• Hela Halland

  ”Hälsa, i vid mening allt från kost och motion till yttre miljö och relationer, handlar om
  att få leva ett så friskt liv som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. Hälsofrämjande
  arbete ska stimuleras. Sociala och ekonomiska villkor, arbetsmiljö och levnadsvanor är
  viktiga faktorer för hälsoutvecklingen. Folkhälsoarbetet får därför inte inskränkas till
  hälso- och sjukvården utan kräver ett gemensamt ansvarstagande och samverkan mellan
  olika samhällsaktörer.”
  Kristdemokraternas principprogram s.63

  Primärvården utgör grunden i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och är den
  vårdnivå som ska tillgodose befolkningens basala och ofta förekommande behov av hälsooch sjukvård. Primärvården har också ansvar att stödja den enskilde i det förebyggande
  arbetet för en god hälsa. En god tandhälsa grundläggs tidigt i livet, därför behöver
  föräldrarna ges ökad kunskap genom barnhälsovården, folktandvården och skolan.
  Rätten att välja utförare ska vara en självklarhet inom såväl primärvård som tandvård.

  På många håll behövs en större tillgänglighet som är anpassad till dagens behov. Det
  behövs också en bättre kontinuitet, om patienten hela tiden får träffa olika personer inom
  sjukvården bidrar det vare sig till trygghet, kostnadseffektivitet eller goda vårdresultat.
  Ytterligare ett problem är ökningen av livsstilsrelaterade sjukdomar.

  Tillgängligheten till vårdcentral varierar inom regionen. På en del platser uppstår
  listningsproblematik, där icke fungerande Vårdcentraler vältrar över patienter i sådan
  omfattning till andra vårdcentraler att dessa får tillgänglighetsproblem. För att
  åstadkomma en lika god tillgänglighet i hela regionen vill vi därför:

  • Intensifiera arbetet med de vårdcentraler som har en patientflykt genom att identifiera
   skälen till byte av vårdcentral. Med detta som grund starta arbete för att skapa mer
   attraktiva vårdcentraler.
  • Se över möjlighet till maxtak på enskild vårdcentral baserat på lokalernas beskaffenhet.
  • Översyn av befintliga regiondrivna vårdcentrallokaler för att om möjligt bygga ut.
  • Se över ersättningsmodellen för att möjliggöra ökat antal listade patienter på populär
   vårdcentral.

  Familjens livssituation är betydelsefull för varje barns uppväxtvillkor och framtid. Därför
  ska familjen ges förutsättningar att vara barnets främsta resurs. Genom att skapa
  samlade resurscentra s.k. Familjecentraler bestående av primärvård, mödravård,
  barnavård, öppen förskola med föräldrastöd samt icke myndighetsutövande socialtjänst
  kan man skapa förutsättningar för ett starkt mobiliserat stöd till föräldrar att hantera den
  ibland så svåra föräldrarollen.

  Den palliativa vården och vård i livets slutskede måste präglas av värdighet, omtanke och
  respekt för patienten. Vården ska organiseras så att det blir naturligt för anhöriga att vara
  tillsammans med patienten den sista tiden. Eftersom många lever ensamma måste också
  vårdpersonalen ha tid att vara hos patienten. Ingen ska behöva dö i ensamhet.
  Utvecklingen av den palliativa vården och vård i livets slutskede ska ske utifrån patientens och anhörigas behov och önskemål.

  Som ett komplement till nuvarande förlossningsvård vill erbjuda våra omförderskor
  möjlighet till hemförlossning. I dagsläget är det två landsting som erbjuder detta,
  Stockholm och Västerbotten. Vi vill att denna möjlighet skall finnas även i Region
  Halland, enligt kriterierna för den s.k. Stockholmsmodellen.

  Kristdemokraterna i Region Halland vill:

  Utveckla befintliga samarbetsstrukturer mellan kommun och region

  Införa ReKo-team (Region/Kommun) inom BUP/skolhälsovård/socialtjänst för att förhindra att barn och ungdomar i behov av stöd ramlar mellan stolarna

  Införa hemsjukvårdläkare för såväl eget boende som inom särskilda boenden

  Införa hemtagningsteam på kommunnivå

  Erbjuda hemförlossning

  Etablera minst en fullt utbyggd familjecentral i varje kommun

  Etablera gemensam styrning av palliativa team och palliativa avdelningar

  Åstadkomma en lika god tillgänglighet inom Primärvården i hela regionen