• Ekonomi & företagande

  Som kommun vill vi både ta ansvar för vår egen ekonomi, det vill säga invånarnas skattepengar, och stödja det privata näringslivet. Företags och enskilda människors innovationer kommer alltid att vara grunden för Leksands framgångar. Det är ett starkt företagande som ger nya arbetstillfällen, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärden. Och det är privatpersoners ideella engagemang som bygger upp ett samhälle präglat av gemenskap, solidaritet och framåtanda. Vi vill därför ge människor och företag goda förutsättningar att fortsätta bygga vårt Leksand!

  Vision 2030 för Leksands kommun: “Vi arbetar ständigt med att använda våra gemensamma resurser på ett så effektivt sätt som möjligt och ser stora fördelar med samarbeten … Bygdens framgångsrika företagare bidrar med ett brett utbud av varor, tjänster och arbetsplatser – både lokalt och globalt. I samverkan med näringslivet skapar vi bra förutsättningar för expansion och tillväxt.”

  Våra förslag:

  • Se till att skatten är så låg som möjligt och så hög som nödvändigt. Vi anser generellt att skatterna är för höga och har alltid en strävan efter sänkt skatt. Kommunen ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras.
  • Inför ett överskottsmål på tre procent. Överskottsmålet är ett mål för kommunens finansiella sparande. Ett högt mål bidrar till ekonomisk stabilitet och möjliggör framtida investeringar.
  • Prioritera kompetensutveckling och utveckling av kommunens upphandlingsverksamhet för att ständigt effektivisera och få rätt pris i varje upphandling.
  • Se till att välfärdstjänsterna kan levereras av en mångfald av utförare, bland annat genom att använda Lagen om valfrihetssystem (LOV), utmaningsrätt och Lagen om offentlig upphandling (LOU).
  • Utarbeta ett regelverk som möjliggör samverkan med ideella organisationer och sociala företag genom idéburet offentligt partnerskap (IOP). Det kan till exempel handla om volontärer som stöttar äldreomsorgen genom sociala aktiviteter, läxläsning med barn eller aktiviteter för nyanlända. Kommunen kan bidra med pengar, lokaler eller administrativa resurser.
  • Upprätta en plan för förbättrat företagsklimat i kommunen.
  • Utred behovet av att införa ett eget utskott för näringslivsfrågor.
  • Utred behovet av att införa företagslotsar för att tydliggöra vem som ansvarar för näringslivsfrågorna i kommunen och för att ärenden ska kunna få en snabb och säker hantering.
  • Verka för att fler ungdomar mellan 15–18 år erbjuds feriejobb.