Vi står upp för valfrihet och mångfald!

Bild

Vid senaste fullmäktigemötet blev synen på valfrihet och privata alternativ i välfärden tydlig mellan oss i Alliansen på Gotland och de rödgröna partierna. Regeringen och vänsterpartiet är nu överens om hur de vill stoppa vinster i välfärden. Ett förslag som i praktiken skulle innebära vinststopp för många av de privata välfärdsföretagen som idag erbjuder förskola, skola och omsorg på Gotland.

Detta skapar stor oro, inte bara i företagen utan också hos enskilda gotlänningar: Kommer barnen kunna gå kvar i sin förskola? Kan gammelmormor bo kvar på äldreboendet?

Vi i Alliansen sätter brukaren, patienten och eleven i centrum. För oss är det avgörande att människors rätt att välja sin välfärd består. Regeringens förslag om ”vinstförbud” är en attack mot valfriheten och de många duktiga och engagerade entreprenörer – många kvinnor – som driver uppskattade verksamheter idag.

Alliansen Gotland: Sara Lidqvist (KD), Anna Hrdlička (M), Johan Thomasson (L), Eva Nypelius (C)

Vi vet att valfrihet i välfärden är något som människor värderar högt enligt olika mätningar. Att låta privata entreprenörer verka inom skola, vård och omsorg på lika villkor som offentliga utförare är viktigt för såväl kvalitet som valfrihet. När det finns flera utförare att välja mellan stimulerar det till att höja kvaliteten i verksamheterna.

Ett exempel är det mångfaldigt prisbelönade Hattstugan i När. Alla uppskattar dem och säger sig vilja värna deras existens. Men, med de rödgrönas förslag har Hattstugans ägare själv räknat ut att detta kan bli spiken i kistan. Förslaget skulle för deras del möjliggöra vinst med bara 50 000 kronor per år – det kan man inte bygga ett långsiktigt hållbart företag på. Det måste finnas utrymme för oförutsedda kostnader och att kunna sätta in extra resurser vid t ex. ökat vårdbehov.

Samtidigt behöver dagens system ses över och få tydligare nationella riktlinjer – stor valfrihet kräver noggrann kontroll och höga kvalitetskrav. I den svenska välfärden finns riktiga problem som växande vårdköer, brister i äldreomsorgen och otillräckliga kunskapsresultat i skolan. Inget av dessa problem löses med förslaget om vinstbegränsning som istället kommer begränsa valfriheten.

Vårt mål i Alliansen är att säkra en välfungerande välfärd av hög kvalitet med valfrihet där vi ställer tydliga kvalitetskrav på samtliga verksamheter och också följer upp detta.

Eva Nypelius, Centerpartiet

Anna Hrdlicka, Moderaterna

Johan Thomasson, Liberalerna

Sara Lidqvist, Kristdemokraterna

Vårt hjärta bultar för vården

I dag tänker vi extra mycket på alla som väntar på att få vård. Som sitter fast i köer eller slussas runt bland olika vårdinrättningar. Som drabbas för att ingen tar ett helhetsansvar. Det är inte rimligt att det kan skilja så mycket i vårdresultat och överlevnad för vissa diagnoser beroende på bostadsort. Vårdgarantin måste uppfyllas. Vårdköerna måste kortas. Den nuvarande regeringens förslag på ny lag inom vården är i själva verket en försämring av patienternas rättigheter. Det är ett välfärdssvek.

Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet genom ett statligt ansvar för sjukhusvården. Alla ska ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. Den som är sjuk måste kunna få besöka vården senast nästkommande dag. Om vårdcentraler och jourläkarmottagningar har öppet kvällar och helger avlastas vår hårt ansatta akutmottagning. För att minska vårdköerna vill vi återinföra kömiljarden. Och de som har behov av assistansersättning måste kunna leva, inte bara överleva, därför värnar vi LSS.

Sverige behöver en ny regering. En alliansregering. Och utan Kristdemokraterna blir det ingen alliansregering. Lägg din röst i höst på det parti som står för förändring och som bryr sig om kvalitet i välfärden.

Sara Lidqvist, partidistriktsordförande

Straffa inte barnen genom färre föräldradagar

Regeringens utredning ”En modern föräldraförsäkring” föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva. Vi kristdemokrater anser inte att den är modern utan familjefientlig.

