• Samhällsbyggnad

  Leksand är en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Många vill flytta hit och bostadsköerna är långa. Därför behöver vi fortsätta att i rask takt bygga fler bostäder, inte minst i Insjön och Siljansnäs. Vi vill planera bostäder för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter samt kommersiella lokaler och offentlig service ska blandas för en levande miljö. Vi vill även planera för mer småhusbebyggelse, både i kommunens centrum och i våra byar. Kommunen ska eftersträva trygga och vackra miljöer där invånarna själva tar aktiv del i beslutsprocessen och känner sig delaktiga i skapandet av sina närmiljöer.

  Vision 2030 för Leksands kommun: “Bygdens stolta traditioner och mångfald av goda livs- och boendemiljöer både i tätorter och byar är grunden för vår utveckling. Vi värnar vår historia, men skapar samtidigt nya årsringar för att kunna möta framtidens krav och önskemål. Hela kommunen växer och det är lätt att leva och verka på ett modernt sätt oavsett var i kommunen man bor.”

  Våra förslag:

  • Fortsätt att bygga fler bostäder i kommunen, inte minst i Insjön och Siljansnäs.
  • Planera för mer småhusbebyggelse, både i kommunens centrum och i byar. Kommunen ska eftersträva en blandning av olika upplåtelseformer och storlekar på bostäder där även småhusbebyggelse ska ha en naturlig plats.
  • Ändra allmän skrivning om kommunens plan för byarna så att det blir lättare för enskilda att bygga bostäder.
  • Se över väghållaransvaret för vägarna i kommunen. Till exempel bör fler av de kommunala vägarna i centrala Leksand göras till enskilda vägar.
  • Anställ en kommunal rådgivare för vägföreningar och vägsamfälligheter. Rådgivaren ska ge information, svara på frågor, hjälpa till vid förrättningar och vara ett fortsatt stöd i vägföreningars/-samfälligheters arbete.

  Förslag som beslutas på riksnivå:

  • Stärk det lokala inflytandet över strandskyddsbesluten.
  • Se till att det inte krävs bygglov för villor och mindre näringslokaler i anslutning till befintlig bebyggelse utanför detaljplanelagt område och skyddade områden.