Ungas psykiska hälsa

 • Mer resurser till elevhälsan, familjecentralen och ungdomsmotaggningen
 • Max 300 elever per skolkurator och 350 elever per skolsköterska
 • Mer fysisk aktivitet i grundskolan
 • Minst två permanenta fältassistenter
 • Fritidskort till skolbarn
 • Ökat stöd till civilsamhället

Kompetensförsörjning

 • En premiemodell inom äldreomsorgen – 75 000 kr extra per år för anställda över 65 år
 • En friskvårdstimme per vecka
 • Ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr per år
 • Mer distansarbete för de som har möjlighet
 • Vissa studier på betald arbetstid
 • Valfri tjänstgöringsgrad

Klimatet

 • Nya miljö- och klimatmål – klimatpositiv till 2040
 • Ett råd för hållbarhetsfrågor
 • Fler solceller på kommunala fastigheter
 • Fler laddstolpar på kommunens parkeringar
 • En helt fossilfri fordonspark
 • Ökad andel närproducerade livsmedel
 • Hårdare krav i upphandlingar

Följ oss på Facebook!

Äntligen! Den 1 juli träder nya regler i kraft för föräldraförsäkringen:✅ Föräldrar ges möjlighet att överlåta 45 föräldradagar vardera (90 för den med ensam vårdnad) till exempelvis en nära anhörig.✅ Antalet dubbeldagar ökas från 30 till 60.Detta tack vare familjepartiet Kristdemokraterna och regeringen.Nu behöver inte allt hänga på mamman och pappan, utan fler kan hjälpa till med familjepusslet. Det gör att föräldrar, inte minst småföretagare, får det lättare att förena arbetsliv med familjeliv. 💼För föräldrar med ensam vårdnad, och för familjer där föräldraskapet av olika anledningar sviktar, tror vi att det kan hjälpa särskilt att också närstående kan ta ut föräldradagar, exempelvis en far- eller morförälder. 👵Förutom detta fördubblas även antalet dubbeldagar, det vill säga dagar som båda föräldrarna kan vara lediga tillsammans. Det blir också möjligt att använda dessa fram till att barnet är 15 månader, jämfört med 12 månader som det var tidigare. ✅Dubbeldagar har visat sig sänka trösklar för pappor att vara föräldralediga, stärka barnets tidiga anknytning till båda föräldrarna och förbättra mammors hälsa. 👨‍🍼KD har länge varit pådrivande för en mer modern och flexibel föräldraförsäkring. Detta med en helt fri föräldraförsäkring som mål, där föräldrar fritt kan överlåta sina dagar till varandra eller till andra, och där samtliga dagar kan användas som dubbeldagar. ✅ Det här är ett viktigt steg på vägen som stärker föräldrars makt att utforma sina egna liv och som ökar barnets anknytning till båda föräldrarna, eller andra nära anhöriga. Allt för barnets, och familjens, bästa. 💙 ... See MoreSee Less
View on Facebook
KD fick 10,3% i Leksands skolval och blev tredje största parti! 🤩I samband med EU-valet genomfördes skolval runtom i landet av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 🗳I Leksand fick Kristdemokraterna 10,3% av rösterna, vilket innebär mer än en fördubbling jämfört med för fem år sen. 📈Vi vill ödmjukt tacka alla elever som röstade på oss. 🙏 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ska Insjön vara en industriförort till Leksand? Den frågan ställde vi tidigare utifrån förslaget på ny översiktsplan, med flera nya industriområden i Insjön. 🏭Kommunens plan för Insjön är att det ska kringgärdas av industri, och det finns ingen plan för att Åhlbybadet eller Solbyvändan ska kunna finnas kvar eller utvecklas. 😢Efter att vi ställde frågan har vi skickat in våra synpunkter till kommunen, och Centerpartiet har skrivit en debattartikel om det företagsamma Insjön. 🖊Centern skriver att Insjön ska “präglas av det företagsamma Insjön som förser hela kommunen och vår region med jobb”. De ställer sig bakom översiktsplanen och påstår att det inte finns någon motsättning mellan industrins exploatering samt natur och rekreation. ❓Självklart finns det olika intressen som delvis står i motsats till varandra. Industrin ÄR viktig och ska ges förutsättningar att utvecklas, men en alltför omfattande exploatering, som den i förslaget, får tveklöst allvarliga konsekvenser för närmiljön. ❗️Det finns ett arv – det företagsamma – som ska leva vidare. Men Insjön ska inte bara vara en ort att arbeta på utan även en ort att leva, bo och trivas på – vackert omringad av sjö, älv, åker och skog. 🌳Därför föreslår vi att industri INTE ska placeras: ❌ bredvid kyrkan❌ intill bostäder❌ på elljusspåret❌ på naturområdet mot Sätra❌ öster om järnvägen vid Åhlbybadet❌ där Solbyvändan går.Vi föreslår också att: ✅ Åhlbybadet och Solbyvändan ska markeras som tätortsnära rekreationsområden✅ Solbyvändan ska förlängas till Tunsta och ut till Timmervägen✅ en ny väg samt gång- och cykelväg ska byggas till Åhlbybadet.Samtidigt som Centern stödjer kommunens förslag säger de att de “vill att vägen till Åhlbybadet och båthamnen säkras”. Här menar vi att de saknar förtroende. Löften har getts många gånger förut, men inget har hänt. ⌛️Vi hoppas nu att kommunen tar tillvara de synpunkter som vi och andra har skickat in, samt att styret (M, S, C och L) öppnar sina ögon för hur de som bor i Insjön påverkas – inte bara ekonomiskt. 💰Vår vision är ett företagsamt men också vackert Insjön, med goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. 💙 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Glad midsommar! 🇸🇪☀️ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Enligt kommunallagen ska en motion om möjligt beredas så att beslut kan fattas inom ett år. