• Kultur & fritid

  Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott att leva. Det har också stor betydelse för att skapa en attraktiv kommun. Kommunen ska inte primärt utföra verksamheten, utan ska samverka och stödja civilsamhället och näringslivet. För oss är civilsamhället en av samhällets grundbultar – familjen, ideella organisationer, byalag, kooperativ, stiftelser, fackföreningar, ekonomiska föreningar och politiska partier. Det är människors ideella engagemang som bygger upp ett samhälle präglat av gemenskap, solidaritet och framåtanda. Vi vill därför ge civilsamhället goda förutsättningar att fortsätta bygga vårt Leksand.

  Vision 2030 för Leksands kommun: “Vårt starka civilsamhälle skapar mervärden som ger både yngre och äldre goda levnadsförutsättningar. Vi har ett rikt kulturliv som tillsammans med ett aktivt idrotts- och friluftsliv gynnar folkhälsa, integration och sammanhållning.”

  Våra förslag:

  • Verka för att civilsamhället även fortsatt ska ha den betydande rollen i att bedriva kultur- och fritidsverksamhet. Med civilsamhället menar vi exempelvis idrottsföreningar, studieförbund, scouterna, kyrkor, samfund och andra organisationer. Kommunen ska inte ta över föreningars och enskilda människors ansvar eller uppgifter, utan istället vara ett stöd.
  • Öka det ekonomiska stödet till civilsamhället och gör bidragssystemet mer rättvist. Det ska vara mer av grundstöd och mindre av detaljstyrning vid bidragsgivning. Vi anser att det ska finnas en rejäl pott på cirka fem miljoner kr som ideella föreningar kan söka bidrag från till sin verksamhet.
  • Erbjud stöd till civilsamhället även genom kommunens administrativa resurser inom förvaltningen.
  • Erbjud ideella organisationer och sociala företag möjlighet att upprätta ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med kommunen. Genom ett sådant avtal kan kommunen bidra med pengar, lokaler eller administrativa resurser till exempelvis volontärer som stöttar äldreomsorgen genom sociala aktiviteter, läxläsning med barn eller aktiviteter för nyanlända.
  • Erbjud föreningar att själva driva anläggningar där så är möjligt.
  • Säkerställ stöd till samlingslokaler på landsbygden.
  • Inför ett fritidskort till alla barn i årskurs 2–9, laddat med ett ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i föreningslivet respektive kulturskolan.
  • Verka för att det finns tillgänglighetsanpassade lekplatser i alla kommundelar.
  • Utred möjligheterna att etablera hundrastgårdar i flera delar av kommunen, gärna i samarbete med föreningslivet.
  • Färdigställ den nya vägen till Åhlbyn och upprusta Åhlbybadet i Insjön.
  • Verka för tillgänglighet till sjö och vattendrag och att det är möjligt för föreningar att söka bidrag för sådana insatser.