Förutom färre föräldradagar motsätter vi oss t. ex. att pappadagarna vid barnets födsel tas bort, fem kvoterade månader till vardera föräldern och att man inte ska få spara dagar efter barnets 3-årsdag.

Vi vill istället ge familjerna möjlighet att kunna kombinera jobb och familj. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag. Några av Kristdemokraternas förslag på förbättring för familjer är en helt flexibel föräldraförsäkring där föräldrar fritt kan överlåta dagar till varandra eller till närstående och att alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar. Vi vill införa en barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn istället för att använda förskola och att barngrupperna i förskolan minskas. Dessutom vill vi att pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn ska höjas.

Vi kristdemokrater kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och för familjers möjlighet att få ihop livspusslet.

Valsedlar 2018

Onsdagen den 8 november höll Kristdemokraterna på Gotland medlemsmöte och beslutade om listor till namnvalsedlar inför valet nästa år.

Val till riksdag:

Ebba Busch Thor, partiledare
Magnus Oscarsson, riksdagsledamot
Sara Lidqvist, projektledare
Ola Björkqvist, lantbrukare
Linnéa Högberg, sjuksköterska
Rut Smeds, socionom
Helena Emilsson, VD
EO Backlund, professor emeritus

Val till regionfullmäktige:

Sara Lidqvist, projektledare
Ola Björkqvist, lantbrukare
Linnéa Högberg, sjuksköterska
Anna Haack, redovisningskonsult
Rut Smeds, socionom
Peder Fohlin, lanthandlare
Inge Bäckström, läkare
Yngve Andersson, ingenjör
Elina Runfeldt, internationell handläggare
Helena Emilsson, VD
Gunnar Lindby, lantbrukare
Johannes Offermans, pensionär

Kristdemokraterna värnar stödet till behövande

I dagarna har vi kunnat läsa och höra om att stöd enligt ”Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade” (LSS) avslås på löpande band. Det är angelägna inlägg som ytterligare bekräftar att många människor förlorar sitt stöd trots att de har rätt till insatsen.

Situationen ska ses i ljuset av att den rödgröna regeringen vid flera tillfällen har pekat på att de vill göra besparingar på assistansersättningen. Det har varit en förödande politik som har lett till att antalet som får ersättning minskar i ett rasande tempo, mer än två personer om dagen.

Detta är i grund och botten en politisk fråga. Men till skillnad från de rödgröna duckar inte vi kristdemokrater för frågan. Istället har vi på flera sätt försökt få regeringen att påbörja den viktiga lagändringen för att återställa LSS, eftersom lagen inte längre tillämpas som den var tänkt när den infördes. Trots detta väljer regeringen att agera provocerande långsamt i frågan, vilket drabbar alla de människor som får avslag och deras anhöriga.

I Kristdemokraternas förslag till budget valde vi att satsa totalt drygt tre miljarder kronor mer än regeringen på personlig assistans de tre kommande åren för att rädda LSS. Vår satsning är nödvändig för att klara behoven och säkra kvaliteten i assistansen. Vi har lagt fram förslag till utskottsinitiativ och begärt att en aktuell debatt ska hållas i riksdagen med anledning av den akuta situation som råder. På det här sättet fortsätter vi även att sätta press på regeringen att tänka om och påskynda arbetet för att ändra lagen.

LSS är den största frihets- och delaktighetsreformen för människor med funktionsnedsättningar som någonsin genomförts i vårt land, och kanske i världen. Den har skapat helt nya möjligheter att leva, inte bara överleva, för så många människor. Att de rödgröna vägrar att inse att LSS ska värnas och utvecklas är ännu ett skäl att byta ut dem vid valet 2018.

Emma Henriksson (KD)
ordförande i Socialutskottet

Sara Lidqvist (KD)
ordförande för Kristdemokraterna på Gotland

Svik inte Sveriges äldre

Sverige är på många sätt ett bra land att leva och åldras i. Men vi ser nu hur utvecklingen går åt fel håll. Vårdköerna växer. Bristen på äldreboenden ökar. Många har också svårt att få pensionen att räcka till. Det är ett svek mot den generation som byggt vårt land. Så behöver det inte vara. Vi kristdemokrater lovar inte allt till alla, men vi lovar att prioritera välfärdslöftet till våra äldre.

