• Budget 2022

  Kristdemokraternas budgetförslag 2022 för Sandvikens kommun
  En budget för framtiden

  1. Inledning
  Sandviken är en fantastisk kommun
  – från berg till älv, med skogar, sjöar och myrar.
  ● Bra geografiskt läge.
  ● Goda kommunikationer nationellt och internationellt.
  ● Spännande etableringar på gång.
  ● Rikt sport-och kulturliv, gör att Sandviken är i Sverigetopp som kulturkommun.

  Utmaningarna som vår kommun står inför är dock stora.
  ● Skolresultaten är låga.
  ● Otryggheten ökar.
  ● Ofrivillig ensamhet bland äldre ökar.
  ● Psykisk ohälsa ökar.
  ● Arbetslösheten är hög.

  Vi Kristdemokrater ser dessa utmaningar och är,
  ● Beredda att ta tag i dem.
  ● Prioritera de mest utsatta och kommande generationer.
  ● Förvalta varje skattekrona vi får förtroende för.

  Vi Kristdemokrater vill,
  ● Öka skolresultaten.
  ● Öka tryggheten.
  ● Bygga ut välfärden.
  ● Stötta det lokala näringslivet.

  Vi Kristdemokrater vill att,
  ● Civilsamhället som gör ett ovärderligt arbete, ges stöd och förenklade regler.
  ● Samarbetet inom hela kommunkoncernen förbättras.
  ● Alla bolag och nämnder ska dra åt samma håll.

  Vi Kristdemokrater anser att,
  ● Familjen är samhällets viktigaste byggsten.
  ● Barn som får växa upp i trygga familjer, får goda förutsättningar
  ● Politiken ska stödja familjerna, inte styra dem.
  ● Förebyggande arbete att stärka familjerna måste alltid finnas och värnas.
  ● Skolan skall se,bekräfta,lyfta och inspirera våra barn och unga.
  ● Pedagoger ersätter dock aldrig mamma eller pappa.
  ● Samarbetet mellan det offentliga och föräldrarna måste utvecklas och stärkas
  ● Föräldraansvaret måste återvinnas och stöttas, inte fråntas.

  2. Kristdemokraternas budget för Sandvikens kommun 2022
  Vår budget möjliggör en effektiv och balanserad ekonomi.
  Den avser att bygga en gemenskap i samhällsbygget där människan är i centrum.

  Kristdemokraterna vill med denna budget skapa förutsättningar,
  att Sandvikens kommun skall vara ett samhälle, där man kan utvecklas under trygga förhållanden. Oavsett var man bor mellan berg och älv.

  Budget 2022 KD Differens (S) (L) (C)
  Kommunfullmäktige 8 650 −750
  Kommunstyrelse 223 000 −3 000
  Kommunstyrelse projektmedel *1) 21 600 1 900
  Kunskapsnämnden *2) 1 014 000 4 100
  Omsorgsnämnden *3) 700 000 3 600
  Individ- och Familjeomsorgsnämnden *4) 221 700 2 100
  Kultur- och Fritidsnämnden *5) 137 500 −700
  Arbetslivsnämnden *6) 88 900 700
  Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd *7) 56 800 500
  Överförmyndarnämnden 4 850 −50
  Totalt 2 477 000 8 400
  Finansiellt mål 31 600 −8 400
  Total ram 2 508 600 0

  Investeringsbudget
  År 2022 260 miljoner
  År 2023 330 miljoner, prel
  År 2024 300 miljoner, prel

  3 *1 ) Kommunstyrelsens projektmedel
  Vi avsätter 500 TSEK till ett projekt att öka inflyttningen till Sandviken. Kvoten mellan daglönekostnader och nattlönekostnader är 1,1. Det vill säga att daglöneutbetalningarna är 500 MSEK mer än dom som bor och övernattar och betalar skatt här. Att halvera underskottet ger 150 TSEK per år bara i skatteintäkter. Övrigt oräknat. Visst kostnaderna ökar för barnomsorg och skola, men torde kompenseras av intäkter i skatt från handeln t.ex.

  *2) Kunskapsnämnden, KUN
  Vi avsätter 200 TSEK till en aktivitet som skall informera föräldrar, speciellt invandrarföräldrar, varför skolan och svenska språket är viktigt för deras barn och för dom själva. Detta i samarbete med IFO.
  Vi avsätter 200 TSEK som bidrag till en studieresa till Auschwitz,eller information om de grymheter som begås mot folkgrupper.
  Kunskapsnämnden skall organisera sig inom ramen för den föreslagna budgeten, så att det blir
  – Ett starkt ledarskap med fokus på ökat resultat.
  – En utbyggd och väl fungerande elevhälsa med kuratorer.
  – Möjligt för pedagogerna att vara pedagoger.
  – En skola där alla läs-och skrivsvårigheter utreds. Och hjälpinsatser organiseras.
  – En skola där ingen går i en klass som inte motsvarar hens kunskaper.
  – En skola med motion och rörelse.
  – Fler högskoleförberedande program.
  – Ett gymnasieprogram med fotbollsinriktning.

  Samarbete
  Kunskapsnämnden skall samarbeta med Kultur- och Fritidsnämnden
  vid byggandet av multihallar. Samt samarbeta med våra grannkommuner Gävle, Hofors och Ockelbo avseende gymnasieprogram.

