Behövs debatt om Personlig assistans

Kristdemokraterna och Emma Henriksson fortsätter kämpa för de som riskerar förlora en del eller hela sin assistansersättning.

Försäkringskassan skickade nyligen ett brev till socialdepartementet där de varnar för följderna av en vägledande dom om assistanstimmar från Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Försäkringskassans uppfattning kommer domen att få svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda.

Kristdemokraterna begär därför att riksdagen ordnar en aktuell debatt om personlig assistans.

Larry Söder toppar Riksdagslistan

 

Riksdag och Regionlistorna färdiga för Kristdemokraterna i Halland

Kristdemokraterna i Halland hade nomineringsstämma den 28 augusti i Falkenberg.
Larry Söder, Kungsbacka toppar Riksdagslistan och ser fram emot en ny mandatperiod.
” Att få genomföra välfärdslöftet, där äldre får ökad trygghet och ökad valfrihet är viktigt för oss Kristdemokrater. Större statligt ansvar för vården är rimligt för att alla ska få den vård som de har rätt till” säger Larry Söder. Avskaffande av pensionärsskatten och äldres rätt att själv få välja när de vill ha plats på äldreboende är frågor som Larry drivit och vill se genomföras.

Norra Regionlistan toppas av Benny Strandberg från Anneberg. Benny har arbetat med hälso och sjukvårdsfrågor i Västra Götalandsregionen i 20 år men har precis flyttat till Halland. ”min bestämda uppfattning är att vi måste forma en hälso och sjukvård där du inte måste vara stark för att höras. Jag vill vara med och skapa en sömnlös vård där patienten inte känner av huvudmannaskapsgränser. Vi behöver kraftfulla satsningar på sjukhusvård, primärvård och äldreomsorg, med strukturellt riktiga reformer för en trygg och tillgänglig vård för alla, oavsett var man bor”, säger Benny Strandberg.

Södra Regionalisten toppas av Lars Gustafsson, Laholm. Lars har stor erfarenhet från Kommun, region och riksdag som kommer ha extra koll på den ekonomiska utvecklingen i Regionen.
Att prioritera rätt och att använda skattemedel till det som de är avsedd till är viktigt för mig, Säger Lars Gustafsson. Lars brinner för att människor får rätt vård så snabbt det är möjligt, för att lösa det så måste vi prioritera och se över vad vi lägger pengar på.

Riksdagslistan
1. Larry Söder, Kungsbacka
2. Ella Kardemark, Halmstad
3. Karl Gunnar Svensson, Varberg
4. Georgia Ferris, Falkenberg
5. Helene Nilsson, Laholm

Norra Regionlistan
1.       Benny Strandberg, Kungsbacka
2.       Karl-Gunnar Svensson, Varberg
3.       Niklas Mattsson, Fjärås
4.       Sussane Enger , Varberg
5.       Ulrika Högstrand, Onsala

Södra Regionlistan
1.       Lars Gustafsson, Laholm
2.       Johnny Bodmar, Halmstad
3.       Carina Edjerstig, Falkenberg
4.       Goergia Ferris, Falkenberg
5.       Magnus Hedman, Halmstad

Vården behöver reformeras

Kristdemokraterna har presenterat vård- och omsorgsproposition – ett välfärdslöfte för en trygg och nära vård- och omsorg för alla.

Ett av förslagen handlar om större trygghet inom hemtjänsten. Att äldre känner trygghet i den omsorg de får är viktigt. Vi föreslår därför bland annat att prestationsbaserade medel avsätts för personalkontinuitet. Det fördelas mellan de kommuner som lyckas minska eller behålla antalet hemtjänstpersonal/hemtjänsttagare över 65 år till maximalt 10 under en tvåveckorsperiod.

Ett annat förslag handlar om större patientmakt. Den som är sjuk och lever med sin sjukdom dygnet runt styrs ofta av vårdens rutiner. Vi vill istället att man ska bli en certifierad patient så att man själv får styra vården efter sina behov.

