• KD vill införa en barnchecklista i Leksand – för barnets rättigheter

  I måndags, den 20 november, var det Barnkonventionens dag. Trots att det nu gått drygt tre år sedan FN:s konvention om barns rättigheter blev lag i Sverige, saknar många kommuner ett strukturerat sätt att arbeta med barnens rättigheter och göra dem delaktiga. Detta gäller även Leksands kommun, varför vi kristdemokrater vill införa en barnchecklista.

  Barnkonventionen är tydlig med att varje barn har rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem. Det gäller både beslut som rör det enskilda barnet och barn som grupp och som samhällsmedborgare. Detta förutsätter att barn ges information och att barn får komma till tals och bli lyssnade på utifrån ålder och mognad.

  En kartläggning som barnrättsorganisationen BRIS gjorde hösten 2022 visar att de flesta av Dalarnas kommuner saknar ett strukturerat sätt att göra barnen delaktiga. På frågan om barnkonsekvensanalys har gjorts inför budgetbeslut svarar 90% av Dalarnas kommuner nej, och 10% av kommunerna svarar att de inte vet. 

  Kristdemokraterna lägger nu en motion till kommunfullmäktige om att Leksands kommun ska införa en barnchecklista för att garantera barns rättigheter enligt barnkonventionen. Idén med barnchecklistan är att på ett enkelt sätt tydliggöra att alla beslut ska konsekvensbeskrivas utifrån hur de påverkar barnen direkt och indirekt. Syftet är att barn- och ungdomsperspektivet ska uppmärksammas mer på alla plan.

  En checklista innehåller ett antal frågor som ska besvaras inför varje beslut som tas. Exempel på frågor är om beslutet innebär att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet, om barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening, och om särskild hänsyn tagits till behov hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

  Leksands kommun behöver strukturer för att garantera barnets rättigheter. Därför bör en barnchecklista införas och användas som underlag i beslut som rör barn. Det är dags att vi på riktigt hörsammar Barnkonventionen och i allt ser till barnen och ungdomarna – vår gemensamma framtid.

  Carin Malm (KD), gruppledare och fullmäktigeledamot