• ByP, KD och MP föreslår ny politisk organisation i Leksand

  De flesta kommuner har en traditionell politisk organisation med facknämnder som är ansvariga för olika sektorer, exempelvis utbildning och omsorg. Leksand är dock en av cirka 55 kommuner som har tagit bort sina nämnder och ersatt dessa med utskott under kommunstyrelsen – en organisation som vi ser brister med.

  Avvecklingen av nämnderna innebär att ansvaret för samtliga verksamheter ligger hos kommunstyrelsen. Mycket information ges i utskotten, till andra förtroendevalda, men det är kommunstyrelsen som tar besluten. Frågorna bereds dessutom till stor del av tjänstemännen. Därför kan behandlingen i utskotten idag upplevas som något av en transportsträcka.

  Förutom detta finns även andra brister. Eftersom kommunstyrelsen behandlar ett så stort antal frågor blir kraven på dess ledamöter stora, i många fall orealistiska. Risken finns att man inte klarar av att hantera alla nära och aktuella ärenden då fokus måste läggas på de stora frågorna. Makten tenderar dessutom att koncentreras till ett fåtal personer, vilket gör att medborgarnas kontaktyta med politiken krymper.

  I många andra kommuner där nämnderna tagits bort har man förutom utskott även infört fasta fullmäktigeberedningar, det vill säga grupper under fullmäktige med direktvalda som tar ett långsiktigt ansvar för särskilda områden. I Leksand finns dock inga sådana beredningar, vilket också är en förklaring till att vi har en mer elitiserad lokaldemokrati där makten är koncentrerad, insynen begränsad och ansvaret otydligt.

  En nämndorganisation innebär att beslut fattas i nämnden istället för i kommunstyrelsen. Det gör att det politiska arbetet, ansvaret och makten sprids på fler personer. Dessa kan specialisera sig på sina frågor, och därmed kan bättre beslut fattas.

  Utifrån detta föreslår vi i ByP, KD och MP att fullmäktige inrättar en tillfällig beredning som får i uppdrag att dels utvärdera den nuvarande politiska organisationen, dels utreda ett återinförande av en nämndorganisation och lämna förslag på förändringar i syfte att stärka demokratin.

  Vi är överens om att vi vill se ett ökat politiskt inflytande, fler engagerade politiker och ett större folkligt engagemang i politiken. Det, tillsammans med en större tydlighet gällande beslutsmandat och ansvarsutkrävande, är vi övertygade om att skulle gynna Leksands kommun.

  Johan Fändriks (ByP), oppositionsråd
  Carin Malm (KD), gruppledare
  Olle Berglund (MP), gruppledare