• Funktionsnedsatta i Leksand förtjänar ett bättre program

    Kommunfullmäktige beslutade i maj om “Program för främjande av funktionsnedsattas livssituation i Leksands kommun”.

    Kristdemokraterna yrkade på återremiss av programmet med motivet att det inte tydligt visar vad som förväntas av kommunen för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga utan diskriminering, på lika villkor som andra. Andra brister med programmet är att det saknar mätbara mål och strategier för att nå målen.
    Vi vill se ett program som innehåller en strategi som får effekt ner på verksamhetsnivå, som fångas upp i verksamheternas handlings- och verksamhetsplaner samt redovisas i verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Framförallt är det viktigt att personer med funktionsnedsättning och även barn är aktivt involverade i arbetet med att genomföra FN-konventionen i kommunen. Funktionsnedsatta i Leksand förtjänar ett bättre program och det kommer vi även framledes att arbeta för.
    Carin Malm (KD), gruppledare