• Angående Hemtjänsten i Österåker

    Kristdemokraterna i Österåker anser generellt att det är viktigt att det inom Produktionsstyrelsens ansvarsområden finns väl fungerande kommunala alternativ.

    Vid sammanträde 2016-05-19 bedömer dock produktionsförvaltningen ”att det under 2016 samt planåren 2017-2018, varken är möjligt att uppnå ekonomi i balans eller den av Kommunfullmäktige beslutade produktivitetsgraden inom hemtjänsten”.  Denna bedömning delas i styrelsens beslut med tillägg (punkt 3): ”Produktionsstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen ser över förutsättningarna för att bedriva hemtjänst i egen regi”.  Beslutet i PS är enhälligt.

    Produktionsstyrelsen har – trots flera års försök – inte lyckats vidtaga nödvändiga åtgärder för att lösa underskotten i hemtjänsten.  Vi beklagar detta.

    Vi förutsätter att hemtjänsten i Österåker – även efter beslutade och därefter genomförda förändringar – kommer att hålla en för medborgarna tillräckligt god kvalitet.  Vi kommer att särskilt bevaka att så sker.

    Arne Ekstrand (KD)