• Hela Människan

  ”Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla människor
  har samma absoluta och okränkbara värde. Trygghet, tillit och självbestämmande är,
  utöver grundläggande värden som liv och hälsa, viktiga värden i hälso- och sjukvården.”
  Kristdemokraternas principprogram s.61

  En av regionens allra viktigaste uppgifter och ansvar är att tillhandahålla en god och
  välfungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården ska erbjuda tillgänglig och värdig vård av
  god kvalitet på likvärdiga villkor, där det eftersträvas att inte i första hand se en
  sjukdomsbild utan hela människan.

  Vi vill forma en hälso- och sjukvård där man inte måste vara stark för att höras, en
  sömlös vård där patienten inte känner av huvudmannaskapsgränser.

  Hälsofrämjande och förebyggande vård ska prioriteras och vara en naturlig del i alla
  vårdmöten. I sammanhanget ska påpekas att varje person har ett eget ansvar för att vidta
  de åtgärder som behövs för att kunna ha en god hälsa. Vården ska styras av tillgänglighet
  och flexibilitet utifrån den enskildes behov och önskemål. Att själv få välja vårdenhet eller
  vårdgivare är en självklarhet.

  Idag finns dessvärre en oförsvarbar ojämlikhet inom sjukvården. Både vårdresultat och
  tillgänglighet skiljer sig åt mellan olika delar av landet, så även i vår region. Arbetet med
  att komma ifrån behovet av bemanningsföretag i allt för stor utsträckning måste
  intensifieras. Arbetet med att istället försöka fastanställa personalen måste därför
  fortsätta.

  Antalet väntande patienter över garantitiderna i vårdgarantin måste minska. Ingen skall
  behöva vänta längre än 90 dagar på vård. Den nu gällande vårdgarantin är ett delmål mot
  en vård utan köer. Kristdemokraterna vill skärpa vårdgarantin och garantera tid hos
  specialist inom en månad samt att vårdgarantin även ska inkludera tid för utredning.

  Vi ser en ökad ohälsa i Halland särskilt bland barn och ungdomar samt hos unga vuxna
  särskilt bland kvinnor 19-29 år. Vi vill möta den psykiska ohälsan genom att bl.a. öka den
  psykiatriska kompetensen inom Närsjukvården och för de privata vårdcentralerna,
  Ungdomsmottagningen och på Akutmottagningarna. Vi vill avlasta våra
  akutmottagningar genom en första linjens psykiatri i likhet med somatisk sjukvård. När
  man blir akut sjuk också genom tex psykos, ska man kunna uppsöka vårdcentralen i
  första hand och inte akuten.

  Vi är inte främmande för att pröva att införa särskilda akutpsykplatser på våra
  akutmottagningar för att kunna ta emot också de patienter med psykisk ohälsa som inte
  är så dåliga att de behöver föras över till Piva (Psykiatrisk intensivvårdsavd.) Detta kräver
  såväl omfördelning som tillskott av resurser till psykiatrin.

  För att på bästa sätt ge barn, unga och deras familjer fullgott stöd, behövs även god
  samverkan och ett aktivt arbete mellan berörda huvudmän. Vi vill se ett utökat
  samarbete mellan BVC, BUM, BUP, SOC, SKOLHÄLSOVÅRD och VC i samtliga av
  länets kommuner. Detta medför att gemensamma resurser nyttjas effektivt, samtidigt
  som barnen och ungdomarnas förutsättningar till en god uppväxt ökar.

  Vi anser också att huvudmannaskapet för de större regionsjukhusen bör övergå i statlig
  regi.

  Kristdemokraterna i Region Halland vill:

  Behålla och utveckla våra två akutsjukhus i Varberg och Halmstad
  • Två akuter
  • Två förlossningar
  • Fullfölja underhåll samt nybyggnation av akutmottagning/klinik i Varberg

  Utveckla Kungsbacka Närsjukhus

  Prioritera psykiatrin, genom bl.a. en särskild psykiatrisatsning
  • Prioritera genom såväl omfördelning som tillskott av resurser
  • Pröva särskilda akutpsykplatser på akutmottagningarna
  • Öka den psykiatriska kompetensen inom Primärvården, Ungdomsmottagningen och på Akuten
  • Utöka samarbetet mellan kommun och region

  Erbjuda alla patienter vård inom de fastställda garantitiderna

  Placera våra ambulansverksamheter nära motorvägsav/påfarter