Stor satsning på förlossningsvården från Kristdemokraterna

Kristdemokraterna satsar 2,5 miljarder kronor till förlossningsvården de närmaste tre åren – 750 miljoner kronor mer än regeringen.
– Det är så många kvinnor som upplever en enorm otrygghet inför förlossningen. Det måste vi ändra på, säger Ebba Busch Thor.

Pengarna ska bland annat gå till höjda löner och förbättrad arbetssituation för barnmorskor och undersköterskor.
– Varje dag kan inte vara en sprintmarsch på jobbet för att orka och räcka till. Då behöver man fler kollegor, en bättre arbetssituation och på sina håll en bättre lön.

Satsningen ska bland annat resultera i 5 000 nya förlossningsplatser.
Därutöver satsas 30 miljoner kronor på patienthotell för gravida kvinnor som bor i glesbygden. De ska kunna bo tillsammans med sin partner inför den stundande förlossningen.
KD avsätter också 30 miljoner kronor för att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för förlossningsvård – med syftet att höja professionens kompetens och för att förebygga och behandla förlossningsskador

KD föreslår äldremiljard

Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att den som fyllt 85 år ska ha lagstadgad rätt att få flytta till ett äldreboende när personen själv bedömer att behovet finns. För att öka antalet särskilda boende föreslår vi flera åtgärder, bland annat:

  • Äldreboendemiljard. Kommuner som klarar att anvisa platser inom tre månader får en stimulans som beräknas på kommunens andel av landets alla 85-åringar som får plats inom tre månader. Om man misslyckas med mer än 15% så blir man helt lottlös.
  • 150 miljoner kronor mer i vår budget än regeringen varje år för att fler särskilda boenden bostäder ska byggas genom ett förhöjt investeringsstöd. Stödet kan också gå till trygghetsboende.
  • Höj vitesbelopp för kommunerna som inte klarar att leverera särskilt boende i tid. De kan idag bli allt mellan 10 000 kronor och 1 miljon kronor. Den lägre gränsen behöver höjas.

Uppgiften för oss kristdemokrater i Kungsbacka är att driva på så vi har tillräckligt med platser till de äldre som önskar plats. Kötiden ska vara så kort som möjligt.

Prioritera de äldre

Kristdemokraterna anser att det nu är dags att prioritera pensionärerna. Vi vill att hela skillnaden i beskattning av förvärvsinkomst och pensionsinkomst ska slopas. Med alliansregeringen sänkte vi skatten fem gånger för pensionärerna, med tonvikt på de sämst ställda pensionärerna. Men vi behöver göra mer och slopa pensionärsskatten helt, och likställa skatt på pension och lön.

För seniorer som jobbar ska det också ­finnas dubbelt jobbskatteavdrag från 64 års ålder så att det ska löna sig extra mycket att jobba för äldre. För seniorernas arbetsgivare föreslår vi sänkt särskild löneskatt för seniorer som Socialdemokraterna och Miljöpartiet olyckligt nog införde 2015 på 6,15 procent av arbetsgivarnas lönekostnad.

Samtidigt som hushållens inkomster har ökat, ränteläget varit lågt och bostadsbristen varit stor har bostadspriserna gått upp kraftigt. Även hyrorna har gått upp om än i lägre takt.

Trots det har taket för vad en pensionär kan erhålla i bostadstillägg stått still sedan 2007. Det uppgår till 5 090 kronor för ensam­stående och 2 545 kronor för sammanboende. Tyvärr täcker inte dessa pengar längre på långa vägar de verkliga boendekostnaderna som pensionärer möter på bostadsmarknaden.

En statlig utredning har 2015 föreslagit en höjning av taket för bostadstillägget så att pensionärer ska kunna klara sitt boende på ålderns höst. Det är ett rimligt förslag.

Utredningen konstaterade att hälften av de seniorer som bor i flerbostadshus saknar hiss och bland dem som har hiss finns det ändå trappsteg i entrén. Äldre måste kunna efterfråga ett boende som passar dem och den situa­tion de är i rent fysiskt. Det medför per defi­nition att äldres boende måste få kosta mer. Trots det hade 2015 endast 30 procent av kvinnor som fyllt 75 år råd att bo i en ny­producerad etta. Och då är den inte anpassad för äldre.

