• Skola & utbildning

  Vår vision är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter; en skola där varje barn och elev får utvecklas efter sin fulla potential. För att det ska vara möjligt behöver vi först ta tag i den växande psykiska ohälsan bland unga. Vi vill bland annat satsa på elevhälsan, införa ett tak på antalet elever per skolsköterska och kurator samt införa mer fysisk aktivitet i skolan. Elever som mår bra har mycket bättre förutsättningar att lyckas. I detta ser vi lärare som nyckelpersoner. Läraren måste få utrymme att vara lärare, tid att se varje barn och möjlighet att utvecklas tillsammans med kollegor och skolledning. Undervisning ledd av skickliga lärare är det bästa sättet för elever att nå målen och bli den bästa versionen av sig själva.

  Vision 2030 för Leksands kommun: “Vi har en av Sveriges främsta grundskolor.”

  Våra förslag:

  • Inför mer fysisk aktivitet i den kommunala grundskolan. Organiserad fysisk aktivitet ska förekomma varje dag dels genom planerade lektioner och aktiviteter, dels genom skolgårdar som uppmuntrar till rörelse.
  • Satsa rejält på elevhälsan och inför ett tak på max 300 elever per kurator och max 350 elever per skolsköterska. Det är viktigt att varje elev ska kunna nå och få adekvat hjälp från elevhälsan.
  • Upprätta en plan för att förebygga och komma till rätta med hemmasittare.
  • Säkerställ att kommunala skolor och friskolor ges likvärdigt stöd. Kommunalt och enskilt drivna skolor ska ges likvärdiga förutsättningar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.
  • Inför aktivt skolval. Det innebär att alla väljer skola. Aktivt och obligatoriskt skolval ska tillämpas från fyra år före skolstart oavsett om man söker till en fristående eller en kommunal skola.
  • Se över om det är möjligt att öppna ett högstadium i Insjön. På sikt bör det finnas ett högstadium även i den södra delen av kommunen där det idag byggs många nya bostäder.
  • Fördjupa samarbetet med Rättviks kommun avseende gymnasierna. Genom att exempelvis skapa en gemensam administrativ enhet för Leksands gymnasium och Stiernhööksgymnasiet kan vi satsa mer på kärnverksamheten.
  • Förvalta och utveckla samarbetet mellan skolan och det lokala näringslivet, exempelvis vad gäller lärlingsutbildningar och praktikplatser. Ett större fokus bör läggas på att gymnasiestudierna kopplas till arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft.
  • Permanenta minst två tjänster som fältassistent. Vi inser värdet i det förebyggande arbete som fältassistenterna gör för våra högstadie- och gymnasieelever och ser ett fortsatt behov.