• Tag ansvar för barns psykiska hälsa

  Varför mår barn och unga så dåligt trots att vi har det så bra på många sätt? Den frågan måste vi ställa oss och kunna svara på – och det måste ske snarast och vara prioriterat. Kan vi finna svar kan vi identifiera vilka som är i riskzonen och påbörja riktade och adekvata insatser.

  Vid psykisk ohälsa är tidiga åtgärder avgörande. I Stockholms läns landsting får nio av tio av de vårdsökande ett första besök inom 30 dagar. Men det innebär inte att vi är nöjda. Vi Kristdemokrater satsar därför 150 miljoner mer än regeringen på att unga med psykisk ohälsa skall få hjälp snabbare.

  KD anser samtidigt att de stora skillnader på tillgång till bra vård som finns beroende på var man bor i Sverige inte är acceptabla. Därför vill vi att ansvaret för sjukvården skall överföras från landstingen till staten.

  De första signalerna på psykisk ohälsa brukar visa sig i skolan. Men i alltför många skolor saknar elevhälsan resurser för att möta de ungas behov. Enligt Inspektionen för vård och omsorg vet många skolor dessutom inte att elevhälsan har huvudansvaret. Bristerna inom elevhälsans organisation riskerar att medföra att lindrig psykisk ohälsa fördjupas vilket gör att det krävs specialistvård. I vår primärvårdssatsning med tre  miljarder per år ingår därför en kraftig förstärkning av elevhälsan.

  Vi anser att ansvaret för elevhälsan skall ligga inom den ordinarie barn- och ungdomshälsovården . Elevhälsans medicinska personal skall finnas kvar ute i den dagliga skolverksamheten men bör ha samma huvudman som för övrig vårdverksamhet för barn inklusive BUP. Vården hålls då samman och ingen hamnar mellan stolarna.

  KD vill dessutom införa en elevhälsogaranti där varje elev skall kunna komma i kontakt med elevhälsan inom ett dygn. Vår resursförstärkning till elevhälsan bidrar till att säkra den ökande efterfrågan av såväl sköterskor, läkare, kuratorer som psykologer. Alla unga och föräldrar skall känna sig trygga med att de får rätt stöd och vård – i rätt tid.

  Kristdemokraterna delar Miljöpartiets åsikter vad gäller vikten av att vi prioriterar åtgärder för att snabbt och med stor tydlighet stärka barns och ungdomars psykiska hälsa.  KD Österåker har – vid varje budgetförhandling – lyft fram behoven att stärka kommunens elevhälsa och personalresurser för att möta de ökade behoven inom skola, socialtjänst och vård. Vi samarbetar gärna med MP för att utan dröjsmål genomföra nödvändiga förbättringar.

   

  Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

  Emma Henriksson (KD), ordförande Socialutskottet i Riksdagen