• Familj

  För oss är familjen det absolut viktigaste och vi vill göra allt vi kan för att stärka familjens roll i samhället. Barn som växer upp i trygga familjer får bra förutsättningar att klara livets utmaningar. Därför ska politiken fokusera på att stödja familjer, inte styra. I vår kommun vill vi att det finns stor valfrihet och mångfald vad gäller barnomsorg och förskola. Föräldrar ska kunna välja fritt och hitta ett alternativ som passar just dem. Vidare vill vi införa ett fritidskort för barn i årskurs 2–9 som är laddat med ett ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i föreningslivet och kulturskolan. På så sätt ger vi alla barn goda möjligheter att delta i idrott och annan föreningsverksamhet. Vi vill även fortsätta prioritera verksamheten på familjecentralen, som tack vare oss har blivit verklighet och som erbjuder ett enhetligt och lättillgängligt stöd till föräldrar.

  Vision 2030 för Leksands kommun: “Vi skapar gemensamt möjligheter för alla att utvecklas och att skapa sin bästa livssituation … Vi erbjuder våra invånare och besökare en god och tillgänglig välfärd och en professionell kommunal service.”

  Våra förslag:

  • Inför ett tak för småbarnsgruppernas storlek. Barn som är tre år eller yngre ska inte behöva tillhöra grupper som är större än tolv barn. I Leksand är minst 40 procent av de åldersindelade småbarnsgrupperna större än de borde vara.
  • Se till att det finns stor valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare vid val av barnomsorg och förskola. Föräldrar ska själva kunna välja och hitta ett alternativ som passar just dem.
  • Erbjud likvärdiga villkor för alla godkända barnomsorgs- och förskoleverksamheter. Kommunen bör särskilt underlätta och se till att familjedaghem finns som alternativ inom barnomsorg.
  • Verka för att öppen förskola erbjuds i Insjön, Tällberg och Siljansnäs tillsammans med andra aktörer. Vi ser gärna att antalet öppna förskolor ökar och att öppen förskola finns med rimlig närhet i alla kommundelar.
  • Fortsätt prioritera familjecentralen, ungdomsmottagningen och elevhälsovården. Dessa institutioner, liksom det civila samhället, spelar en viktig roll för att ge stöd till barn och unga och deras familjer.
  • Förstärk barn- och ungdomshälsan där kommun och region samverkar.
  • Se till att föräldrautbildning erbjuds till alla som vill.
  • Inför ett fritidskort för barn i årskurs 2–9, laddat med ett ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i ledarledda aktiviteter i föreningslivet, samt kulturskolan. Stödets storlek ska variera utifrån hushållets ekonomi, vilket innebär att barn i ekonomisk utsatthet får ett större stöd än andra barn. Alla barn ska få goda möjligheter att delta i idrott eller annan föreningsverksamhet.

  Förslag som beslutas på riksnivå:

  • Inför fritt uttag av föräldradagar i tre år. Föräldraförsäkringen ska vara flexibel – vi säger nej till kvotering.
  • Gör det möjligt för familjer att kunna använda barnomsorgspengen för att ta hand om egna och anhörigas barn.
  • Höj barndelen i bostadsbidraget med 200 kronor per månad för ett barn, 400 kronor för två barn och 600 kronor för tre eller fler barn. På så sätt stöttar vi de sämst ställda barnfamiljerna.
  • Stärk barnfamiljers ekonomi genom ett jobbskatteavdrag för föräldrar. Avdraget uppgår till 150 kr/månad per förälder. För föräldrar med barn 0–3 år gäller avdraget även för andra inkomster, såsom föräldrapenning eller a-kassa. Med större marginaler kan fler föräldrar välja att gå ned i arbetstid och därigenom få mer tid för familjelivet.