  *3) Omsorgsnämnden
  Vi avsätter 200 TSEK för att kunna anlita gymnasieelever i omsorgen. Eleverna skall vara en resurs, och ska t ex kunna hjälpa till med läsning,spel och promenader. Detta leder till att visa ungdomarna vilka möjligheter det finns till arbete inom omsorgen. Och det stärker
  relationerna mellan generationerna. Den ofrivilliga ensamheten är ett annat område som måste analyseras och bearbetas. Att sätta in insatser där innebär, att kostnader kan besparas omsorgen framgent.

  Samarbete
  Samarbete mellan Omsorgsnämnden och Sandvikenhus AB är viktig för att fånga upp den ofrivilliga ensamheten.

  4 *4) Individ- och Familjeomsorgsnämnden, IFO
  Kostnaderna för barn- och omsorgsvården ökar lavinartat.
  Här krävs insatser för att komma till rätta med grundproblemet.
  Barn och ungas hälsa är det viktigaste och här skall förebyggande insatser prioriteras.
  Försörjningsstöd behövs under övergångstider, men fokus skall vara att få alla i egen försörjning.
  Fältsamordnarna behövs mer än någonsin. Det förebyggande arbetet skall göra att vi får bort ungdomarna från gator och torg, och att skolresultaten kan förbättras.
  Mödracentralen är viktig för att fånga upp problem och brister i språkförståelse.

  Samarbete
  IFO och Arbetslivsnämnden ska tillsammans verka för att få så många som möjligt får arbeta 100 % av sin förmåga. Detta minskar kostnaderna för försörjningsstöd och ger bättre hälsa. IFO och Kunskapsnämnden ska tillsammans fånga upp dom som inte sköter sin skolgång.

  *5) Kultur- och Fritidsnämnden, KUN
  Jernvallen multihall och Parkallen Allaktivitetshall ska byggas i Sandvikens centralort och
  Storviks tätort. Och Storviksbadet får leva vidare.
  Att kommunen i kommande detaljplaner och i bygget av nya anläggningar ger civilsamhället möjlighet att bidra och samverka. Detta kan ske genom att bland annat anvisa och upplåta mark till motionsanläggningar, hundrastgårdar m m.

  Samarbete
  Multi- och allaktivitetshallarna bör byggas i samråd med Kunskapsnämnden med beaktande av skolhusplan 2030.

  *6) Arbetslivsnämnden
  Det råder en oviss framtid beträffande extratjänster i samarbetet med Arbetsförmedlingen.

  Samarbete
  Arbetslivsnämnden skall samarbeta med IFO i projektet från försörjningsstöd till egen försörjning.

  7*) Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, VGS
  Genom återställande av våtmarker kan koldioxidutsläppen från samtliga bilar i Sverige kompenserar till fullo. VGS bör inventera vilka områden inom Sandvikens kommun som kan och bör återställas, samt erbjuda berörda markägare assistans vid ansökningar om bidrag till
  åtgärder och deltaga i arbetet med råd.
  Vindbruksplanen skall ses över. Bland annat bör ett respektavstånd införas. Det vill säga, avståndet till närmast boende från ett vindkraftsaggregat bör vara förslagsvis 7 gånger verkets höjd. Vilket innebär minst 2 000 meter vid 280 meters höjd.

  Samarbete
  Förutom de i nämnden ingående kommunerna bör även grannkommunerna konsulteras i frågorna rörande våtmarker och vindkraftverk.

  5
  Generellt
  Målsättningen för Sandvikens kommun bör vara att:
  Senast år 2023 ska Sandvikens kommun vara bland de 50 högst rankade kommunerna på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.
  Sandvikens kommun är en viktig del av Gävleborgsregionen och bidrar med ett starkt och högteknologiskt näringsliv med flera globala teknikföretag med internationell spetskompetens och hög med exportandel. I kommunen finns också ett stort antal entreprenörer som gör stor skillnad i den gemensamma samhällsutvecklingen
  Ett gott företagsklimat bidrar till företagens investeringsvilja och lockar nya företag att etablera sig.
  Samarbetet, mellan och nämnder och nämnder , bolag och bolag, bolag och nämnder och vise versa, skall förbättras och förfinas, för att nå ett bra resultat i hela kommunkoncernen.
  Varje beslut skall föregås av en konsekvensanalys.
  Uppföljning av beslutade insatser, förändringar och aktiviteter sker inte systematiskt och skall därför förbättras.
  Barnkonventionen är nu lag och skall efterlevas. Det behövs en instruktion för hur ärenden skall behandlas. En barnkonsekvensanalys skall alltid utföras.
  Hela kommunen skall leva och utvecklas. Det finns utvecklingspotential i våra tätorter.
  I den nya Visionen för Sandviken, så beskriver vi oss som den “Aktiva kommunen”. Nu kommer utmaningen att bygga den “attraktiva kommunen”. Under pandemin så har det visat sig att 40 % av invånarna i storstäderna önskar flytta ut på landsbygden. Då är det viktigt att
  behålla skolorna i våra tätorter och utveckla gymnasieskolan till något mycket bättre.
  Byggandet av nya bostäder utanför centralorten bör inledas omgående. Det är för den attraktiva kommunen också viktigt, att vi behåller och vårdar vår fantastiska natur och dess djurliv. Vi förvaltar vår jord till kommande generationer, därför säger vi ett rungande nej till etablering av en vindkraftsindustri i Galmsjömyran.

  November 2021
  Kristdemokraterna Sandviken