Ungas psykiska hälsa

 • Mer resurser till elevhälsan, familjecentralen och ungdomsmotaggningen
 • Max 300 elever per skolkurator och 350 elever per skolsköterska
 • Mer fysisk aktivitet i grundskolan
 • Minst två permanenta fältassistenter
 • Fritidskort till skolbarn
 • Ökat stöd till civilsamhället

Kompetensförsörjning

 • En premiemodell inom äldreomsorgen – 75 000 kr extra per år för anställda över 65 år
 • En friskvårdstimme per vecka
 • Ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr per år
 • Mer distansarbete för de som har möjlighet
 • Vissa studier på betald arbetstid
 • Valfri tjänstgöringsgrad

Klimatet

 • Nya miljö- och klimatmål – klimatpositiv till 2040
 • Ett råd för hållbarhetsfrågor
 • Fler solceller på kommunala fastigheter
 • Fler laddstolpar på kommunens parkeringar
 • En helt fossilfri fordonspark
 • Ökad andel närproducerade livsmedel
 • Hårdare krav i upphandlingar

Följ oss på Facebook!

Vad hände i Åhlbyn-frågan?På förra fullmäktigemötet ställde vi kommunalrådet Sebastian Larsson (M) till svars. En ny väg till bad- och båtplatsen i Åhlbyn behöver byggas, vilket det sedan länge finns beslut kring och medel till, men ingenting händer. Svaret vi fick var minst sagt oroväckande.På frågan varför en ny trafiklösning inte har kommit på plats svarade Larsson att frågan är “nära sammankopplad med bland annat Bergkvist Siljans tillväxtplaner”, det vill säga en utvidgning av containerterminalen. Han svarade också att kommunen har mer tid på sig eftersom den befintliga järnvägskorsningen inte kommer att stängas förrän vid en senare etapp i dessa planer.Svaret från Larsson tyder för det första på att han inte inser det akuta behovet av en ny väg. Detta behov har funnits sedan länge och är inget som kommer senare till följd av terminalens utvidgning. En ny väg är helt nödvändig.För det andra tyder svaret på att Larsson helt fokuserar på möjligheterna för och nyttorna av näringslivets tillväxt när det gäller Åhlbyn – inte alls på medborgarnas tillgång till sjön och möjlighet till rekreation och friluftsliv. Det finns inget som hindrar kommunen att bygga en väg. Det handlar enbart om vilja och vilka intressen man väljer att prioritera.Vi kristdemokrater menar att denna fråga har åsidosatts, vilket vi kritiserar skarpt. Industrins behov ska givetvis beaktas, men kommunen måste också ta hänsyn till sina medborgares intressen. En ny väg måste byggas för att insjöborna åter ska få full tillgång till sin sjö – sommar som vinter.Vi kommer att fortsätta driva denna fråga och även värna bad- och båtplatsen i den detaljplanering som nu pågår för området. Varför? Jo, för att Åhlbyn är viktig – inte bara för industrin.Läs hela debattartikeln här: www.falukuriren.se/2023-11-30/bygg-en-ny-vag-insjoborna-maste-fa-tillgang-till-sin-sjo ... See MoreSee Less
View on Facebook
KD vill införa en barnchecklista i Leksand – för barns rättigheterI måndags var det Barnkonventionens dag. Trots att det nu gått drygt tre år sedan konventionen blev lag i Sverige, saknar många kommuner ett strukturerat sätt att arbeta med barnens rättigheter och göra dem delaktiga. Detta gäller även Leksands kommun, varför vi kristdemokrater vill införa en barnchecklista.Barnkonventionen är tydlig med att varje barn har rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem. Detta förutsätter att barn ges information och att barn får komma till tals och bli lyssnade på utifrån ålder och mognad.I den motion som vi nu lämnar till fullmäktige föreslås att Leksands kommun inför en barnchecklista för att garantera barns rättigheter enligt Barnkonventionen. Idén med en barnchecklista är att på ett enkelt sätt tydliggöra att alla beslut ska konsekvensbeskrivas utifrån hur de påverkar barnen direkt och indirekt.En checklista innehåller ett antal frågor som ska besvaras inför varje beslut som tas. Exempel på frågor är: ✅ Påverkar beslutet barn?✅ Beaktas barns rättigheter till god hälsa och utveckling?✅ Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening?✅ Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?Leksands kommun behöver strukturer för att garantera barns rättigheter. Därför bör en barnchecklista införas och användas som underlag i beslut som rör barn. Det är dags att vi på riktigt hörsammar Barnkonventionen och i allt ser till barnen och ungdomarna – vår gemensamma framtid. