• Vallöften Falkenberg

  Falkenbergs tillväxt börjar med en trygg uppväxt

  Kristdemokraterna i Falkenberg är redo att

  • Öppna en till familjecentral nära Sloalyckan med öppen förskola, barnavårdscentral, barnhälsovård och socialtjänst med förebyggande verksamhet. Detta är hälsofrämjande och minskar risker med ohälsa, som ska vara öppen även på sommaren.
  • Ge alla familjer fribesök på familjerådgivningen, tidigare insatser ger bättre förutsättningar för bra relationer.
  • Skapa en konstgräsplan på AIK-vallen så att fler barn får möjlighet att träna fotboll
  • Skapa bättre förutsättningar för familjedaghem, så att fler familjer som vill ska kunna välja denna typ av omsorg.
  • Ge barn i förskola och barnomsorg större möjlighet att ta del av kulturutbudet i kommunen och regionen.
  • införa ett aktivt och obligatoriskt skolval från fyra år före skolstart oavsett om man söker till en fristående eller en kommunal skola.
  • minska det administrativa arbetet för lärare, fokus ska ligga på mer undervisningstid.
  • uppmärksamma och ge särskilt begåvade elever det stöd de behöver för att kunna utvecklas ytterligare, till exempel genom profilklasse
  • ha nolltolerans mot såväl mobbing som annan kränkande behandling. Endast evidenssäkrade antimobbningsprogram ska användas.
  • uppmärksamma de elever på varje grundskola som har hög frånvaro, och vidta de åtgärder som krävs för att få tillbaka elever som har omfattande problematisk frånvaro.
  • ha fler vuxna i skolan med trygghetsvärdar som blir ett steg in på arbetsmarknaden, en avlastning för lärarna, samt en trygghetsskapande insats för eleverna.
  • öka samarbetet med civilsamhället för att få fler vuxna i skolan, som klassmormor och rastfaddrar. Redan idag har Tullbroskolan samarbete med Tullbrokyrkan då kyrkans fritidsledare är på skolan två dagar i veckan, sådana samarbeten ska utvecklas på fler platser.
  • utveckla samarbetet mellan skolor och polis, gärna med en specifik polis som eleverna känner igen, knuten till varje skola.
  • införa en mobilfri skola så att lektionstiden används till undervisning.
  • skapa en lugn matmiljö för barnen. Med matro och större inflytande över matsedeln minskar matsvinnet och näringsintaget ökar.
  • erbjuda fler moderna språk i utbildningen. Med digital distansundervisning kan valfriheten när det gäller språk öka för eleverna, och även friskolor ska kunna delta i utbytet.
  • skapa en handlingsplan för suicidprevention.

  Stor nog att bestämma själv

  Kristdemokraterna i Falkenberg är redo att

  • ge vårdanställda fler kollegor. Vi vill öka personaltätheten på särskilda boenden och se till att det finns vikarier i huset som de äldre känner igen när det finns sjukfrånvaro mm.
  • anställa vårdserviceteam för att avlasta undersköterskor med icke-vårdrelaterade uppgifter, exempelvis administrativa tjänster, service i form av transporter och städning med mera.
  • anpassa de olika verksamheterna för att möta varje persons behov vad gäller intressen, språk, livsåskådning och vårdbehov exempelvis genom profileringar och konceptboenden. Boendet i Vessigebro ska vara ett konceptboendeboende!
  • se till att all personal inom omsorgen som jobbar vårdnära kan kommunicera på god svenska.
  • Utdrag ur belastningsregistret ska göras vid anställning av omsorgspersonal.
  • Trygghetsboende och dagcentral i Glommen. Det är viktigt att man kan bo kvar i sin hembygd även på äldre dar, och att mötesplatserna är öppna även på sommaren.
  • säkerställa att det finns tid till samtal med de äldre. Vi behöver mer närhet och varma händer, något som idag kompenseras med medicin.
  • ge våra äldre matro. Äldreomsorgen behöver pedagogiska måltider, så att man kan äta tillsammans, utan att personalen behöver jäkta med annat.
  • Se till att palliativ och geriatrisk kompetens finns på alla vårdboenden.
  • Anställa en äldreombudsman. Denna ska tillsammans med Falkenbergs nämnder och bolag, kommunstyrelsens pensionärsråd samt andra myndigheter och frivilligorganisationer arbeta för att äldre personers intressen och rättigheter ska tas tillvara. Äldreombudsmannen svarar även för information, rådgivning och omvärldsbevakning.
  • Öppna en seniormottagning i Falkenberg med tillgång till personal med olika kompetenser.