Försämringarna inom vård och omsorg är påtagliga. Antalet personer som inte får vård i tid i enlighet med vårdgarantin blir allt fler. Den senaste månaden, september 2017, uppgick antalet personer som väntat i mer än tre månader på sitt första besök inom specialiserad vård, till 84 440 personer. Det närmar sig en fördubbling jämfört med för tre år sedan, 2014, då antalet personer i kön var 47 400. Dessa långa väntetider drabbar inte minst äldre.

Bristen på äldreboenden är också allvarlig. Förra året fick 5000 äldre, som fått beviljat särskilt äldreboende, vänta i mer än tre månader på ett boende. Med nuvarande byggtakt väntas bristen öka med ytterligare 20 000 platser till 2030. Det är ett svek mot våra äldre.

Kristdemokraterna har en plan för att vända välfärdssveket till ett återupprättat välfärdslöfte. Vi avsätter resurser för fler äldreboenden och vårdplatser, vi återinför kömiljarden för kortade vårdköer och vi avsätter 27,5 miljarder mer de kommande tre åren i vår budget för strukturellt riktiga reformer inom vård och omsorg, jämfört med regeringen. Som äldre ska man kunna lita på välfärden.

Vi behöver även stärka många pensionärers ekonomi och slopa pensionärsskatten. Till skillnad från regeringen vill Kristdemokraterna ta bort skillnaden i beskattning mellan lön och pension redan nu. Vi vill också höja bostadstillägget kraftfullt för att ge stöd åt de med de minsta marginalerna.

Äldres erfarenheter och kompetenser är värdefulla, inte minst på arbetsmarknaden. Därför är det märkligt att regeringen har infört en särskild löneskatt för äldre, som motarbetar äldre som vill stanna kvar på arbetsmarknaden. Den måste bort.

Inget säger så mycket om ett lands värderingar som hur man behandlar sina äldre. Det gäller på arbetsmarknaden, inom äldreomsorgen och hur man hanterar de äldres ekonomi. För detta krävs ett regeringsskifte, så att äldre åter får en röst vid regeringsbordet. Vi vill att Sverige ska vara ett land där man vill och vågar bli gammal.

Ebba Busch Thor (KD), partiledare

Sara Lidqvist (KD), ordförande på Gotland

Inga fler kommunala skattehöjningar

Idag tar kommuner och landsting i snitt mer än ca 1/3 av din lön i skatt. Och trenden är oroväckande. Bara inför 2017 meddelade 35 kommuner att de skulle höja skatten. Det har fått snittskatten att stiga till 32,12%. Så hög har den aldrig någonsin tidigare varit i Sverige.

Detta är en orimlig utveckling. Skattehöjningar slår hårt mot alla som har lön, lever på pension och vissa bidrag. Den slår till och med hårdare mot de utan jobb eftersom de inte får jobbskatteavdrag.

Kristdemokraterna tycker att en höjd kommunalskatt är fel och föreslår en kommunalskattebroms. Förslaget går ut på att den kommun som höjer skatten får sina bidrag från staten minskade. Om kommunerna tjänar mindre på att höja skatten på din lön kommer fler i första hand se över sina utgifter och se till att skattemedlen används på rätt sätt. Vi vill också stimulera till lägre kommunalskatt. Därför får kommuner som sänker skatten ekonomiskt stöd för detta.

Fortsatta skattehöjningar riskerar skada tillväxten i landet samtidigt som den långsiktiga finansieringen av välfärden hotas. En kommunalskattebroms skapar fler jobb vilket i sin tur ger kommunen ökade medel och därmed fler möjligheter till bra utbildning, en god vård och en värdig omsorg. Det kommer Sverige och Gotland behöva.

Bli en av oss!

Känner du att du vet ungefär hur samhället borde styras, och att någon borde ta tag i detta? Vi tror att det är din tur nu!

Kristdemokraterna på Gotland rekryterar nya och gamla medlemmar till valbara platser inför valet 2018!

Vill du veta mer?
Kontakta vår nomineringskommitté:

Yngve Andersson, 070-538 97 81, yngve@kristdemokraterna.se
Peder Fohlin, 076-218 78 07, kisslings@telia.com

eller vår ordförande:

Sara Lidqvist, 070-273 67 62, gotland@kristdemokraterna.se

Vem kan bli medlem?
Alla som tycker att Kristdemokraterna har en bra politik och som följer partiets interna arbetsregler kan bli medlem.

