• Motion – Markanvisningar för medborgarförslag

  Önskemål om att Sandvikens kommun anlägger utegym och hundrastgårdar, är några av de vanligaste medborgarförslagen.
  De flesta avslås med hänvisning till en ansträngd ekonomi.
  Vid kommunfullmäktige i februari, informerade rektor Ylva Fältholm om Högskolans goda samarbete med företag i regionen. Rubriken var ”samarbete en väg till framgång”.
  Då väcktes min tanke. Ge utrymme för de lokala företagen och för civilsamhället att bidra till kommunens utveckling.

  Vid samma fullmäktige läste kommunalråd Per-Ola Grönberg (L) upp Kultur-och fritidsnämndens svar, på ett medborgarförslag, om att anlägga ett utegym vid lekplatsen på Källgränd.
  ”Kultur- och fritidsnämnden delar förslagsställarens uppfattning att utegym kan bidra till folkhälsan. I kommunens kultur- och fritidspolitiska program står bland annat att lek, spontanidrott, utomhusaktiviteter och möjlighet till rörelse under trygga förhållanden ska lyftas fram. Kultur- och fritidsnämnden har inte budgeterat för fler utegym i budget för 2020-2022 utöver de som redan är planerade.
  Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige avslår förslaget.”

  Per-Ola Grönberg (L) avslutade med att säga.

  ”Jag håller med även jag i beslutet att avslå motionen. Och kan väl tycka att inte skattebetalarna i våran kommun ska vara gemensamt ansvariga för ett utegym, i mina kvarter. Däremot så har vi en villaförening, som jag också är medlem i , som skulle kunna ta den här frågan om förslagsställaren lägger en motion till villaföreningen. Så kanske villaföreningen kan ansvara för det här för oss närboende, som skulle nyttja det här utegymmet och inte skattebetalare i resten av kommunen.”

  Avslag alltså, och en uppmaning till civilsamhället.

  I kommunens vision 2025 står det , ” vi gör varandra bättre”. Låt det starta med att Sandvikens kommun planerar för att i större utsträckning, genom markanvisningar, ska kunna tillmötesgå medborgarnas förslag.

  Jag föreslår

  – att Sandvikens kommun inventerar lämpliga platser, där civilsamhället kan ges utrymme att bygga och förvalta anläggningar med nyttjanderättsavtal. Som till exempel, utegym, hundrastgårdar, tennisväggar och pumptrackbanor, med mera.

  Sandviken 11 mars 2020

  Nille Wiklander

  Kristdemokraterna