• Hela Livet

  ”Ett gott samhälle kan inte förverkligas utan en väl fungerande samhällsekonomi med
  politisk och personlig frihet i balans. Dessutom krävs en långsiktighet vilket förutsätter
  ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.”
  Kristdemokraternas principprogram s. 115

  Region Halland har, liksom andra landsting och regioner, utmaningar i att finansiera den
  höga vårdkvalitet, som medborgarna förväntar sig. För Hallands del är
  kostnadsutvecklingen den främsta utmaningen. Det så kallade ”Framtidsarbetet”, har
  under innevarande mandatperiod lett till förbättrad kvalitet i flera verksamheter, men det
  ekonomiska utfallet har varit klart lägre än vad som förväntats. Samtidigt har några
  verksamheter, ex psykiatrin fått en ökad belastning, särskilt inom BUP. Ett annat område
  är ökat behov av bemanningsföretag. Vår slutsats är att Framtidsarbetet måste fortsätta,
  men det tar betydligt längre tid att kunna avläsa det ekonomska utfallet av detta.

  En förutsättning för att kunna fatta välgrundade beslut är att klargöra vilken nivå på
  grundbemanning verksamheterna måste ha för att leva upp till de krav som ställs.
  Nuvarande kostnader för bemanningstjänster är inte långsiktigt hållbar och en viss
  växling till fast anställd personal i kombination med bättre villkor skulle över tid innebära
  en real kostnadsminskning.

  Vi menar att regionen endast ska äga de fastigheter, som behövs för att bedriva
  kärnverksamheten. En översyn av fastighetsbeståndet bör göras för att se vilka fastigheter
  som kan avyttras.

  När den sammantagna bilden av nuvarande budgetnivå, relaterat till de faktiska
  kostnaderna, finns till hands får ställning tas till eventuellt nya ekonomiska insatser.

  För att kunna arbeta och bo i Halland krävs en fungerande infrastruktur, kollektivtrafik,
  bredband och attraktiva bostadsområden. Regionens uppgift ska vara att skapa goda
  förutsättningar för utveckling. För att Halland ska kunna vara en region som präglas av
  positiv och hållbar utveckling och god tillväxt måste alla krafter och förmågor tas vara på.

  Regionens läge mellan två storstadsregioner skapar möjligheter men också utmaningar.
  För att åstadkomma ett transportsystem som främjar tillväxt, trafiksäkerhet och god
  miljö behövs fler investeringar i infrastrukturen genomföras i Halland. Möjligheten att
  hitta alternativa finansieringsformer i partnerskap med andra intressenter måste utredas.
  Vi anser att länsgränser endast är byråkratiska hinder som, ur resandesynpunkt, måste
  elimineras. Brist på samordning av biljettsystem skapar onödiga hinder och fördyrade
  lösningar för resenärerna. Vi vill arbeta för ett gemensamt länsövergripande
  biljettsystem, som är lätt att använda och inte utgör ett hinder för resenärer. För att öka
  kollektivtrafikens attraktionskraft är det dessutom viktigt att det kollektiva resandet
  präglas av flexibilitet, trygghet och tillgänglighet för alla.

  Region Halland kan och ska spela en viktig roll genom att utnyttja sin konsumentmakt
  inte som en stor fastighetsägare och därmed också en betydande energikonsument. På så
  sätt ska Region Halland fungera som förebild, samtidigt som den bidrar till att stärka
  produktionen av miljövänliga alternativ. Vid upphandlingar vill vi regionen utnyttjar
  möjligheten att splittra upphandlingar för att möjliggöra för mindre aktörer att också
  kunna lägga anbud.

  Kristdemokraterna i Region Halland vill:

  Starta upp ett K2030, ett nytt trafikförsörjningsprogram

  Bygga ut Pendeltågtrafiken från Göteborg till Varberg

  Starta upp pendeltåg på Markarydsbanan

  Utveckla samarbetet mellan regionen kommuner och regionen. Se över befintliga samarbetsstrukturer, effektivisera och vid behov förtydliga och förändra

  Skärpa uppföljningen av beslutade underhållsplaner för våra fastigheter. Regionen skall endast äga det som vi absolut behöver

  Fastanställa inhyrd personal

  Tydliggöra uppdraget för de Lokala nämnderna och vid behov anta en förnyad uppdragsbeskrivning

  Införa sociala krav vid upphandling och för regionen som arbetsgivare

  Möjliggöra att splittrade upphandlingar för att möjliggöra för mindre aktörer att också kunna lägga anbud

  Skärpa upp återtagandet av utdelade hjälpmedel för effektivare resursutnyttjande