• Så blir Österåker tryggare

  Kristdemokraterna kräver en kraftfull satsning på svensk polis. Vi föreslår 2600 fler polisanställda och att arbetsvillkor och lön förbättras – särskilt för poliser i yttre tjänst. Vi vill förstärka samarbetet mellan polis och socialtjänst. Vi vill

  också förbättra samarbetet mellan skola, föräldrar och polis för att tidigt fånga upp ungdomar i riskzonen. Lokalpolisverksamheten bör förstärkas.  Redan gör vår lokalpolis i Österåker utmärkta insatser.

  Fler poliser behövs men det behövs också andra initiativ. Ni som nattvandrar är värda all vår respekt. Gruppen ”tillsammansåkersberga.se” hjälper våra ensamkommande att finna sig tillrätta och finna stöd och vänner. Volontärer i Kyrkligt centrum och olika hjälporganisationer ger sin tid och sitt spontana engagemang. Idrottsföreningarna gör en ständig insats för att ge möjligheter till positiva aktiviteter.

  Österåker har – genom gott samarbete över partigränserna – skapat goda säkerhetsrutiner och har god översikt över trygghetsfrågorna.

  Men mer kan göras. De som drabbas av brott skall få stöd och hjälp till upprättelse. KD vill även öka medlen till brottsofferjourerna. Kvinnojourernas viktiga volontärverksamhet skall stödjas och ges de medel som behövs.  Arbetet mot hederskulturer och hedersvåld skall stärkas. För KD är det också viktigt att regeringen ser till att de straff som döms ut vid vålds- och sexualbrott är tillräckligt stränga och står i proportion till de brott som begåtts.

  Men den mest grundläggande formen av gemenskap är familjen. Barn som växer upp i en trygg familjegemenskap får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Tillräcklig och kompetent personal i förskolan är viktig liksom tillgång till familjedaghem.

  Rapporterna duggar tätt om att den psykiska ohälsan ökar i Sverige. Kd har argumenterat för och fått gehör för budgetförstärkningar inom elevhälsovården – varje skolenhet måste se till att elevvårdsteamet är tillräckligt och fungerar väl. Ämnet Idrott och hälsa bör förstärkas liksom tiden för att röra sig under skoldagen.

  Antalet personer som har behov av stöd på grund av psykisk funktionsnedsättning eller som nyanlända flyktingar bär på traumatiska upplevelser ökar. Ökat stöd från kommunens socialpsykiatri kan behövas.

  Sist men inte minst behöver våra seniorer känna den trygghet de behöver både vad gäller vård och boenden. En syn – och hörselkonsulent bör anställas snarast.

  Så blir Österåker tryggare.

  Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker