• Interpellation – Äldreomsorgslyftet

  Kommunfullmäktige Sandviken 2021-03-01

  Äldreomsorgslyftet

  Interpellation

  Hälso-och sjukvård är en angelägenhet för såväl regionerna som kommunerna. För den som är äldre ökar ofta behovet av insatser med åldern. Det är därför en nödvändighet att insatser ges på ett sammanhållet sätt för att den äldre ska få en personcentrerad vård och omsorg av god kvalitet. En god samverkan är en förutsättning. I takt med att befolkningen lever längre, drabbas allt fler av sjukdomar och besvär av olika slag. Men tack vare goda medicinska insatser och en god omvårdnad kan många leva ett gott och långt liv med sin sjukdom.

  Kristdemokraterna har anfört med kraft att problemen i äldreomsorgen fanns före covid-19 och det har förvärrats av pandemin. Äldreomsorgen har inte varit förskonad från kommunala nedskärningar. Staten tillför årligen nya pengar. Men det behövs mer för att vända trenden. Ansvarig för äldreomsorgen är varje kommun, inte staten. Valfrihet har gett den äldre makt att ”rösta med fötterna”. Tycker man inte att den utförare man har är bra finns andra att välja på. Det ger makt till den som får hjälpen, det tycker vi är bra.

  Kristdemokraterna anser att det behövs en ökad medicinsk kompetens inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen och det behövs även fler medarbetare så att äldre kan få en vård och omsorg av god kvalitet i äldreomsorgen.

  Regeringen satsar för 2021 ca 3,4 miljarder kronor (3 392 500 000) på ett vidgat Äldreomsorgslyft som syftar till stärkt kompetens inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Kommunerna kan ansöka om medel fram till 1/11–21 för att stärka upp kompetensen inom äldreomsorgen. Oavsett vad man tycker om regeringens politik i övrigt är det bra att resurser satsas på de äldre.

  Medlen får gå till följande utbildningar:

  – Ny och befintlig personal får möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten finansierar kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska under 2021.

  – Andra kompetenshöjande utbildningar (förutom vårdbiträde eller undersköterska).

  – Utbildning för första linjens chefer. Man vill möjliggöra utbildning på arbetstid för att stärka förutsättningar för verksamheten att tillhandahålla god ledning, planering, styrning och systematisk implementering av ny kunskap.

  Med anledning av ovanstående vill jag fråga omsorgsnämndens ordförande:

  – Har kommunen sökt de medel som anvisats för Äldreomsorgslyftet för 2021 för att stärka kompetensen i den kommunalt finansierade vården och omsorgen?

  – Om svaret är ”ja”: Har det säkerställts att dessa medel endast går till det som är avsett: nämligen att ny och befintlig personal får möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid, andra kompetenshöjande utbildningar, samt utbildning för första linjens chefer?

  – Om svaret är ”nej”: Varför inte, kommer en ansökan att skickas senare under året?

   

  Leif Jönsson

  Kristdemokraterna Sandviken