Hur blir jag medlem?
För att bli medlem behöver du skicka in ett önskemål om att bli medlem. Därefter får du ett välkomstbrev och även ett inbetalningskort för medlemsavgift. Mer information och anmälningsformulär finns på sidan http://wp.kristdemokraterna.se/gotland/engagera-dig/

Vad innebär ett medlemskap hos Kristdemokraterna?
Medlem blir man i en lokalavdelning, oftast samma som den kommun man bor i, men samtidigt är man medlem i hela den kristdemokratiska rörelsen. Att bli medlem i Kristdemokraterna innebär att du kan vara med och driva partiets viktiga frågor, men du kan genom ditt medlemskap också välja att enbart stödja det arbete partiet gör. Hur aktiv du vill vara avgör du själv. Som medlem kan du vara med och påverka vilken politik partiet ska driva både på lokal, nationell och internationell nivå. Du kan inte få ett politiskt uppdrag utan att vara medlem.

Ministrar måste ta ansvar

Bra av Ebba Busch Thor att ställa de tre ministrar som visste om säkerhetskrisen i Transportstyrelsen men inget sa till svars. Att vara politiker innebär att man har fått ett förtroende av väljarna, ett förtroende som måste vårdas. Det gjorde inte försvarsminister Hultqvist när han valde att inget berätta för statsministern om den pågående säkerhetskrisen i Transportstyrelsen.

Försvarsminister Hultqvist är säkert en rakryggad person, men bara för att han gjort rätt i ett annat sammanhang, kompenserar inte det för ett fel i en allvarlig säkerhetskris. Sitter man i Sveriges regering har man en skyldighet att inte bara vidta akuta åtgärder utan också försäkra sig om att grunden för en säkerhetskris åtgärdas. Frågor som rör rikets säkerhet måste hela regeringen känna ansvar för. Och frågor som rör en säkerhetsrisk för försvaret har Hultqvist direkt ansvar för.

För mig är inget annat ok. Därför var det bra av Kristdemokraternas Mikael Oscarsson att KU-anmäla regeringen för Transportstyrelsens hantering av sekretessbelagda uppgifter. Därför är det bra att Oscarsson också begärt att handelsminister Ann Linde ska komma till försvarsutskottet och lägga korten på bordet när nu nya uppgifter framkommit. Och därför var det rätt att Kristdemokraterna och alliansen riktade misstroende mot de tre ministrarna.

Sara Lidqvist (KD), Partidistriktsordförande på Gotland

Inför förarbevis och åldersgräns för att köra vattenskoter

Sommaren är här och med det sol, bad och vattensport. På sina ställen kan det bli trångt mellan båtar och badande och därför är sjösäkerhetsfrågan viktig. Vattenskotrarna ökar i antal och kan framföras av vem som helst, utan krav på förkunskaper. Vattenskotrar kan orsaka ett flertal problem. De har starka motorer och kan köras i höga hastigheter på grunt vatten. Därtill kommer störningar och buller som bl.a. riskerar att påverka fågellivet i känsliga områden.

Vi menar att det är ett problem eftersom en vattenskoter med sin snabbhet är potentiellt farlig. Vattenskotern används ofta för nöjeskörning där själva meningen är att det ska gå fort, det ska svindla lite. Tyvärr händer olyckor. Varje sommar sker allvarliga tillbud där vattenskotrar är inblandade.

Därför menar vi att det borde ställas krav på att den som framför en vattenskoter vet vilka regler som gäller på sjön. Ett krav på förarbevis för vattenskotrar skulle kunna förebygga allvarliga olyckor på sjön. Detta förarbevis bör fokusera på att den som framför vattenskotern kan göra detta på ett säkert och tryggt sätt, för såväl föraren själv som för de personer och det djurliv som vistas i närheten, samt är inriktat på att ha förståelse för hastigheter och sjövett. Det är också rimligt att införa en åldersgräns för vattenskoter. Detta har Roland motionerat om i riksdagen som också röstade igenom motionen. Nu är det upp till regeringen att återkomma med lagförslag. Dessvärre drar regeringen frågan i långbänk. Riksdagens beslut kom redan 2015 och fortfarande har regeringen inte kommit till skott. Vi kristdemokrater kommer att följa noga att de faktiskt gör det. Men även innan lagen kommit på plats – visa hänsyn på sjön och njut av sommaren!

Roland Utbult (KD), Riksdagsledamot
Sara Lidqvist (KD), Partidistriktsordförande på Gotland