• Vi har för få poliser på landsbygden

  Vi har för få poliser på landsbygden. På alltför många håll i Sverige är det för långt till närmaste polis. Det kan handla om hela samhällen där medborgare ser att den polisiära frånvaron medför otrygghet och utsatthet. Exempelvis behövde poliser ta sig från Eksjö till Vetlanda för att ingripa under vansinnesdådet i början av mars.

  I en rapport från 2019 konstaterar polisen att det finns 60 geografiska områden där lokala kriminella nätverk anses ha negativ påverkan på lokalsamhället. 2...

 • Interpellation – Äldreomsorgslyftet

  Kommunfullmäktige Sandviken 2021-03-01

  Äldreomsorgslyftet

  Interpellation

  Hälso-och sjukvård är en angelägenhet för såväl regionerna som kommunerna. För den

  som är äldre ökar ofta behovet av insatser med åldern. Det är därför en nödvändighet att

  insatser ges på ett sammanhållet sätt för att den äldre ska få en personcentrerad vård och

  omsorg av god kvalitet. En god samverkan är en förutsättning. I takt med att

  befolkningen lever längre, drabbas allt fl...

 • Storvik kan bli motorn som kommunen behöver

  Storvik kan bli motorn som kommunen behöver:

  https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt-storvik-kan-bli-motorn-som-kommunen-behover?referrer=app

 • Fråga om kommunens fastigheter

  Sandviken kommuns fastigheter
  Fråga Till ansvarigt kommunalråd Kommunens fastigheter Kommunstyrelsen beslutade den 20 nov 2018 att ”- Sandvikens Stadshus AB (SSAB) ges i uppdrag att utreda om strukturen på bolagskoncernen och kopplingen till kommunen är den optimala, passar dagens förutsättningar samt föreslå eventuella förändringar för framtida behov.

  Kommunen är ägare till ett antal fastigheter, bostäder såväl som ...

 • Interpellation – Gratis bussresande för pensionärer

  Interpellation Till arbetslivsnämnden Gratis bussresande för pensionärer

  Många pensionärer i ofrivillig ensamhet behöver ha möjligheten att ta sig till centralortens eller tätorternas centrum för inköp av mat mediciner och socialt umgänge. Alla skulle må bra av att kunna få den möjligheten men då kassan är skral begränsas rörligheten betydligt.

  Kristdemokraterna frågar därför Är arbetslivsnämnden som ansvarig i kommunen för dom allmänna kommunikationer villig att i samarbete med...

 • Interpellation – Har Sandvikens kommun förberett sina verksamheter sedan barnkonventionens ikraftträdande som lag den 1 januari 2020?

  Interpellation Till kommunfullmäktige Har Sandvikens kommun förberett sina verksamheter sedan barnkonventionens ikraftträdande som lag den 1 januari 2020?

  Enligt en färsk kartläggning som genomförts av Barnens rätt i samhället (Bris), så saknar 85 kommuner fortfarande en strategi för hur de skall efterleva barnkonventionen och säkerställa barnens rättigheter. Bris påpekar i sin rapport att kommunerna, utöver att ha en strategi för barnrätt, även måste utse en ansvarig person för barnrä...

 • Interpellation – Vad gör Kunskapsnämnden för s.k. hemmasittare?

  Interpellation Vad gör Kunskapsnämnden för s.k. hemmasittare?

  (Utdrag ur artikel av Sten Feldreich i Lärarförbundets tidning Chef & Ledarskap) ”Det var först när hans egen son blev hemmasittare som Christian Persman på allvar insåg hur fel han hanterat problematiken med barn som vägrar att gå i skolan. Christian Persman var skolchef för grundskolorna i Arvika kommun och hans son gick då i åttonde klass. – När vi ser vuxna plågas av stress och utmattning försöker vi avlasta dem, i a...

 • Interpellation – Av- och tillfart E16 vid Hammarbyvägen i Storvik

  Interpellation Till kommunstyrelsen, Av- och tillfart E16 vid Hammarbyvägen i Storvik

  Mycket tung trafik går i dag från Hammarbyheden och bergtäkten där genom Storvik i riktning mot Sandviken. Dessa tunga fordon passerar busshållplatser och ungdomarnas väg till och från skolan. Företagen på industriområdet söder om Storvik får med en avfart vid Hammarbyvägen lättare få tung trafik till sig med gods, varor och reparationer samt korta personalens restid till och från jobbet. Det gör ocks...

 • Motion – Relationer mellan generationer

  Motion Till kommunfullmäktige Relationer mellan generationer

  För oss Kristdemokrater kommer alltid de äldre vara en hjärtefråga. Detta gäller inte minst nu där de under rådande pandemi fått stå ut med tärande ensamhet på grund av påtvingad isolering.

  Äldreomsorgen står idag inför stora rekryteringsbehov, samtidigt som många ungdomar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Inom äldreomsorgen hörs ofta att personalen har ett pressat arbetsschema och att de därför inte hinne...

 • Motion- Utarbeta och fastställa en lokalhandlingsplan för suicidprevention

  I maj 2020 besvarades en interpellation från Kristdemokraterna i Sandviken där en av frågorna var om kommunen utarbetat en lokal handlingsplan för att motverka suicidprevention.

  Ifrån interpellationssvaret kan man läsa följande: ”Nej det finns ingen lokal handlingsplan framtagen.” ”Åtgärder att förebygga och motverka psykisk ohälsa står på agendan inom samtliga av förvaltningarna kunskap-, omsorgs- samt individ- och familjeomsorgsförvaltningarna men har inte fokus på kommunmedborgare i...