• Politik Halland

  Vi vill:

  Vara familjens röst
  Familjen är central för samhällsutvecklingen. Det är den gemenskap som i stor utsträckning formar den framtida generationen. En politik som stödjer familjer är helt centralt och skapar en god spiral som ser till barnens välfärd, individens livskvalitet och ytterst hela landets intressen.

  Skola
  Kristdemokraternas utgångspunkt är att människan naturligt söker kunskap. Skolans mål är att förverkliga varje enskild elevs fulla potential. Skolan har också ett förvaltande uppdrag – att föra vidare tidigare generationers landvinningar och erfarenheter – och ska uppmuntra till kunskapssökande i samtiden.

  Kvalitetsäkra vården
  Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla personer har samma absoluta och okränkbara värde. Den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården är välfärdens kärna och ska vara behovsstyrd. Den ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet.

  Utveckla landsbygden
  Att hela Sverige ska leva är ingen självklarhet. Man ska kunna arbeta, bo och verka på landsbygden, men allt oftare blir det bara boendet som återstår. Kristdemokraterna menar att det krävs en aktiv landsbygdspolitik som är hållbar ur såväl ekonomsikt, ekologiskt som socialt perspektiv. De värden som finns på landsbygden måste synliggöras och tas tillvara.