• Fråga om kommunens fastigheter

  Sandviken kommuns fastigheter
  Fråga                                                  
  Till ansvarigt kommunalråd
  
  Kommunens fastigheter
  Kommunstyrelsen beslutade den 20 nov 2018 att
  - Sandvikens Stadshus AB (SSAB) ges i uppdrag att utreda om strukturen på bolagskoncernen och kopplingen till kommunen är den optimala, passar dagens förutsättningar samt föreslå eventuella förändringar för framtida behov.

  Kommunen är ägare till ett antal fastigheter, bostäder såväl som lokaler och specialfastigheter, både direkt och indirekt genom flera olika bolag. Fastigheter finns i flertalet bolag; Sandvikenhus AB, Sandviken Nyttofastigheter AB, Knuten HB, Sandvikens Specialfastigheter AB och Högbo Bruks AB, såväl som i kommunen.

  Är den uppdelning som är i dag den mest optimala för kommunkoncernen som helhet? ”

  Det var en av frågeställningarna i uppdraget. Utredningen pågår.

  År 2002 avvecklades Sanfab, Sandvikens Fastigheter AB. Fastigheterna som Sanfab ägde blev direktägda av kommunen. I samband med detta inkom Kristdemokraterna med en interpellation. En av frågorna var,

  Hur stort blir det årliga underskottet på kommunens fastigheter som måste

  täckas med skattemedel i fortsättningen?”

  Ansvarigt kommunalråd svarade:
  Enligt den budget som gjorts för 2003 kommer fastigheterna att lämna ett nollresultat.
  Någon belastning på kommunens budget skall således inte uppstå.
  Tekniska utskottet kommer att bevaka att fastigheterna sköts på ett
  kostnadseffektivt sätt. Tekniska enheten kommer att för kommunens räkning se till att Sandvikenhus som utförare sköter fastigheterna på bästa sätt. ”
  
  Mina frågor till ansvarigt kommunalråd är:
  - Hur redovisas uppföljningen av det årliga ekonomiska resultatet till KS-förvaltningen,
   som numera har ansvaret för de överlåtna fastigheterna från Sanfab?
  - Sker det någon ekonomisk uppföljning av det övriga fastighetsbeståndet?
  - Kommer det aktuella ekonomiska resultatet att beaktas i uppdraget?
  - Är kommunalrådet intresserad av att göra resultatet mer transparent?
  
  2020-12-07 
  Nille Wiklander
  Kristdemokraterna