• Motion- Utarbeta och fastställa en lokalhandlingsplan för suicidprevention

  I maj 2020 besvarades en interpellation från Kristdemokraterna i Sandviken där en av frågorna var om kommunen utarbetat en lokal handlingsplan för att motverka suicidprevention.

  Ifrån interpellationssvaret kan man läsa följande: ”Nej det finns ingen lokal handlingsplan framtagen.”
  ”Åtgärder att förebygga och motverka psykisk ohälsa står på agendan inom samtliga av förvaltningarna kunskap-, omsorgs- samt individ- och familjeomsorgsförvaltningarna men har inte fokus på kommunmedborgare i allmänhet, utan på de individer som är aktuella inom respektive förvaltning.”

  Vid ett eventuellt framtagande av en kommunalhandlingsplan är det viktigt att den utgår från den regionala handlingsplanen. I ett sådant arbete måste alla förvaltningar/nämnder som arbetar med social hållbarhet involveras. I ett utdrag ur sammanfattningen av den regionala handlingsplanen kan man läsas följande:

  ”Gävleborgs län ligger högt när det gäller antal suicid, både bland kvinnor och män. Cirka 40 personer i länet tar sitt liv varje år och så har det sett ut under många år. I november 2017 inrättades en samordningsfunktion för suicidprevention på avdelningen Folkhälsa och Hållbarhet, Region Gävleborg. Syftet med funktionen är att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat regionalt och lokalt suicidpreventivt arbete och samordna de suicidpreventiva insatserna i Gävleborgs län. Samordningsfunktionen har under 2018 arbetat fram en regional handlingsplan för suicidprevention i bred samverkan och dialog med profession, sakkunniga samt brukar- och patientorganisationer i länet. Handlingsplanen kan vara ett stöd för lokala handlingsplaner. I de lokala handlingsplanerna bör hänsyn till den lokala lägesbilden tas.”

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår Kristdemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  att utarbeta och fastställa en lokal handlingsplan för suicidprevention utifrån den lokala lägesbilden och med förankring i den regionala handlingsplanen.

  Leif Jönsson, Majvor Lisselg, Benjamin  Nordström
  Kristdemokraterna Sandviken