• Vård & omsorg

  Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Därför vill vi vill prioritera de äldre och ta ansvar för att de får en omsorg som präglas av självbestämmande, värdighet och trygghet. Detta oavsett boendeform. Man ska själv kunna välja att bo kvar hemma eller få plats på ett anpassat boende eller äldreboende. Vi tycker att alla som fyllt 85 år ska garanteras plats. För att säkerställa detta behöver vi bygga fler anpassade boenden, framför allt i centrala lägen. Det som sedan har störst betydelse för den omsorg man får är personalen. Därför vill vi bland annat sätta en maxgräns på antalet olika hemtjänstpersonal per brukare, utveckla vårdserviceteam, verka för att det finns aktivitetsvärdar och pedagoger inom äldreomsorgen, erbjuda studier på betald arbetstid och värdesätta seniora medarbetare genom en premiemodell. På så sätt kan vi höja kvaliteten inom äldreomsorgen och också erbjuda kompetensutveckling och en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

  Vision 2030 för Leksands kommun: ”Vi är ledande inom omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättningar.”

  Våra förslag:

  • Erbjud valfrihet för våra äldre vad gäller bostad och vårdinsats. Man ska själv kunna välja att bo kvar hemma eller få plats i ett anpassat boende eller äldreboende. Om plats inte kan erbjudas ska man kunna ställa sig i kö.
  • Se till att alla som fyllt 85 år garanteras plats i anpassat boende, som exempelvis seniorboende, trygghetsboende och särskilt boende.
  • Bygg fler anpassade boenden i centrala lägen, inte minst i Insjön och Siljansnäs. Här finns till exempel ett medborgarförslag om ett nytt seniorboende på Björkbacken i Siljansnäs. Detta vill vi se över.
  • Säkerställ att demensboende även finns för yngre personer med demens.
  • Uppgradera demensvården och se till att kompetensen hos våra specialutbildade undersköterskor, Silviasystrar, används bättre.
  • Utveckla hemsjukvården och mobila team.
  • Se till att antalet hemtjänstpersonal per brukare inte är större än att den enskilde kan lära känna alla. Den som får hemtjänst ska känna igen den som kommer. Därför föreslår vi en maxgräns på tio olika hemtjänstpersonal per brukare och månad.
  • Se till att kommunen ger information till den enskilde om möjligheten att göra egna val av hushållsnära tjänster med hjälp av RUT- och ROT-avdrag.
  • Verka för att ideellt driven och idéburen vård och omsorg ges goda förutsättningar att växa fram och driva verksamhet.
  • Stöd civilsamhället ekonomiskt och erbjud ideella organisationer möjlighet att upprätta ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med kommunen. Genom ett sådant avtal kan kommunen bidra med pengar, lokaler eller administrativa resurser till exempel volontärer som stöttar äldreomsorgen genom sociala aktiviteter.
  • Se till att kommunen erbjuder träffpunkter för äldre i samverkan med civilsamhället, med en variation av aktiviteter.
  • Gör det möjligt för kommuninvånare över 75 år att söka bidrag för att köpa broddar eller skor med dubb.

  Våra förslag för personalen:

  • Inför en premiemodell inom äldreomsorgen. Den som är över 65 år och vill arbeta kvar ska kunna erbjudas 75 000 kr extra per år. På så sätt kan vi behålla den värdefulla kompetens som våra lite äldre medarbetare besitter.
  • Erbjud de som arbetar inom äldreomsorgen att på betald arbetstid utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde. Arbete ska då bedrivas på 50 procent och studier på 50 procent.
  • Erbjud de som arbetar inom äldreomsorgen att på betald arbetstid studera svenska. All personal som arbetar vårdnära ska kunna kommunicera på god svenska.
  • Se till att tolk- och språkkunskaper är meriterande i nya anställningar inom äldreomsorgen.
  • Säkerställ att alla som jobbar inom äldreomsorgen har kunskap om Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg.
  • Utveckla vårdserviceteam för att avlasta undersköterskor med icke-medicinska arbetsuppgifter.
  • Verka för att det finns aktivitetsvärdar och pedagoger inom äldreomsorgen.

  Förslag som beslutas på region- och riksnivå:

  • Öppna seniormottagningar i primärvården med tillgång till personal med olika kompetenser. Låt familjecentralen vara förebild. Där finns barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, psykologer, terapeuter, socionomer och pedagoger, som tillsammans ger ett lättillgängligt stöd.
  • Stärk primärvården, erbjud bättre öppettider och prioritera annan tillgänglighet till primärvården såsom webbtjänster.
  • Gör det möjligt för kommuner att anställa läkare.
  • Inför en nationell vårdförmedling och förstärkt vårdgaranti.
  • Förstatliga svensk hälso- och sjukvård. Sjukvårdssystemet behöver reformeras i grunden för en bättre och mer jämlik vård.