Forssmed: Regeringen väljer ytterligare ett år av reformlöshet

 

 Sverige är i stort behov av riktiga reformer på arbetsmarknaden och inom vårdsektorn. I stället är regeringen förbluffande passiv. Den goda konjunkturen döljer problemen i Sverige. Det säger Jakob Forssmed i sin kommentar av regeringens vårproposition.

– Regeringen pratar gärna om klyftor, men den största klyftan går mellan dem som har och dem som inte har ett arbete. Stora och växande grupper av arbetslösa står allt längre från arbetsmarknaden, det handlar om utrikes födda, de med låg utbildning, funktionsnedsatta och äldre. Detta möter regeringen med en misslyckad arbetsmarknadspolitik samtidigt som de steg för steg monterar ner arbetslinjen.

Deras arbetsmarknadspolitiska program havererar. Av 32 000 utlovade traineetjänster har det blivit 410, av 20 000 extratjänster har det blivit 2765 och av 5000 beredskapsjobb har det blivit 12.

Reformerna har även uteblivit på vårdområdet. I flera landsting ökar väntetiderna till vården och förtroendet bland såväl medborgare som vårdpersonal för vårdens förmåga faller.
– Regeringen har genomfört en handfull gratisreformer som visserligen gör det billigare att uppsöka vården men väntetiderna bara växer. Vid en jämförelse med 11 liknande länder kommer Sverige på nionde plats både när det gäller väntetid till specialist och väntetid till operation.
– Regeringen har aktivt valt att ta bort en reform som faktiskt fungerade – Alliansens kömiljard.
– Varannan patient väntar över tre timmar på akuten. Var tionde över sju timmar – längst får de vänta som är över 80 år, enligt socialstyrelsen.

Äldre drabbas också av regeringens särskilda löneskatt på äldre som arbetar. Under Alliansens tid minskade kostnaderna för att anställa och behålla äldre på arbetsmarknaden vilket gav en positiv effekt. Med regeringens politik kommer alltfler äldre som vill arbeta att tvingas in i pension i stället.

Kristdemokraternas viktigaste frågor:

<!–


 

Barn och familj
Familjen är den minsta gemenskapsenheten i samhället. Trygga familjer bygger ett tryggt Sverige. Vi vill ge alla föräldrar förutsättningar att kunna kombinera jobb och familj. Många politiker vill inskränka familjernas frihet – vi vill försvara föräldrarnas rätt att själva fatta beslut om sin tillvaro. Vi vill också stärka barnfamiljers ekonomi. Med ett jobbskatteavdrag till föräldrar och ökad ekonomisk hjälp till utsatta familjer stärker vi föräldrar och barns möjligheter.

Jobb och äldres ekonomi
Det bästa sättet att lyfta en människa, och i förlängningen ett samhälle, är att hon får jobba. För att få fler i arbete måste företag få rätt förutsättningar att skapa jobb. Vi tycker att alla människor är lika viktiga, den som står utanför arbetsmarknaden måste få chansen att komma in, och den som vill jobba ska inte tvingas sluta för att man nått pensionsåldern. Pensionärer som vill fortsätta jobba ska kunna göra det utan att drabbas av straffskatt. Vi vill införa dubbelt jobbskatteavdrag för de som står längst ifrån arbetsmarknaden och sänka skatten för pensionärer.

Vård och omsorg
Alla har rätt till vård på lika villkor. Trots detta finns det oacceptabla skillnader i medicinska resultat och kvalitet inom den svenska hälso- och sjukvården. Det behövs en förändrad styrning genom ett statligt ansvar för sjukhusvården. Och samma höga principer ska gälla för den som är gammal. Alla ska kunna åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska ha god tillgång till vård och omsorg, själva kunna välja när de vill lämna arbetsmarknaden och få tillgång till äldreboende när de behöver.

Trygghet
Samhället måste reagera när en människa utsatts för våldsbrott, rån, sexuella trakasserier eller inbrott i sitt hem. Brottsoffren måste få upprättelse. Som enskild ska man alltid kunna lita på att polisen har resurser att förebygga, förhindra och beivra brott. Ett rättsväsende som står upp för de mest utsatta är en förutsättning för ett gott samhälle som håller samman.