• Så blir Österåkers skolor ännu bättre

  Undertecknad har sedan1977 arbetat som gymnasielärare, skolledare och lärarhandledare i Huddinge samt därefter verkat som lärare vid Komvux Österåker fram till 2015. Mitt huvudämne är Svenska. Jag har många positiva minnen från möten med alla elever med skilda behov och förutsättningar. Utifrån dessa och andra erfarenheter vill jag framföra följande: skoldebatten i Österåker har fokuserats kring målet ”Länets bästa skola” samt statistikanalys (resultat, löner, gruppstorlek) vilket är rimligt men därutöver behövs konkreta åtgärder.

  Grundläggande är hur vi kan göra Österåker till en så attraktiv kommun att lärare väljer oss före andra. Lönen är en faktor men viktigare är den arbetsmiljö som skolenheten har. För att skapa ett gott skolklimat krävs ett nyanserat ledarskap som verkar genom att ge den enskilde läraren ett självständigt mandat att utföra sitt jobb. Då kan vi både rekrytera och behålla personal.

  För det andra krävs ytterligare satsningar på elevvården. KD har i budget 2016 fått igenom förstärkningar men det behövs mer. Den psykiska ohälsan ökar och vi måste tidigt möta dessa problem.  Satsning på kompetenta elevvårdsteam som befinner sig nära eleverna behövs mer än någonsin.

  För det tredje behövs fler speciallärare samt ökade delningsresurser för att skapa goda inlärningsmiljöer. Avgörande är också resurser för att utveckla och säkra elevernas läs- och skrivutveckling. Detta har vi i KD tydligt framfört.

  Det behövs fler timmar i Idrott och hälsa – i grundskolan har KD centralt föreslagit en ökning från 500 till 700 timmar och vi i Österåker kan genomföra detta.  Vi ligger lägst av de nordiska länderna och en höjning skulle höja kunskapsresultaten och förbättra den fysiska och psykiska hälsan. Även i gymnasiet behövs detta. Lena Hallengren (S) kallar förslaget ”oseriöst”.

  Det behövs ett antal omedelbara och konkreta åtgärder för att stärka Komvux Österåker. Först bör antagningsprocessen skötas av vårt kompetenta lokala Komvux och inte styras utifrån. Detta ger en bättre planering vilket gagnar både lärare, skolledning vid Komvux och de sökande eleverna. Ansvaret för SFI skall styras lokalt och utvecklas ytterligare för att kunna möta efterfrågan från ett ökande antal elever med invandrarbakgrund. Fler kurser bör erbjudas inom Komvux Österåker. Vårdprogram, ekonomiprogram samt yrkesvux vidareutvecklas. Och slutligen bör det sedan länge givna löftet om nya lokaler till Komvux Österåker äntligen infrias.

   

  Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker