• Interpellation om trafiklösning vid Åhlbybadet

  Bakgrund och motivering

  Trafiksituationen vid Åhlbybadet i Insjön är inte hållbar. Det har kommunen själv och många andra fastslagit sedan lång tid. I november 2016 fattade kommunstyrelsen beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram olika förslag till trafiklösning och att den nya lösningen skulle gälla från och med sommaren 2018. Ända sedan hösten 2019 har det funnits medel avsatta i investeringsbudgeten för en ny väg till bad- och båtplatsen i Åhlbyn. Summan utökades hösten 2020 från 3,5 till 6,5 miljoner kronor och senare till 7 miljoner kronor. Trots detta, och trots att kommunen har som mål att vara en av landets främsta friluftskommuner, har ingenting hänt.

  För att ta sig till sjön måste Insjöbor och turister passera en järnvägskorsning intill containerterminalen vid Bergkvistsågen, en korsning som blockeras av godståg flera timmar varje dag. Förutom att många av denna anledning avstår från att ta sig till platsen, innebär detta också stora säkerhetsrisker. Räddningstjänst kan inte nå fram snabbt, och det händer att barn klättrar mellan vagnarna. Så här har det varit ända sedan terminalen byggdes i början av 2000-talet, även om det har förvärrats på senare tid. Tack och lov har ingen skadats allvarligt – än.

  Kommunen har undersökt olika lösningar. Redan 2007 godkände byggnadsnämnden ett planprogram för området enligt vilket en ny vägförbindelse skulle anordnas via Backhällorna. I programmet konstateras att badplatsen är viktig för Insjöns samhälle och att alternativa lokaliseringar inte finns. En detaljplan upprättades men förenades med detaljplanen för den kontroversiella utbyggnaden av containerterminalen, vilket ledde till att även planen för Åhlbybadet överklagades och underkändes av mark- och miljödomstolen hösten 2012. Ingen utbyggnad och ingen ny väg alltså.

  Sommaren 2015 meddelade dåvarande kommunalråd Ulrika Liljeberg (C) att en lösning – en ny tillfartsväg, bro eller tunnel – skulle vara på plats till sommaren 2016. Så blev det inte, utan istället anställdes en trafikvakt tillfälligt som skulle övervaka korsningen på somrarna. I november 2016 fattade dock kommunstyrelsen det ovan nämnda beslutet, och senare avsattes medel i investeringsbudgeten. Ändå saknas fortfarande en ny väg.

  Insjön behöver en bad- och båtplats som det går att ta sig till och från på ett säkert sätt. Det innebär att en ny väg måste byggas. Vi anser att det är under all kritik att det ännu inte finns en trafiklösning på plats trots de fattade besluten. Insjöborna har redan väntat för länge. Tidigare har hävdats att en trafiklösning bör tas fram i samband med en ny detaljplan för containerterminalen. Vi menar att detta vore att göra om samma misstag som gjordes för tio år sedan och att det enbart riskerar att fördröja processen ännu mer. En ny säker väg behövs oberoende av hur terminalen växer – och det omgående.

   

  Frågor

  Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor:

  • Varför har en ny trafiklösning inte kommit på plats trots att det enligt kommunstyrelsens beslut i § 193 från 11 april 2016 skulle finnas en ny trafiklösning på plats till sommaren 2018?
  • Vad kommer ni att göra för att snarast få till en ny trafiklösning?
  • Avvaktar ni för att vänta in en ny detaljplan för containerterminalen och i så fall varför anser ni att det är nödvändigt och ser ni inga risker med det?
  • När kommer en ny trafiklösning att finnas på plats

   

  Underskrift

  Carin Malm (KD), gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige

   

  Interpellation om trafiklösning vid Åhlbybadet