• Vår politik i Halmstad

  VI VILL BYGGA ETT STARKT HALMSTAD!

  NÄRINGSLIV OCH KOMMUNENS EKONOMI

  Bild som visar byggingengörer på en byggarbetsplats

  Politik måste vara något mer än att räkna pengar. För att kunna bygga ett gott samhälle behövs ekonomi som ger de politiska visionerna muskler. Det är ett välfungerande näringsliv och fler personer i arbete som genererar de skatteintäkter som gör det möjligt med en god välfärd för alla. En kommun med välmående och framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärden.

  DÄRFÖR VILL VI:
  • Att en servicegaranti gentemot näringslivet införs, med tydliga besked om vilka konsekvenser det blir för kommunen om garantin inte uppfylls. Servicegarantin kan exempelvis omfatta handläggningstider för bygglov och tillståndsansökningar.
  • Att det tas fram en policy mot osund konkurrens från kommunen gentemot näringslivet.
  • Att kommunen ska ha en serviceinriktad och lösningsorienterad attityd gentemot näringslivet.
  • Att det i det kommunala budgetarbetet är kärnverksamheterna som prioriteras och att varje skattekrona förvaltas väl.

   

  SOCIAL OMSORG OCH ÄLDREOMSORG


  Samhället är aldrig starkare än sin svagaste länk. Vi vill bygga ett starkt samhälle och prioriterar därför tydligt sociala satsningar.Varje person ska ha frihet att forma sitt eget liv. Den friheten är starkt förenad med att också ta ett socialt ansvar för sin medmänniska. Det är så vi bygger ett samhälle som håller ihop.
  Vi vill vara en stark röst för den som inte alltid själv kan göra sin röst hörd. För det familjehemsplacerade barnet, för den som har en funktionsnedsättning, för den äldre som behöver vård och omsorg, för den hemlöse och för den som av andra skäl är i behov av samhällets stöd.

  DÄRFÖR VILL VI:
  • Att arbetet mot hemlöshet utvecklas med ett mellanboende, i väntan på en permanent boendelösning. Idag saknas detta steg, vilket leder till att den som motiverats att ta sig ur sin utsatta situation, riskerar att falla tillbaka och permanentas i utanförskap. Lokaler och verksamhetsansvar finns färdigt genom Nattcaféet. Det som saknas är finansiering för dygnet runt-bemanning, en miljon kronor årligen.
  • Att socialtjänsten förstärks i hela kedjan – från förebyggande arbetet till myndighetsutövning, för att kunna möta en allt mer komplex verklighet och negativ samhällsutveckling.
  • Att det förebyggande arbetet ute på fältet utvecklas och förstärks. Detta är viktigt för att kunna möta och mota problem tidigt och för att bygga förtroende för socialtjänsten.
  • Att familjecentraler startas i kommunen.
  • Att antalet hemtjänstpersonal en hemtjänsttagare möter inte ska vara fler än att den enskilde kan lära känna alla.
  • Att kommunen ska arbeta för en ökad andel närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg.

  TRYGGHET


  Trygghet är mångfasetterat och omfattar allt från räddningstjänsten till det enskilda mötet mellan människor.

  Det viktigaste sättet att främja trygghet och bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser. Framförallt har vuxna ett ansvar gentemot barn och ungdomar. Men samhället måste också ge tydliga signaler om vad som är rätt och vad som är fel och trygghetsaspekten ska vara en del i den ordinarie samhällsplaneringen.

  DÄRFÖR VILL VI:
  • Att räddningstjänstens responstider från larm till plats kortas, bland annat genom att FIP (Första insatsperson) utvecklas i fler delar av kommunen. Framtidens räddningstjänst ska utvecklas i takt med att kommunen växer.
  • Att kommunens insatser för att stärka grannsamverkan utvecklas.
  • Att vårt påbörjade SSPF-arbete (samarbete mellan socialtjänst, skola, polis och fritid), som vi varit drivande i att få igång, blir en del av kommunens ordinarie sociala arbetet. Arbetet syftar till att fånga upp ungdomar, primärt i åldrarna 12-18 år, som befinner sig i riskzon för missbruk och kriminalitet.
  • Att belysningen ska förbättras både i centrum och på landsbygden.