  Så utvecklar vi vårt hjärtland!

  Bild på siluett av jägare i en skog med en hund

  Kristdemokraterna i Falkenberg är redo att

  • arbeta för fler trygghetskameror för att dels förebygga kriminalitet, dels för att lättare säkra bevis när något hänt.
  • Införa flexibla nattstopp för tryggare busstrafik.
  • Kombinera försörjningsstöd med aktivitetskrav.
  • bedriva ett aktivt arbete för att motverka missbruk och beroendeproblematik vad gäller ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). Särskilt fokus ska läggas på barn och unga.
  • Införa ”bostad först”-modellen i kommunens arbete mot hemlöshet.
  • Använda kraften i civilsamhället i arbetet mot beroendesjukdomar. Föreningar som Ria, Det fria Sällskapet Länkarna, och LP-kontakten är ovärderliga för att möta behoven i samhället och kunna se människan i tid. KD vill ha Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP) med denna typ av föreningar för att säkerställa långsiktighet och goda förutsättningar för deras arbete. Dessa blir ett steg i rehabiliteringen, då det är stora avstånd mellan ”tak över huvudetgaranti och 12:an.
  • Se till så att även föreningar med kristen värdegrund som LP ska kunna få föreningsbidrag.
  • införa ett fritidskort till alla barn mellan årskurs 2 och 9, laddat med ett ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i föreningslivet.
  • Korta restiden till Göteborg, det ska finnas både pendel och direkttåg.
  • anta en arkitekturpolicy där traditionella arkitektoniska och estetiska värden belyses men även hur vi planerar staden ur ett trygghetsperspektiv.
  • Ta särskild hänsyn till kulturbyggnader och kulturellt intressanta bebyggelsemiljöer vid planering så att dessa värnas och bevaras för framtida generationer.
  • Ha med förskolor, skolor, äldreboenden och LSS-bostäder tidigt i planarbetet.
  • införa skrivningar i planarbetet om hur tryggheten påverkas, så kallade ”Trygghetsbeskrivningar”.
  • Planera för fler bostadsrätter och ägarlägenheter.
  • Göra en genomgripande omvandling av Sloalyckan, där garagen rivs, för att skapa en attraktiv miljö. Uppmuntra till att ombilda befintligt hyresbestånd till bostadsrätter eller ägarlägenheter alternativt skapa möjligheter för hyrköp/andelsköp.
  • Bygga en stor och rolig lekplats som binder samman Sloalyckan och Vindilen och uppmuntrar barnen i området till rörelseglädje.
  • Utveckla en långsiktig plan på hur området runt Ätran skall utvecklas med omvandling från industri och parkeringar till gångstråk, restauranger, bostäder och båtplatser.
  • Bygga ihop stadskärnan med Västra Gärdet och bygga bort den sista biten av industrijärnväg.
  • Köpa in kor på rot, det betyder att våra äldreboenden och skolor får äta kött från kor som betat i kommunen. Detta gynnar det närproducerade och lokala.
  • Ersätta befintlig vindkraft vid motorväg och industri med effektivare verk, men freda havet och naturområden från intrång.

   

  Delar du våra tankar för Falkenberg? Vi ser fram emot din röst 11 september!