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Fullmäktige fattade i måndags beslut om kommunplanen för 2024, det vill säga kommunens mål och budget.Omfattande brister finns med förslaget från styret (M, S, C & L), varför vi kristdemokrater gick fram med ett eget förslag på kommunplan. Till exempel nämner styret över huvud taget inte elevhälsan och familjecentralen i sin kommunplan.Förutom att föra in och lyfta elevhälsan och familjecentralen i kommunplanen har vi även lagt till ett stort antal andra uppdrag och mål. Vi vill bland annat att personaltätheten i förskolan ökar, att personalkontinuiteten inom hemtjänsten ökar och att ytterligare boendeformer för äldre tillskapas.Vad gäller budgeten tillför vi 3,3 miljoner kronor till sektorn för samhällsutveckling. Detta för att finansiera våra förslag i de motioner vi har lagt gällande de enskilda vägarna: att anställa en rådgivare för vägs ägare och höja upprustningsbidraget från 1 till 3,5 miljoner kronor per år.I investeringsbudgeten ökar vi summan för en ny väg till bad- och båtplatsen i Åhlbyn från 7,2 till 12 miljoner kronor.Tyvärr antogs inte vårt förslag, men vi kristdemokrater kommer fortsätta kämpa för att få igenom vår politik – det som vi tror är bäst för Leksands kommun. ... See MoreSee Less
View on Facebook
KD säger nej till en skattehöjning i LeksandByP och V vill höja skatten med 47 respektive 60 öre. Detta skulle vara mycket kännbart för invånarna, särskilt för dem med minst marginaler. Och det finns andra vägar att gå.De som vill hantera kommunens kärva ekonomi genom att höja skattesatsen glömmer att även invånarna är hårt pressade idag. Att fler hundralappar av lönen skulle försvinna i skatt hjälper inte.En skattehöjning ska enbart göras som en absolut sista utväg. I första hand ska kommunen minska sina kostnader genom att utveckla, ställa om och prioritera. Detta för att få ut så mycket som möjligt av varje enskild krona.Inte att förglömma är att kommunen har flera goda år bakom sig. Under denna tid har kommunen samlat ihop drygt 60 miljoner kronor i sin resultatutjämningsreserv, som ska användas under tuffare år.Det är alltså inte läge att höja skatten nu. Det finns saker att göra för att minska kostnaderna i kommunen, och kommunen har pengar i sin reserv.Det går inte att höja skatten varje gång pengarna inte räcker till. ... See MoreSee Less
View on Facebook
De svenskar som byggt Sverige förtjänar en värdig ålderdom. Det handlar både om att säkerställa en kvalitativ äldreomsorg, men lika mycket om att ge pensionärer förutsättningar för ekonomisk trygghet. Att bygga ett äldrevänligt Sverige kräver ett politiskt helhetstänk, och det är vi kristdemokrater en garant för i regeringen.Ett år in i regeringsarbetet har vi redan drivit igenom:💙 Sänkt skatt för pensionärerNästa år sänks skatten för pensionärer med totalt två miljarder kronor. Som exempel får en person med 25 000 kronor i pension 3 400 kronor extra i plånboken varje år.💙 Kompensation för ”57:orna”.Vi kompenserar den tidigare S-regeringens miss som gjorde att de närmare hundra tusen svenskar födda 1957 fick betala för mycket i skatt. Åtgärder har också vidtagits så att inte heller de födda 1959 kommer att straffbeskattas. 💙 Utredning om språkkrav i äldreomsorgenFör att säkerställa ett tryggt bemötande inom äldreomsorgen. 💙 Förlängt ÄldreomsorgslyftEn lyckad satsning som vi förlänger i ytterligare tre år, för 1,7 miljarder kronor per år. Det innebär att omsorgspersonal kan utbilda sig under betald arbetstid och är viktigt för att stärka kompentensen hos personalen. 💙 Äldres tandhälsa prioriterasVi har tagit första steget mot en tandvårdsreform där högkostnadsskyddet ska stärkas för att likna den som finns inom den övriga vården, och där särskilt äldre tandhälsa ska prioriteras. Engagera dig i Sveriges äldrevänliga parti. Bli medlem:kristdemokraterna.se/engagera-dig/bli-medlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
I måndags debatterades vägfrågan i fullmäktige.Bygdepartiet hade lämnat in en interpellation till kommunalrådet Sebastian Larsson (M) och bland annat frågat varför beredningen av Vänsterpartiets motion gällande vägfrågan inte har prioriterats.Eftersom vi inte är eniga med Vänsterpartiet och eftersom styret har varit passiva tog vi i april själva initiativ och lämnade in fem egna motioner i frågan.I våra motioner föreslår vi: 1. Större flexibilitet och möjlighet att tacka nej2. Längre tid för organisering/avtalstecknande3. Mer pengar till upprustning av vägarna4. Bättre stöd från kommunen i form av en rådgivare5. Mer rättvisa genom en översyn av vägarnas huvudmannaskapEn motion ska beredas och komma tillbaka till fullmäktige inom ett år. Än så länge har detta inte skett. Vänsterpartiet påstår att styret förhalar. Vi kan konstatera att styret inte har agerat i vägfrågan och att beredningen dröjer – vilket vi kritiserar. Handling krävs nu.Här kan du läsa om våra motioner: wp.kristdemokraterna.se/leksand/var-politik/motioner/vagfragan/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
