• Så blir elevers hälsa ännu bättre

  Ministrarna Gustav Fridolin (MP) och Gabriel Wikström (S) har en sak gemensamt: de vill inte utöka tiden för undervisning i Idrott och hälsa. Detta trots Sverige är sämst i Norden vad gäller antalet idrottstimmar. I stället skall tid till ”ökad rörelse” tas från andra ämnen som redan behöver sin anslagna tid.

  Lyssnar man på forskningen om betydelsen av mer fysisk aktivitet för elever är budskapet entydigt – enligt en nyligen publicerad studie från Lund förbättras både skelett, muskler och skolprestationer. Det finns en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och förbättrad kognitiv förmåga. Kropp, hjärna, koncentration och minne stärks och vi blir också mer stresståliga.

  För en del av oss som varit med sedan 90-talets timnedskärningar i Idrott och hälsa är slutsatserna inte förvånande. Kristdemokraterna har därför inför budget 2017 krävt att Österåker ökar timtalet. En lämplig lösning kan vara det som Björn Eriksson (Riksidrottsförbundet) har framfört: Idrott och hälsa utökas med 100 timmar samt att det därutöver införs 60 min rörelse per dag.

  Vår skolnämnd arbetar med att lösa det i budgeten givna uppdraget – KD ser fram mot ett positivt och tydligt förslag.

  Ett annat viktigt KD-krav i budget 2017 är en fortsatt rejäl satsning på Elevhälsovården – fler kuratorer, specialpedagoger samt ökad tillgång till psykolog. Färska signaler från rikstäckande undersökningar om problem med mobbning, utanförskap och känsla av otrygghet understryker vikten av att Österåkers skolor – liksom i många kommuner – snabbt agerar för att förbättra situationen.

  KD kommer att följa upp att utlovad budgetsatsning verkligen genomförs ute i skolans vardag. Lösningar med centrala så kallade ”mobila team” är inte en bra heltäckande lösning – här gäller det att elevvården har bred och nära personkännedom och i huvudsak finns hos eleverna på varje skolenhet. Fungerande elevvårdsteam måste finnas på varje skola.

  Tilläggas bör att även mottagandet av våra ensamkommande kräver utökade elevvårdsresurser. Om detta inte åtgärdas kan fördjupade problem uppstå

  Så får eleverna i Österåker en ännu bättre hälsa.

  Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker