• Motioner om enskilda vägar

  Kristdemokraterna i Leksand har lämnat in fem motioner i vägfrågan, det vill säga gällande de enskilda vägarna i kommunen. På den här sidan kan du läsa vad de handlar om och även ladda ner motionerna i sin helhet.

  Samtliga fem motioner i vägfrågan


  1. Större flexibilitet vad gäller förvaltningsform – mer dialog och mer generösa villkor

  Kommunens ansökan om lantmäteriförrättning innebär att gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar bildas i hela kommunen. Detta oavsett lokala förutsättningar och önskemål. KD menar att vägs ägare själva ska kunna välja om man tackar ja till förrättningen eller om man tackar nej och organiserar sig på annat vis. För att möjliggöra detta behöver kommunen ha mer dialog med vägs ägare, tydliggöra hur man avbryter och informera om alternativen. Kommunen behöver också vara mer generös i sina villkor för bidrag och fortsatt skötsel genom att tillåta även andra förvaltningsformer än samfällighetsföreningar.

  Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
  Att Leksands kommun möjliggör fler förvaltningsformer för enskilda vägar än enbart samfällighetsföreningar med gemensamhetsanläggningar genom att föra dialog med berörda samt informera om alternativen och möjligheten att avbryta den anläggningsförrättning som kommunen har ansökt om.
  Att ändra kommunfullmäktiges beslut § 59 2022-06-27, punkt 2, till följande: “Uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag på bidragsmodell. Bidragsmottagare ska kunna vara samfällighetsföreningar och andra väghållningsorganisationer som förvaltar enskilda vägar som kommunen tidigare har skött enligt kommunfullmäktiges beslut § 107 1972-12-29.”
  Att ta bort tredje meningen och ändra andra meningen i Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar som beslutades i kommunfullmäktige § 12 2020-02-17, punkt 1, till följande: “Med väghållningsorganisation avses exempelvis samfällighetsförening, delägarförvaltning eller frivillig väghållningsorganisation.”

  Motion om möjliggörande av fler förvaltningsformer genom mer dialog och mer generösa villkor


  2. Längre tid för organisering och avtalstecknande – uppskjuten tidsgräns

  Enligt fattade beslut ska en gemensamhetsanläggning med förvaltning vara på plats och ett avtal tecknas med kommunen innan den 1 juni 2025 för att den kommunala skötseln inte ska upphöra. KD menar att denna tidsgräns knappast är möjlig att hålla för alla. Det kan exempelvis behövas mer tid för dialog, organisering, överklaganden och vägsyner. Tidsgränsen behöver därför flyttas fram fem år, till den 1 juni 2030.

  Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 
  Att
  ändra kommunfullmäktiges beslut § 57 2022-06-27 till följande:
  “1. Kommunens skötsel av enskilda vägar upphör 1 juni 2030 i de fall där inget avtal om skötsel eller stöd till skötsel tecknats mellan vägs ägare och Leksands kommun.
  2. Kommunfullmäktiges beslut § 107 från 29 december 1972 upphör att gälla från och med 1 juni 2030.”

  Motion om ytterligare tid för avtalstecknande med kommunen


  3. Mer pengar till upprustning – utökat upprustningsbidrag

  Runtom i kommunen finns omfattande behov av upprustnings- och förbättringsåtgärder. KD menar att kommunen behöver ta ett större ekonomiskt ansvar för detta i syfte att successivt få upp standarden på vägarna till en mer likvärdig och ändamålsenlig nivå. Upprustningsbidraget föreslås därför utökas, från 1 till 3,5 miljoner kronor per år. Det ska vara särskilt riktat till de enskilda vägar som är i sämst skick i förhållande till vägens nyttjande.

  Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
  Att ändra kommunfullmäktiges beslut § 59 2022-06-27, punkt 1, till följande: “Införa ett upprustningsbidrag på 3,5 mkr årligen för enskilda vägar.”

  Motion om utökat kommunalt upprustningsbidrag till de enskilda vägarna


  4. Bättre stöd från kommunen – kommunal rådgivare

  Den förändringsprocess som pågår innebär ett stort åtagande för vägs ägare, och det finns behov av såväl dialog och informationsinsatser som praktisk hjälp. KD menar därför att kommunen ska anställa en kommunal rådgivare, något som partiet framförde redan i valrörelsen. Rådgivaren ska ge information, svara på frågor, hjälpa till vid förrättningar och vara ett stöd i arbetet. Genom att vara till hjälp vid förrättningar kan rådgivaren även bidra till minskade förrättningskostnader.

  Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
  Att Leksands kommun omgående anställer en kommunal rådgivare eller liknande för vägs ägare och väghållningsorganisationer som ska föra dialog, ge information, hjälpa till vid förrättningar och vara ett fortsatt stöd i arbetet med förvaltningen av enskilda vägar.

  Motion om kommunal rådgivare för vägs ägare och väghållningsorganisationer


  5. Mer rättvisa i ansvarsfördelningen – översyn av vägarnas huvudmannaskap

  De som bor vid kommunal gata eller allmän väg är inte med och betalar för vägarna. Det är förvisso så det fungerar, men det finns idag ingen logik för vad som är kommunal gata. Att det inte finns någon generell regel för detta skapar orättvisa. KD menar därför att vägarnas huvudmannaskap måste ses över, vilket partiet framförde innan valet. I en översyn ska förslag tas fram på förändringar av huvudmannaskapet för en mer rättvis och rationell ansvarsfördelning.

  Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
  Att Leksands kommun omgående genomför en översyn av vägarnas huvudmannaskap i hela kommunen och till kommunstyrelsen presenterar förslag på förändringar av huvudmannaskapet nmed målet att uppnå en rättvis och rationell ansvarsfördelning som utgår från generella principer.

  Motion om översyn av vägarnas huvudmannaskap i hela kommunen