"Inte helt okomplicerat" duger inte. En ny väg till Åhlbyn måste byggas nu!Att få till en ny säker väg till bad- och båtplatsen i Åhlbyn är viktigt för oss. Därför har vi lämnat in en interpellation, en fråga i fullmäktige, till kommunalrådet Sebastian Larsson (M).Interpellationen skulle ha debatterats på fullmäktige i måndags, men det hanns inte med utan tas istället vid nästa möte. Däremot fick vi ett skriftligt svar från kommunalrådet. Ett svar som bekymrar oss.Trots att politiken redan 2016 fattade beslut om en ny väg har ingenting hänt. Larsson försvarar detta med att det är "inte helt okomplicerat" och att det "påverkar många parter". Han skriver att de "avvaktar detaljplanearbetet [för Bergkvist Siljans del]" och har "fått mer tid på sig" eftersom terminalutvecklingen är uppdelad i två etapper och det är först i den andra etappen som man måste stänga existerande järnvägskorsning.Vi menar att frågan har bortprioriterats. En ny väg kan byggas omgående och oberoende av terminalutvecklingen. Och behovet av en ny väg är akut och har varit det sedan länge. Nuvarande trafiklösning är livsfarlig och hindrar insjöborna att ta sig till sjön – sommar som vinter.Vi kommer att debattera detta med Larsson på nästa fullmäktige. Till dess kan ni ta del av våra skrivelser nedan.Interpellationen finns att läsa här: wp.kristdemokraterna.se/leksand/var-politik/motioner/interpellation-om-trafiklosning-vid-ahlbybadet/Och här kan ni läsa vår debattartikel: www.siljannews.se/debatt/en-ny-vag-till-ahlbyn-kan-inte-vanta-mer ... See MoreSee Less
View on Facebook
Leksands kommun får 10,7 miljoner kronor extra med regeringens förstärkning av de generella statsbidragen.Regeringen (M, KD, L) presenterar kraftiga tillskott till välfärden i sin höstbudget. De generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor. Det innebär för Leksands kommun 10,7 miljoner kronor extra.Förstärkningen behövs för att stötta kommuner och regioner i spåren av den höga inflationen. Förutom de generella statsbidragen föreslår regeringen även nära 6 miljarder i riktade statsbidrag till kommunsektorn, sammantaget ett tillskott på nära 16 miljarder kronor.Det här är ett betydande tillskott som kommer att göra stor nytta. Samtidigt är det så att det fortsatt vilar ett stort ansvar på oss kommuner och regioner. Politiker på alla nivåer behöver bidra med sitt och ta sin del av ansvaret. Det gör regeringen och det måste även vi att göra här på lokal nivå. ... See MoreSee Less
View on Facebook
👨‍👩‍👦 För att öka familjers självbestämmande fördubblar vi nu antalet dubbeldagar från 30 dagar till 60. Det gör att föräldrar kan ta ut föräldrapenning samtidigt, för mer tid tillsammans med sina barn. Dubbeldagarna ska också kunna användas fram till att barnet är 15 månader, i stället för 12 månader som idag.För att underlätta livspusslet ska föräldrar också kunna överlåta föräldrapenningen till en närstående, exempelvis en mormor eller farfar.Läs mer här: www.gp.se/debatt/nu-ger-vi-familjer-frihet-att-sj%C3%A4lva-best%C3%A4mma-vem-som-ska-vara-f%C3%B6...Engagera dig i Sveriges familjeparti! Bli medlem:kristdemokraterna.se/engagera-dig/bli-medlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
ÖPPNA FACEBOOK

Vill du också vara med och påverka?

BLI MEDLEM

Varför jag valde politik!

Mitt politiska engagemang har sin grund i att jag vill kunna se tillbaka och konstatera att jag bidragit till att samhället blivit renare, mera klimatsmart och att människor känner trygghet och tillit till det som är vårt gemensamma samhällsbygge. Det innebär att prioritera äldre, vård, omsorg och skola. Men det innebär också prioriteringar inom miljöområdet; flera laddstolpar i kommunen och att mer av vår energianvändning måste komma från solen, för att nämna två exempel. För att lyckas med det behöver vi se till att människor och företag ges förutsättningar att lyckas i Leksand!

 • Mikael Kyller
 • Gruppledare & vice ordförande