• Demokrati & samhällsgemenskap

  Vi vill se en god samhällsgemenskap som kännetecknas av delaktighet, tillit och ansvarstagande. Alla som bor i Leksands kommun ska ha möjlighet att vara med och bygga samhället. Möjlighet till deltagande och inflytande ska finnas, inte bara vid valtillfället utan kontinuerligt. För att komma närmare dessa mål behöver vi bland annat göra insatser i skolan och stödja civilsamhället för en bättre integration. Vi behöver också göra mer för att demokratin ska fungera bättre och att mänskliga rättigheter, framför allt barns rättigheter, beaktas i den kommunala verksamheten. Den politiska organisationen ska både vara effektiv och fungera på ett sätt som främjar demokrati och medborgerligt engagemang.

  Vision 2030 för Leksands kommun: “Vi skapar gemensamt möjligheter för alla att utvecklas och att skapa sin bästa livssituation … Vi är fortsatt en av landets tryggaste kommuner, där tillit och omtanke präglar vardagen.”

  Våra förslag för integrationen:

  • Tillsätt ett lokalt integrationsteam med fokus på att kartlägga fysiska och psykiska behov hos nyanlända, samt ge viktig samhällsinformation.
  • Satsa på stödgrupper för föräldrar och gruppträffar för utrikes födda föräldrar.
  • Stärk svenska språkkunskaper inom skolan. Exempelvis ska lovskola erbjudas alla elever som inte når målen i svenska som andraspråk. Idag finns lovskola enbart för elever i årskurs 8–9 på grundskolan.
  • Stöd civilsamhället ekonomiskt och erbjud ideella organisationer möjlighet att upprätta ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med kommunen. Genom ett sådant avtal kan kommunen bidra med pengar, lokaler eller administrativa resurser till exempelvis aktiviteter för nyanlända.

  Våra förslag för demokratin:

  • Se över den politiska organisationen och inför facknämnder istället för styrelseutskott. Därigenom kan vi stärka demokratin, öka det politiska inflytandet, motverka maktkoncentration, öka antalet engagerade politiker och öka det folkliga engagemanget i lokalpolitiken.
  • Ta fram en plan för demokratiutveckling och en strategi för medborgardialog.
  • Verka för att kommunen inför ett ungdomsråd.
  • Stöd civilsamhället i dess roll som demokratiskola. Föreningar och ideella organisationer har stor betydelse för demokratisk fostran och normöverföring.

  Våra förslag för de mänskliga rättigheterna:

  • Arbeta för att alla beslut omfattas av en barnkonsekvensanalys i form av en barnchecklista. Detta i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter.
  • Se till att alla medarbetare har kunskap om FN:s konvention om barns rättigheter, som sedan januari 2020 är lag i Sverige.
  • Se till att medarbetare inom äldreomsorgen har kunskap om Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg.