. Genom att ha en närvaro och engagemang på distrikts- och lokalnivå kan vi säkerställa att deras perspektiv och intressen tas i beaktande i politiska beslut som påverkar äldre och seniorer. Distriktsorganisationen inom KD Senior spelar således en viktig roll i att främja medlemsengagemang och politiskt inflytande.

  Hur arbetar KD senior för att nå ut med sin politik? Opinionsbildning har en viktig roll för att driva KD Seniors frågor framåt och säkerställa att deras röster hörs. Det finns flera sätt genom vilka KD Senior engagerar sig i opinionsbildning. Vi skriver debattartiklar och insändare för att belysa och diskutera ämnen som är viktiga för äldre och seniorer. Genom att delta i seminarier och debatter kan vi aktivt delta i samhällsdialogen och påverka politiska diskussioner. En annan betydelsefull arena för opinionsbildning är seniormässor, det är en bra plattform för att sprida information och kommunicera vårt budskap till en bredare publik. Dessutom ger KD Senior ut tidningen Senior Aktuellt som är en tidning vars syfte är att nå ut till våra medlemmar och sprida kunskap och information om aktuella frågor. Partiets Riksting utgör en viktig möjlighet för oss att påverka partiets politik genom att lägga fram motioner. Detta ger medlemmarna en kanal att framföra sina åsikter och förslag och bidrar till att forma den politiska agendan inom partiet. Genom olika åtgärder för opinionsbildning strävar vi efter att förmedla våra prioriteringar och främja politiska förändringar till förmån för äldre och seniorer. Genom att vara närvarande i det offentliga rummet och aktivt delta i samhällsdebatten kan vi påverka och driva sin politik framåt för att möta behoven och intressena hos äldre och seniorer.

  Hur samarbetar KD senior med moderpartiet och finns det särskilda frågor ni driver mot dem från seniorernas håll? Medlemmarna i KD Senior är engagerade och vill se att seniorpolitiken får verklig genomslagskraft. Ett konkret exempel på detta är den seniorpolitiska rapporten som presenterades av KD under valrörelsen 2022. Rapporten innehåller många aspekter och förslag som harmoniserar väl med KD Seniors program ”En politik med seniora ögon”. Bland de politiska partierna är det unikt för KD att ha ett seniorförbund som är en självständig juridisk person. Detta ger oss en speciell ställning och en möjlighet att agera på ett mer självständigt sätt. Vi har en stark närhet och ett givande samarbete med partiet. Som ordförande för KD senior sitter jag med i partistyrelsen. För att vara medlem i KD Senior behöver man inte vara medlem i KD. Detta ger en öppenhet och möjlighet för alla som delar våra värderingar och intressen att bli medlemmar och delta i förbundets arbete. KD Senior kan därigenom bredda sitt medlemskap och få perspektiv från en bredare grupp av människor som delar engagemang för seniorfrågor. Så vill man vara med och utveckla kristdemokratisk seniorpolitik så ska man vara medlem i KD Senior. För oss är medlemsavgifterna avgörande för finansieringen av våra verksamheter, då vi inte erhåller några offentliga bidrag.

  Tack så mycket, Lars, för att du har tagit dig tid att berätta om KD Senior och ge oss en inblick i ditt engagemang. Det har varit värdefullt att få lära känna dig och förstå hur KD Senior arbetar för att främja seniorers intressen och behov.

  Angelika Lang

  Lars O. Molin

   

  Intervjun är publicerad på Kristdemokraternas intranät KDPLUS och återpubliceras här.