  STAD, KUST OCH HJÄRTLAND

  I all samhällsplanering behövs balans mellan bevarande och förnyelse. Vi har i ansvar att planera klokt – inte bara för oss själva utan även för kommande generationer. Det ska finnas ett hundraårsperspektiv när den goda staden planeras. Infrastrukturlösningar ska vara hållbara över tid och natursköna områden ska tas tillvara.
  Vi säger nej till att bygga barriärer mellan stad och kust. Istället för den broförbindelse över Nissan med tillhörande vägnät – som kommer leda tung trafik genom bostadskvarteren på Söder, Gillvings istället ha en långsiktigt hållbar tunnellösning.
  Likväl som kust och stad är fantastiska tillgång för Halmstad, är också landsbygden det. Vi bryr oss om HELA kommunen. Både stad och landsbygdsorter ska vara väl belysta och trygga att vistas i oavsett tid på dygnet.
  Centrum ska vara en levande och tillgänglig mötesplats. Politiken har i uppgift att ge goda förutsättningar för näringslivet i centrum och att trygghetsperspektivet centralt.

  DÄRFÖR VILL VI:
  • Att Destination Halmstad får i uppdrag att utveckla landsbygden som destinationsort.
  • Att utbyggnad av laddstationer på landsbygden ska prioriteras.
  • Att belysningen förbättrad både i centrum och i orterna på landsbygden.
  • Att offentliga tillgängliga toaletter med skötrum inrättas i samband med att Stora Torg förnyas. Tillgång till fräscha toaletter i centrum är viktigt, inte minst för alla barnfamiljer. Vi ser gärna att de bemannas med personal.
  • Att P-skiva införs i centrum.
  • Att fler parkeringar breddas och anpassas för familjer och dagens mått på bilar.
  • Att förbindelsen tvärs Nissan utgörs av en tunnel i stället för en bro. Vi vill leda bort tung trafik från staden – inte rakt genom bostadskvarteren på Söder. Vi vill bryta barriärer mellan stad och kust istället för att bygga nya.
  • Att som en del i att utveckla vår kust och vår gästhamn, utreda en flytt av reningsverket på Söder till förmån för rekreationsområde och smakfull bebyggelse.
  • Att antalet soptunnor blir fler i hela kommunen. Inte minst längs populära promenadstråk.

  SKOLA OCH FÖRSKOLA


  Vi vill ha en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. En skola där varje barn får utvecklas till sin fulla potential. En skola där varje barn finner trygghet, kamratskap och får utlopp för sin kunskapstörst. I den skolan får läraren tid att vara lärare, tid att se varje barn, och möjlighet att utvecklas i sin roll som lärare tillsammans med lärarkollegor och skolledning, i samspel med övriga professioner i teamet kring eleven.

  DÄRFÖR VILL VI:
  • Att kvaliteten och upplevelsen av skolmaten ska höjas, bland annat genom kompetensutveckling och inspirationsutbyte med fortlöpande uppföljning inom måltidsverksamheten.
  • Att en elevhälsogaranti införs. Alla skolor ska kunna säkerställa att eleverna kan komma i kontakt med elevhälsan alla skoldagar.
  • Att närhetsprincipen ska råda i årskurserna F-6.

  • Att lärare ska kunna fokusera på undervisning och att fler vuxna ska finnas i skolan, exempelvis genom elevassistenter och rastfaddrar.
  • Att storleken på barngrupper i förskolan inte växer. Vår målsättning är ett maxantal på 12 barn per barngrupp i de yngsta åldersgrupperna 1-3 år.
  • Att öppna förskolor ska finnas i kommunen.

  SEGREGATION


  Segregationsproblem bottnar i ekonomiska och sociala skillnader. Segregation bekämpas bäst genom riktade insatser för att stärka individer, grupper och områden. Vårt fokus är därför att göra riktade och medvetna förstärkningar i de områden som har störst utmaningar. Genom att samarbeta med föreningar och civilsamhälle kan vi fånga upp barn och unga för att förhindra framtida utanförskap och destruktivitet.
  Den största skillnaden går inte mellan den som tjänar mycket och den som tjänar mindre. Den största skillnaden går mellan den som har ett jobb över huvud taget och den som inte har något jobb alls. Alla ska ha rätt att jobba hundra procent av sin förmåga men alltför många får inte komma till sin fulla potential. Det rör sig framförallt om personer med ohälsa eller funktionsnedsättningar, men också en stor grupp förhållandevis nyanlända som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap om man inte kommer in på arbetsmarknaden.

  DÄRFÖR VILL VI:
  • Att det är en prioriterad fråga att stärka de områden som har socioekonomiska utmaningar.
  • Att kommunen ska verka för fler bostadsrätter och ägarlägenheter i stadens östra delar.
  • Att det ska anläggas en konstgräsplan på Andersberg. Detta ger goda förutsättningar för fotbollsföreningen i området att erbjuda en meningsfull fritid för hundratals barn och unga året runt. På så sätt fångas unga upp i samhällsgemenskapen istället för att hamna i destruktivitet och utanförskap.
  • Att kommunen fortsatt utvecklar arbetet med att vara en inkluderande arbetsgivare för de som idag står långt från arbetsmarknaden, oavsett orsak.