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.Inför kommunfullmäktiges nästa sammanträde kommer det att vara 13 motioner som är äldre än ett år och som inte har beretts på detta sätt, den äldsta nästan två och ett halvt år gammal. Vad som har framkommit vid beredningen har i de flesta fall heller inte anmälts.Med anledning av detta ställde vi följande fråga till kommunstyrelsens ordförande på dagens fullmäktigemöte: – Vad är förklaringen till att motioner inte har hanterats i enlighet med kommunallagen och vad är er plan för att ändra på det framledes?Vi fick till svar att kommunen visst följer kommunallagen eller att kommunen i vart fall inte skiljer sig från hur andra kommuner gör. Man skyller på att antalet motioner har ökat och att man inte hinner med. Man tänker fortsätta hantera motioner i samma tempo som tidigare.Vi menar att styret måste skärpa sig och att beredningen av motioner måste prioriteras. Om man inte hinner med får man prioritera om eller avsätta mer resurser. Kommunallagen ska följas och demokratin respekteras, oavsett hur det ser ut i andra kommuner.Vi hoppas att styret tar till sig detta och att vi snart kan få fatta beslut om våra inlämnade motioner: ✅ Premie till anställda över 66 år i syfte att främja kompetensförsörjningen genom ett förlängt arbetsliv✅ Barnchecklista för kommunala beslut i syfte att säkerställa barns rättigheter✅ Möjliggörande av fler förvaltningsformer för enskilda vägar och att kunna tacka nej till förrättning✅ Längre tid för organisering och avtalstecknande med kommunen✅ Översyn av de enskilda vägarnas huvudmannaskap ... See MoreSee Less
View on Facebook
Minskade medel till för- och grundskolan. Och inga nya uppdrag kring de enskilda vägarna. Det innebär styrets kommunplan, som fullmäktige antog idag och som både ByP och SD ställde sig bakom.I KD:s kommunplan föreslog vi bland annat: ✅ 2,3 mkr extra till förskolan för färre barn per pedagog och mindre barngrupper.✅ 1,5 mkr extra till elevhälsan på grundskolan och 0,7 mkr till elevhälsan på gymnasiet från 2026, samt ett införande av ett tak på antalet elever per skolkurator och skolsköterska.✅ 2 mkr extra till upprustningsbidraget för enskilda vägar samt uppdrag om att föra dialog, återkalla förrättningar där fastighetsägarna har begärt så och vill organisera sig på annat vis, samt ändra huvudmannaskapet för vissa vägar.ByP och SD hade inga egna förslag, och istället för vår kommunplan ställde man sig bakom styrets. Att ByP, som har ett oppositionsråd, inte kommer med ett tydligt alternativ är anmärkningsvärt. De måste helt enkelt vara nöjda med styrets politik.Nu fanns en chans att ändra politiken, exempelvis för de enskilda vägarna, men den togs inte av övriga oppositionen. Sägas bör att vi i vårt alternativ även tog med förslag som vi tycker är bra från motioner som ByP, SD och MP har lagt. Ändå ser man hellre att makten ligger kvar helt hos styret.Vi kristdemokrater vill höja ambitionsnivån och satsa på vår framtid: våra barn och unga. Även om vårt förslag inte antogs denna gång kommer vi självklart att fortsätta verka för mer kristdemokratisk politik i Leksand. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Kristdemokraterna gör ett fantastiskt EU-val och säkrar ett oerhört viktigt mandat i Europaparlamentet! 💙Leksand är, förutom Vansbro, den kommun i Dalarna där stödet för KD är allra störst – med hela 8,6 procent. 🤩Stort tack för era röster! 🙏 Nu verkar vi för tydligare gränser och större frihet i EU. ✅ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Gå och rösta idag! Den här valrörelsen har du fått höra två ord upprepas från Kristdemokraterna: gränser och frihet. EU måste fokusera på det som bara EU kan hantera och låta bli annat. Beslut som du kan ta vid ditt köksbord ska inte hamna vid Bryssels skrivbord. På det sättet kanvi bevara ett starkt stöd för EU.Idag är en röst på Kristdemokraterna en röst för gränser och frihet – en röst för Sverige och en röst för EU i en svår tid. Är du fortfarande osäker? Läs mer om Kristdemokraternas EU-politik på hemsidan. ... See MoreSee Less
View on Facebook
WOW! KD RAKETÖKAR!Inför valdagen ökar Kristdemokraterna rejält i opinionen. 6,7% i SVT och 8,5% i SKOP, trenden är tydlig och svenska folket visar återigen sitt stöd till Kristdemokratin! 💙💪 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Idag kampanjar vi för sista gången inför EU-valet. Glöm inte att rösta, och rösta gärna på KD – för gränser och frihet i Europa! ... See MoreSee Less
View on Facebook
ÖPPNA FACEBOOK

Vill du också vara med och påverka?

BLI MEDLEM

Varför jag valde politik!

Mitt politiska engagemang har sin grund i att jag vill kunna se tillbaka och konstatera att jag bidragit till att samhället blivit renare, mera klimatsmart och att människor känner trygghet och tillit till det som är vårt gemensamma samhällsbygge. Det innebär att prioritera äldre, vård, omsorg och skola. Men det innebär också prioriteringar inom miljöområdet; flera laddstolpar i kommunen och att mer av vår energianvändning måste komma från solen, för att nämna två exempel. För att lyckas med det behöver vi se till att människor och företag ges förutsättningar att lyckas i Leksand!

 • Mikael Kyller
 • Ledamot i kommunfullmäktige & ledamot i partiavdelningens styrelse