• Motion om barnchecklista

  Förslag till beslut

  Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 

  Att Leksands kommun inför användandet av en barnchecklista i enlighet med Barnkonventionen. Checklistan ska tas fram av förvaltningen och användas i beredningen av politiska beslut.

  Att förvaltningen säkerställer rutiner för att beslut fattade av tjänstemän beaktar barnens perspektiv och följer Barnkonventionen.

   

  Bakgrund

  Förenta nationernas konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) blev lag i Sverige 1 januari 2020.

  Barnkonventionen, som består av 54 artiklar, slår fast att alla barn och ungdomar under 18 år har samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot övergrepp. Rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Barnets bästa ska alltid komma i första hand.

  Implementeringen av barns rättigheter går långsamt. En anledning till detta är sannolikt att barnen inte har någon representation i beslutande församlingar.

  För att barnens rättigheter ska respekteras använder många kommuner och regioner en barnchecklista som ska följa ärenden från början till slut.

  En checklista innehåller ett antal frågor som ska ställas inför varje beslut som tas. Exempel på frågor är:
  – Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?
  – Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening?
  – Har särskild hänsyn tagits till behov hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning?

  Idén med barnchecklistan är att på ett enkelt sätt tydliggöra att alla beslut ska konsekvensbeskrivas utifrån hur de påverkar barnen direkt och indirekt. Syftet är att barn- och ungdomsperspektivet ska uppmärksammas mer på alla plan.

   

  Förslag

  Kristdemokraterna föreslår att Leksands kommun inför en barnchecklista som ska användas i beslutsunderlag inför politiska beslut. Checklistan ska ingå som underlag vid alla beslut där frågeställningarna i checklistan är relevanta, och den ska fördjupas i en barnkonsekvensanalys när det föranleds. Vi föreslår att checklistan utformas av förvaltningen utifrån Barnombudsmannens förslag till barnchecklista.

   

  Underskrift

  Carin Malm (KD), gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige

   

  Motion om barnchecklista